Home

Licenční smlouva autorská

Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona - iDNES

Smlouva o vytvoření autorského díla je upravena zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tento zákon byl od 1. 1. 2014 novelizován. Předmětem autorského práva je určité dílo. Nezáleží v jakém oboru či jakou má formu. Podmínkou je, aby bylo jasné, že dílo je jedinečnou tvorbou autora, a určitým způsobem vnímatelné Licenční smlouva. Licenční smlouva je smluvní typ upravený občanským zákoníkem, na jehož základě poskytovatel, který je majitelem práva duševního vlastnictví, poskytuje oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, jenž se zavazuje poskytovateli poskytnout poskytovateli odměnu

Licenční smlouva o užití autorského díl

licence, licenční smlouva. Pomocí licenční smlouvy autor poskytuje oprávnění k užití díla za určitých podmínek (nejčastěji na základě odměny). Licence může být výhradní nebo nevýhradní - v případě výhradní licence se autor zavazuje, že licenci neposkytne nikomu jinému Oddíl 1. Licenční smlouva § 46. Základní ustanovení (1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm.b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu Město Veselí nad Moravou - Licenční smlouva - autorská práva na software AUTOPLAN. Publikující smluvní strana. Název subjektu: Město Veselí nad Moravou. IČO: 00285455 . Datová schránka: ismbss3 . Adresa: Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou O právech autora rozhoduje licenční smlouva. Vztah nakladatelství a autora je v případě knih ve hmotné podobě upraven licenční smlouvou podle § 46 autorského zákona. Autor poskytuje podpisem licenční smlouvy oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití

Pro provozovatele a pořadatele veřejných akcí to znamená, že jim stačí pouze jedna licenční smlouva. Autorské poplatky zaplatí pouze OSA a ostatní kolektivní správce nemusí řešit. OSA jim následně vyplatí poměrnou část z licenční smlouvy. Pořadatelé veřejných akcí mají vůči OSA oznamovací povinnost. Musí. Licenční smlouva o šíření počítačového programu Celý článek Licenční smlouva na užití díla sdělováním veřejnosti Richard Gurlich 13.5.2006 Autorská práv Licence (lat. licet - dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.. Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd. je velmi podobný, v některých oborech se volbou mezi těmito termíny rozlišují různé druhy.

Licence, licenční smlouva (autorské dílo) - vzor ke

Licenční smlouva by dále měla stanovit, zda je uživatel oprávněn poskytnout oprávnění z licenční smlouvy třetí osobě (podlicence) nebo licenci postoupit. V licenční smlouvě musí být sjednána výše odměny nebo alespoň stanoven způsob jejího určení Podmínky bezplatného používání a šíření definuje licenční smlouva, a obvykle umožňuje takový software používat výhradně k nekomerčním účelům nebo domácímu užití. Jendou z variant otevřeného softwaru představuje free software (svobodný software). Autorská práva na vás nepřechází ani v případě, že si. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA) potvrzuje, že mu bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS klade OSA za vinu, že v letech 2008 až 2014 př

Jak pracovat na autorskou smlouvu ALTAXO S

Licenční smlouva dává majiteli právo duševního vlastnictví oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli. Nabyvatel licence se zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu. Kouzlo licence spočívá v tom, že umožňuje jedno a to samé právo duševního vlastnictví užívat současně a nezávisle na sobě více subjektům.. V minulosti trpěl institut licenčního práva tím, že. Licenční smlouvou umožňuje autor díla nabyvateli licence nakládat s dílem tak, jakoby měl sám autorská práva. Umělec či tvůrce se tak vzdává kontroly nad svým dílem. Licenční smlouva Máme 2 varianty řešení vašeho problém

