Home

Vzácná onemocnění definice

Vzácné onemocnění či vzácná choroba je chronické a trvalé onemocnění s nízkým výskytem v populaci, podle evroé klasifikace postihuje méně než jednoho člověka na 2 000 obyvatel.. Většina vzácných onemocnění je genetického původu a mnoho z nich se projeví už v dětském věku. Přibližně třetina dětí se vzácným onemocněním se nedožívá svých pěti let Seznam vzácných onemocnění. Seznam všech vzácných onemocnění najdete v mezinárodní internetové databázi www.orpha.net. Kromě seznamu onemocnění a jejich popisu v této databázi najdete i seznam odborných pracovišť a léků pro léčbu jednotlivých onemocnění a také příslušné pacientské organizace, které diagnózu zastupují

Tato definice je na úrovni Evroé unie stále propracovávána, zabudovávají se výsledky nových výzkumů i současné vědecké přehledy, definice tak zahrnuje jak incidenci, tak i prevalenci onemocnění. Vzácná onemocnění se v 75 % vyskytují v dětském věku. Liší se svou závažností, ale obecně je průměrná délka. Podle aktuálních statistik trpí v ČR některým ze vzácných onemocnění zhruba 20 000 pacientů. Vzhledem k tomu, že se většina vzácných onemocnění rozvíjí již v období před narozením, projeví se rozvoj nemoci v 75 % případů již v dětském věku. Zhruba 30 % pacientů bohužel umírá před dosažením pátého roku života Náklady na klasifikaci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění jsou rovněž kryty tímto příspěvkem oj4 oj4 Vzácná onemocnění EurLex-2 EurLex-2 podniku Shire: celosvětově působící biofarmaceutická společnost, která se specializuje na léčbu vzácných onemocnění v různých terapeutických oblastech Tématu vzácných onemocnění dodává na síle, že těmito tisícovkami onemocnění v Evropě v úhrnu trpí odhadem 6-8 % populace.(3) Definice odvozená od prevalence má svá významná omezení. Prevalence onemocnění se může měnit v čase, především při sledování a srovnání za delší časová období Definice toho, co vlastně je vzácné onemocnění se po světě liší, v rámci Evroé unie se jde o takové život ohrožující či vážné chronické onemocnění, které postihuje méně než jednoho člověka ze dvou tisíc, tedy onemocnění s prevalencí nižší než 1:2000

Vzácná onemocnění (rare diseases) jsou v rámci Evropy definována jako život ohrožující nebo závažná chronická onemocnění, jejichž prevalence je menší než pět osob z 10 000 a jsou spojena s významným nárůstem morbidity a mortality nebo značnou redukcí kvality života postižených (definice Evroé komise pro. Obecné definice pojmu onemocnění se týkají zhoršení zdravotního stavu (fyzického nebo duševního) nebo abnormálního stavu fungování osoby (Evroá organizace pro vzácná onemocnění, 2005). Vzácná onemocnění jsou proto patologií, která se vyskytuje s velmi nízkým výskytem v obecné populaci, jsou považovány za. Vzácná onemocnění jsou většinou velmi komplikovaná a vyžadují operativní spolupráci lékařů mnoha různých specializací. Přitom je zapotřebí, aby tito lékaři měli co nejvíce zkušeností s léčbou konkrétní diagnózy. Z definice je pacientů s jednotlivými diagnózami velmi málo, někde máme v naší zemi jenom 3-4.

Vzácné onemocnění - Wikipedi

 1. A - označuje povahu léčivého přípravku (humánní nebo veterinární přípravek nebo přípravek pro vzácná onemocnění) BB - vyjadřuje poslední dvojčíslí roku registrace CCC - jedná se o pořadové číslo registrace v daném kalendářním roce DDD - vyjadřuje číslo varianty léčivého přípravku . 4
 2. Obsah těchto stránek vzniká ve spolupráci České asociace pro vzácná onemocnění, Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění a Ústavu lékařské genetiky a biologie 2. LF a FN Motol a české pobočky OrphaNet
 3. • Nařízení Komise (ES) č. 847/2000 (32000R0847), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke kritériím pro stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění a definice pojmů podobný léčivý přípravek a klinická nadřazenost
 4. Vzácná onemocnění: Podle definice se jako vzácné označuje onemocnění, které má v populaci méně než 1 pacient ze 2 tisíc. Klinicky je popsáno přibližně 8 tisíc různých vzácných onemocnění. Jedná se o klinicky velmi heterogenní skupinu onemocnění, projevující se v různém věku, postihující v různých.

Seznam vzácných onemocnění - Česká asociace pro vzácná

Definice vzácného onemocnění v ohrožení. Během uplynulých dvaceti let se také ukázalo, že ne zcela zafungovaly i všechny nabízené pobídky. Do roku 2018 se tak například za zvýhodněných podmínek zaregistrovalo pouze šest nových léků pro pediatrickou péči, které již nebyly chráněny patentem Vzácná onemocnění jsou klinicky heterogenní skupina cca 6000 - 8000 různých onemocnění, jejichž společnou charakteristikou je velmi nízká populační prevalence každého z těchto onemocnění (méně než 1:2000 obyvatel dle definice Evroé Unie). V případě chybných a pozdních diagnóz u V