Smlouva by tak měla mít v té nejjednodušší podobě charakter oboustranně potvrzeného ujednání. V případě uzavírání licenční smlouvy např. k počítačovému programu prostřednictvím Internetu je však situace složitější, neboť jde o uzavírání smlouvy mezi nepřítomnými stranami Licenční smlouva a zastoupení při jednání ve věci uzavření licenčních smluv k autorským dílům dle aktuální úpravy občanského zákoníku. 5 Autorská smlouva, nakladatelská smlouva, smlouva o dílo, případně další smlouvy .pdf Smlouva C se splátkami - hromadná licenční smlouva s více splátkami - reprodukovaná hudba, příloha 1.pdf Smlouva C všichni KS - hromadná licenční smlouva - reprodukovaná hudba.pdf Smlouva C všichni KS - hromadná licenční smlouva - reprodukovaná hudba, příloha SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Apptocloud.com s.r.o.. zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 se sídlem Thámova 166/28, 186 00 Praha 8 IČO: 24145190 DIČ: CZ2414519

Lze licenční smlouvu k autorskému dílu vypovědět epravo

Rozhodli jste se vydat svou knihu pod hlavičkou nakladatelství? Co by měla obsahovat licenční smlouva a jaká práva a povinnosti z ní plynou? Ukážeme si krok po kroku, jak by licenční smlouva nakladatelská měla vypadat. , wysiwy Druhá kapitola je zaměřena na rozdělení licencí obecně, a poté se zabývá charakteristikami licenční smlouvy. Je zmíněna rovněž ochrana autora jako slabší smluvní strany. Nejdůležitější část licenční smlouvy je obsažena v kapitole třetí Autorská smlouva o dílo a licenční smlouva Author: AutoCont Last modified by: AutoCont Created Date: 5/1/2012 7:23:00 PM Company: TOSHIBA Other titles: Autorská smlouva o dílo a licenční smlouva LICENČNÍ SMLOUVA V AUTORSKÉM PRÁVU Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 10. 4. 201 Licenční smlouva Podle současné právní úpravy autor uděluje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít na základě licenční smlouvy. Touto smlouvou autor uděluje nabyvateli oprávnění k jednotlivým nebo ke všem (ke dni uzavření smlouvy známým) způsobům užití díla, a to v rozsahu buď omezeném nebo neomezeném

Právní předpisy Ruské federace zaručují, že autorům intelektuálních výtvorů jsou přidělena vlastnická práva a výlučná práva. Na druhé straně mohou být prostřednictvím zvláštních smluv převedeny na jiné osoby. Mezi nimi je autorská smlouva, licenční smlouvy, sublicenční smlouvy Oddíl 5 Licence Pododdíl 1 Obecná ustanovení § 2358 Základní ustanovení (1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu Dodatek ke kolektivní licenční smlouvě o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla (Registr smluv) Elektronické dodávání dokumentů. Kolektivní smlouva o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou (Registr smluv

Licenční smlouva pro architekty a jak správně ošetřit autorská práva k fotografiím. Vzor smlouvy ke stažení ve formátu MS Word. Využijte pro svoji kancelář Autorská práva by měli znát nejen grafici a copywriteři, ale i programátoři a UX designéři. Článek vznikl ve spolupráci s Terezou Peckovou z advokátní kanceláře Legitas. Můžete ale poskytnout licenci k užívání vašeho díla, kterou ošetří licenční smlouva

Povinnost dodržovat licenční podmínky navíc stanovuje autorský zákon. Jde to i zdarma. Výjimku tvoří pouze otevřený software (freeware), který je možné za určitých podmínek získat bezplatně, případně za symbolickou částku. Podmínky bezplatného používání a šíření vždy definuje licenční smlouva, která. Licenční smlouva nemůže obsahovat jiné podmínky, než například závazek uvádět autora, nepozměňovat dokumentaci, nešířit ji dále. Co se týče výše případné úhrady, je přípustná jen do výše, jako kdyby šlo o běžné poskytnutí informace, tedy v zásadě za kopie Licenční smlouva Tvoříte nebo objednáváte grafiku, videa, fotky nebo třeba texty? A máte jasně domluvené, co kde a jak se (ne)může použít? Nechte si od nás dobře nastavit licenční smlouvu, ať Autorská práva a duševní vlastnictví. bylo dotčeno právo autora díla zpracovaného, autorská práva zpracovatele i autora díla zpracovaného tak existují souběžně vedle sebe. Autorské dílo je zásadně možné zpracovat (popř. jinak upravit) jen se souhlasem autora, nejde-li o dílo volné, neboť z povahy autorského práva vyplývá, že se vztahuje nejen na díl

Vzor: Licenční smlouva BusinessInfo

Proto je nutné i tomuto požadavku přizpůsobit autorskoprávní ujednání smlouvy a definovat licenční podmínky a sjednat, že majetková autorská práva náleží IT firmě, která uděluje licenci svému zákazníkovi (neomezenou časově, místně či množstvím) Licenční smlouva k software Počítačové programy se staly běžnou součástí našeho každodenního života. V kontrastu s jejich masovým používáním však stojí někdy poměrně malé povědomí veřejnosti o právní úpravě vztahující se k jejich distribuci či užívání Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu Subjektivní autorská práva k počítačovému programu Právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovým programům. Správná interpretace a aplikace právní úpravy zakotvující výkon majetkových autorských práv jinou osobou než autorem jsou nezbytné pro řešení otázky, který subjekt je v konkrétním případě oprávněn poskytovat licence k autorskému dílu.

Smlouva o vytvoření autorského díla vzory

Licenční smlouva by v těchto případech měla být ze strany koncového uživatele uzavírána přímo s nositelem práv k počítačovému programu bez ohledu na faktickou cestu, kterou dochází k distribuci hmotného média s rozmnoženinou počítačového programu SMLOUVA O DíLO NA ZPRACOVÁNí PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENí INŽENÝRSKÉ ČiNNOSTI uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva) mezi smluvními stranami: Číslo smlouvy Číslo smlouvy 721317041 8/180/2017 Vodní zdroje Ekomonitor spol Licenční smlouva se řídí tzv. smluvní volností, je tedy jen na uzavírajících stranách, jak si ošetří konkrétní smluvní podmínky (trvání licence, použití licence atd.). Bez zajímavosti není ani odměna za poskytnutí licence. nejsou dotčena autorská práva třetí strany.

Licenční smlouva epravo

 1. Body Mass Index 3.0 : Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem (Radek Kalousek) a týká se výše uvedeného softwarového produktu, zahrnujícího počítačový software i s případnými doplňky, a také případně příslušná média a elektronickou či tištěnou dokumentaci. Licenční podmínky jsou.
 2. ikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zastoupeno: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou IČ: 449 92 785 DIČ: CZ449 92 785 ve věcech smluvních oprávněn jednat: ve věcech technických oprávněna jednat: Ing
 3. Licenční smlouva Smyslem licenční smlouvy je poskytnout nabyvateli možnost užívat předmět průmyslového vlastnictví, ale jeho vlastnictví nadále ponechat v rukou poskytovatele. V případě nabyvatele licence se tedy jedná jen o relativní práva z uděleného průmyslového práva, projevující se toliko oprávněním toto.
 4. Anotace: Diplomová práce - Majetková práva autorská a licenční smlouva - pojednává o současné legislativní úpravě majetkových práv autorských, která současný zákon vymezuje podle způsobů užití díla a dále o institutu licenční smlouvy, což je klíčový právní pojem relativizace výlučných autorských majetkových práv

Video: Autorské právo - Wikipedi

Tato licenční smlouva se nevztahuje na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se této licence, kontaktujte nás AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Irská republika. www.AudioSourceRE Licenční smlouva. Počítačové programy a některá umělecká díla se dodávají s licenční smlouvou neboli licencí. Ta v podstatě vyjadřuje vůli autora ohledně předpokládaných způsobů použití díla. Problematika licenčních smluv je velmi komplikovaná a je lepší ji přenechat právníkům Kolektivní licenční smlouva je smlouva k předmětům duševního vlastnictví. Tento typ smlouvy je uzavírán v oblasti kolektivní správy majetkových práv autorských nebo majetkových práv s autorským právem souvisejících, kterou řeší §§ 95 - 105 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Jedná se tzv. o nevýhradní. Toto je licenční smlouva týkající se Nabídky, nikoli smlouva o jejím prodeji. Právnická osoba, společnost Dassault Systèmes Group, která s vámi uzavírá tuto a uděluje a poskytuje licence na Nabídku v rámci této Smlouvy, je stanoven podle místa, kde se nachází registrované sídlo vašeho podnikání, případně (jste-li.

Licenční smlouva, Oddíl 1 - Autorský zákon č

Vážený zákazníku společnosti Shutterstock: Následující podmínky služby (dále jen PS) jsou právní smlouvou mezi vámi nebo zaměstnavatelem či jiným subjektem, jehož jménem tuto smlouvu uzavíráte (dále jen vy nebo zákazník), a společností Shutterstock (jak je definována v sekci 25 níže) a stanovuje práva a povinnosti týkající se vámi. Majetková práva autorská a licenční smlouva - Monika ČAMBOROVÁ . Monika ČAMBOROVÁ Master's thesis Majetková práva autorská a licenční smlouva

Město Veselí nad Moravou Registr smlu

 1. U větších zakázek, kde licenční smlouva je výsledkem individuálního jednání mezi výrobcem software a nabyvatelem, je možné, že licenční smlouva opravňuje nabyvatele k tomu, aby poskytovaný počítačový program měnil či překládal (§ 51 autorského zákona), a to buď samostatně či za pomoci jiných osob
 2. EULA. Jistě jste už někdy slyšeli toto poněkud záhadně znějící slovíčko. Je to zkratkové slovo používané i v češtině pro anglický pojem End User License Agreement, což je označení pro licenční ujednání (licenční smlouvu), které nákupem určitého počítačového programu (softwaru) uzavíráte s jeho tvůrcem, respektive výrobcem
 3. Licenční smlouva Nová škola - DUHA s.r.o., Franzova 66, 614 00 Brno 548 221 247, www.novaskolabrno.cz , e-mail: interaktivky@novaskolabrno.cz 3 Čl. V Servisní podpora 5.1. Servisní podpora IUČ je poskytována prostřednictvím kontaktů zveřejněných na www stránkác
 4. Majetková práva autorská a licen ční smlouva Název studijního programu: Právo a právní v ěda Název oboru: Právo (6805T003/0) Konzultant práce: JUDr. et MgA. Petra Malá Žikov ská Autor práce: Monika Čamborová Pracovišt ě vedoucího práce: Ústav práva autorského, prá

Licenční smlouva v autorském právu - abstrakt Autorské právo je dle českého právního řádu založeno na dualistické koncepci, což znamená, že jsou oddělena osobnostní a majetková autorská práva. V České republice mohou být převedena jen majetková práva, a to pouze licenční smlouvou Autorská práva k dramatickému textu zastupuje Aura-Pont s. r. o., Veslaŕský ostrov 62, 147 00 Praha 4. Aura- Pont s. r. o. Licenční smlouva k provozování díl dc.contributor.advisor: Křesťanová, Veronika: dc.creator: Kadlečková, Hana: dc.date.accessioned: 2017-05-06T16:59:59Z: dc.date.available: 2017-05-06T16:59:59 (1) Licenční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografie či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla v provedení výkonnými umělci, je licenční smlouvou nakladatelskou

SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami (dále jen Smlouva): Městská část Praha 3 zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou městské části Praha Licenční smlouva. Pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jiné věci. Vytvořit. Dohoda o mlčenlivosti. Chtějí-li se dvě strany zavázat k mlčenlivosti nebo chce-li jedna strana zavázat k mlčenlivosti pouze druhou stranu.. Licenční smlouva je nejběžnějším smluvním typem, který se v oblasti užívání výsledků tvůrčí činnosti používá. Jejím cílem je umožnit využití těchto výsledků osobě odlišné od nositele majetkových práv. Může se přitom jednat o předmět průmyslového vlastnictví (patentu, užitného nebo průmyslového vzoru.. Licenční smlouva. Toto je licenční smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem počítačového programu a společností ILLKO, s.r.o. (dále jen ILLKO či společnost ILLKO). Čtěte prosím tuto licenční smlouvu pozorně! Jestliže s podmínkami této licenční smlouvy nesouhlasíte, ihned ukončete používání tohoto programu

LICENČNÍ SMLOUVA S UŽIVATELEM NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU NAVITEL NAVIGATOR Veškerá práva duševního vlastnictví a autorská práva k databázím a dalšímu obsahu, ke kterým Softwarový produkt poskytuje přístup, jsou ve vlastnictví vlastníků duševních a autorských práv k těmto databázím a obsahu a jsou chráněny. Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:licenční smlouva Hledej: všechna pole název autoři klíčová slova datum zveřejnění instituce typ dokumentu název konference ISBN/ISSN číslo projektu plný text číslo záznam Smlouva o dílo č. SOD/0026/2015 - Knihovna - 17.listopadu 6 - výměna plošiny pro vozíčkář

Licenční smlouvou se nepřevádí vlastnictví k software, pouze se poskytuje právo na jeho určité užití. Tato vzorová smlouva je nastavena pro software typu webové aplikace, ke které poskytuje poskytovatel licence také další servisní služby, jako provoz hostingu, servis a aktualizace software, implementaci software a podobně Licenční smlouvy budou výsledkem společného koncensu knihoven a držitelů autorských práv, proto bude nezbytné, aby v obecné rovině platilo, že využívání digitalizovaných dokumentů nedostupných na trhu prostřednictvím knihoven nebude zasahovat do ekonomických zájmů autorů, vydavatelů a knihkupců LICENČNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli _____ trvale bytem_____ smlouvy se vztahuje rovněž na dokumentaci Softwaru a případná další autorská díla vytvořená Autorem spolu se Softwarem a určená k tomu, aby byla spolu se Softwarem užívána licenční smlouva. 2.1. a zároveň též spolu s ním veškerá autorská díla audiovizuálně zařazená a užitá v rámci takového audiovizuálního díla (jako např. námět, scénář, kamera, střih, kostýmy, scénografie, architektura, filmová hudba apod.) dle ustanovení §64 AZ, a zároveň veškeré umělecké výkony dle. Smlouva o dílo a licenční smlouva autorská, číslo 77/19 - publikace Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 6. 5. 2019 14:46:25. ID smlouvy 8301011 ID Verze: 8957675. Uzavřena 25. 3. 2019, číslo smlouvy MUID935196.

Autorská práva e-knih a „papírových knih nejsou stejná

Kdy platit autorské poplatky a jak uzavřít licenční

 1. Zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon
 2. Oddíl 2. Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou § 56 (1) Licenční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografie či díla vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla v provedení výkonnými umělci, je licenční.
 3. Smlouva o dílo a licenční smlouva autorská, číslo 139/18 Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 16. 5. 2018 7:16:55. ID smlouvy 5143055 ID Verze: 5541155. Uzavřena 27. 4. 2018, číslo smlouvy MUID706117.

Autorská práva vzory

Licence - Wikipedi

Autorská nebo licenční smlouva Od: overlock 11.09.12 14:42 odpovědí: 1 změna: 13.09.12 14:16 Ahoj, několikrát, nepravidelně jsem pro firmu udělal pár menších PC soft. produktíků na autorskou smlouvu nebo licenční smlouvu Opční smlouva občas bývá součástí vyjednávání o licenčním oprávnění. Najde využití zejména v případech, kdy se chce potenciální nabyvatel licence více dozvědět o předmětu duševního vlastnictví a vyzkoušet si jej, než přistoupí k podepsání licenční smlouvy Zmíněná licenční smlouva uděluje městu autorská práva pro vstupní prostory do zoo, poklady a toalety k tomu, aby mohlo využít studii pro další stupně projektové dokumentace. Jak uvedla mluvčí, architekti budou i nadále spolupracovat v roli konzultantů. Aby byl dodržen jednotný ráz budov, podotkla Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její části. Nemůžeme ručit za škody, které vzniknou v důsledku používání programu SelectionProfessional Požadavky na systém a Licenční smlouva

Autorské právo ve fotografii – Fotokurzy AngeloKuchyn_14 | Nikodem software

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM . Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen smlouva EULA) a platné Dodatečné smluvní podmínky (souhrnně tato Smlouva) se Pojmem Duševní vlastnictví společnosti SISW se rozumí veškeré patenty, autorská práva, obchodní tajemství a další práva. Licenční smlouva s koncovým uživatelem Tato licenní smlouva s koncovým uživatelem (dále jen smlouva EULA) a platné dodatené smluvní podmínky (souhrnně Smlouva) autorská práva, obchodní tajemství i patenty nebo ochranné známky vydané nebo registrované Spojenými státy americkými

Ukázky z připravované verze 1/2018 | Nikodem software

Licenční smlouva je z podhledu tvůrčích osobností velmi důležitým instrumentem, jenž je upraven v autorském zákoně, který chrání autorská práva, jež se vyvíjela dlouhá staletí. Proto diplomová práce Licenční smlouva začíná historickým vývojem autorskoprávní ochrany Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit. Pododdíl 3 . Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou §2384. Základní ustanovení (autorská korektura). §2385 (2). Jestli je logo už na světě, uzavřete licenční smlouvu. Když se to nepovede, pamatujte na režim domněnky licence a zařiďte se podle ní - vždy v objednávkách specifikujte jejich účel, a to co nejkonkrétněji (a zároveň nejšířeji) III. V případě, že nebude licenční smlouva ve lhůtě podle odst. 1 tohoto článku uzavřena, je každá ze stran oprávněna obrátit se na soud a požadovat, aby obsah licenční smlouvy tento soud určil, v souladu s § 1787 občanského zákoníku. Eva Faltusová, právní oddělení Kanceláře ČK

Co všechno by měla obsahovat autorská smlouva

Poskytujete licence (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému nebo jinému autorskému dílu? Tento vzor licenční smlouvy Vám s tím pomůže Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Smlouva) uzavřená mezi společností ESET, spol. s r. o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535.

Slide_1_felix | Nikodem softwareNikodem software - sw pro návrh a výrobu zakázkového nábytkuMůj Dům | Jak na smlouvu o dílo s architektem

Tato licenční smlouva obsahuje podmínky, za kterých Sweco Hydroprojekt a.s. poskytuje licenci na užívání počítačových programů systému WINPLAN. Prosíme, abyste si pozorně Autorská práva k softwaru, dokumentaci a veškerým pořízeným kopiím náleží společnost Otázka: Zdanění licenční smlouvy. Dobrý den, mám dotaz ohledně odměny z licenční smlouvy. Pokud je mi známo, z odměny ve výši 2.000 Kč se odvede jen srážková daň 15 % a odvede ji nabyvatel díla a poskytovateli může na požádání vystavit potvrzení Autorská smlouva. Všeobecné obchodní podmínky. Náš svět - DDM Olomouc. Pravidla akreditace ve formátu PDF. LICENČNÍ SMLOUVA (EULA) Przedmiotowe ocenianie dla uczniów klasy trzeciej. Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního. odsud - Pohoda

 • Greengate katalog 2017 anfordern.
 • Humr brno.
 • Jak léčit přechozený zápal plic.
 • Jak zabavit psa, aby se nenudil.
 • Ameba giardia.
 • Benátky pláže.
 • Teleskopický obušek kalený 18 praha.
 • Disneyland francie.
 • 7 životů online dabing.
 • Fotbalová střední škola teplice.
 • Plážové tašky victoria secret.
 • Euromince.
 • Elektrická pánev.
 • 9gag.
 • Kali cesko.
 • Velrybí olej.
 • Jak lepit uši.
 • Výpočet stravného 2019.
 • Boty na podpatku pro slečny.
 • Ponorka mariánský příkop.
 • Responzivní email.
 • Veronica longifolia blauriesin.
 • Dornova metoda louny.
 • Autoimunitní onemocnění léčba.
 • Kava caj knihy karlin.
 • Luxusní šaty s krajkou.
 • Torres del paine map.
 • Bmw m4 competition.
 • Kavyl stříhání.
 • Co dela kajinek.
 • Vidaxl pergola.
 • Jak založit zahradu ve svahu.
 • Eta šlehač s mísou.
 • Kreatin studie 2018.
 • Webkamera troják.
 • Termitové svařování.
 • Poloměr země 6378.
 • Netgear wn2000rpt.
 • Ermitaž.
 • Bílá šalvěj praha.
 • Syndrom dráždivého dítěte.