Vzácná onemocnění Definice vzácných onemocnění Definice vzácných onemocnění je čistě arbitrární a jako taková se v jednotlivých částech světa liší. Většina zemí s rozvinutým systémem zdravotnictví již přijala legislativu pro orphan drugs a tato legislativa v sobě definici zahrnuje. Příklad pro EU [2], USA [3] a. Definice. Systémová mastocytóza je tzv. myeloproliferativí choroba, která vychází z mastocytů, tedy tkáňových makrofágů. Onemocnění vzniká patologickou kumulací těchto buněk v různých orgánech, velmi často v kůži. Patogeneze. Mastocyty mají původ v CD34+/KIT+ krvetvorných buňkách kostní dřeně Vzácná onemocnění. Ehler E. a kol Vzácná onemocnění (VO) jsou klinicky heterogenní, převážně dědičná (či vrozená) multisystémová onemocnění s velmi nízkým výskytem v populaci, jež mají dopad na kvalitu života a sociální začlenění pacienta a jeho rodiny. Onemocnění je v rámci Evroé unie definováno jako vzácné, pokud postihuje méně než 5. Definice a klasifikace. Histiocytóza z Langerhansových buněk je vzácné idiopatické onemocnění charakterizované tvorbou infiltrátů s přítomností Langerhansových dendritických buněk a dalších buněčných elementů, typicky eozinofilních leukocytů a lymfocytů.. Onemocnění lze rozdělit do dvou základních skupin: na chorobu postihující jeden orgán a na typ.

Jedná se totiž o vzácná onemocnění, kterých celosvětově známe přibližně 8 000. Podle oficiální definice postihují tato onemocnění méně než 5 osob z každých 10 000 jedinců. Více informací a konkrétní seznam onemocnění najdete v mezinárodní internetové databázi Orphan.net , o životních příbězích pacientů. překlad a definice vzácná onemocnění, češtino-dánština Slovník on-line. vzácná onemocnění . Copy to clipboard; Odpovědnost za hodnocení kritérií pro stanovení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění nese výhradně Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná onemocněn.

Solen: Vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění. Jako vzácná označujeme taková onemocnění, která se vyskytují v méně než pěti případech z 10 tisíc. Vzácnost onemocnění je pro pacienty handicapem. Většinou se jedná o málo známé a málo probádané nemoci. Vzácných diagnóz je popsáno mezi 6 a 8 tisíci Definice a podstata onemocnění X-vázaná hypofosfatémie (XLH) je vzácná forma vrozené křivice. Příčinou je nadbytek hormonu nazývaného ve zkratce FGF-23, který vede v ledvinách ke ztrátám fosfátů a jeho nedostatku v těle Co mají vzácná onemocnění společného? Definice vzácných onemocnění je především početní: jsou to nemoci, které se vyskytují v méně než 5 případech na 10 tisíc lidí. Přesto je možné u nich najít určité společné rysy. Především jde o vážné nemoci, chronické, mnohé z nich ohrožují pacienty na životě, na. Vzácná onemocnění. Hunterův syndrom. (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě..

Podle uvedené definice (jeden člověk ze dvou tisíc osob nebo pětset pacientů s ojedinělým onemocněním na jeden milion obyvatel) to může znamenat, že v 460 milionové evroé populaci se každé vzácná onemocnění může vyskytovat v průměru až u 230 000 lidí Vzácná onemocnění zahrnují například některá velmi vzácná infekční onemocnění, vzácné formy autoimunitních poruch a dokonce vzácné nádory. Většina příčin vzácných onemocnění nebyla zatím vysvětlena. U mnoha onemocnění se první příznaky mohou objevit krátce po narození nebo v raném dětství Vzácná onemocnění Definice toho, co vlastně je vzácné onemocnění se po světě liší, v rámci Evroé unie se jde o takové život ohrožující či vážné chronické onemocnění, které postihuje méně než jednoho člověka ze dvou tisíc, tedy onemocnění s prevalencí nižší než 1:2000

Vzácná onemocnění Doktorka

Obecné definice pojmu onemocnění se týkají zhoršení zdravotního stavu (fyzického nebo duševního) nebo abnormálního stavu fungování osoby (Evroá organizace pro vzácná onemocnění, 2005). Vzácná onemocnění jsou proto patologií, která se vyskytuje s velmi nízkým výskytem v obecné populaci, jsou považovány za. onemocnění. Za vzácná jsou označována onemocnění (převážně dědičná či vrozená) snízkým výskytem v populaci. Patří mezi ně něko-lik desítek onemocnění, z nichž některá se vyskytují skutečně mimořádně vzácně (výskyt bývá uváděn v poměru 1:500 000 i více), nebo jen velmi řídce Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni. Jejich podstatou jsou poté rozličné chorobné procesy a poškození, jako jsou Alzheimerova a Huntingtonova choroba, Frontotemporální lobární degenerace, či vzácná Creutzfeldt-Jakobova nemoc.Většina forem demence postihuje jedince nad 60 let, nicméně v 19. století byla demence. •Definice Evroé komise: život ohrožující či invalidizujícíonemocnění s velmi nízkou prevalencí, které vyžaduje zvláštní péči •Pro zjištění epidemiologických charakteristik diagnostiku i léčbu je nutné jasné pojmenování a přesné vymezení (definice) každého onemocnění V jejím rámci pak vznikl návrh Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020, který byl vládou ČR přijat v červnu 2010. Pacientská sdružení Na tyto aktivity začaly postupně reagovat i farmaceutické firmy, takže dnes existuje a stále se rozšiřuje celá oblast léčiv, která řadíme mezi tzv. orphan.

Zavedení adekvátní definice, kodifikace a soupisu vzácných onemocnění. Zajištění výzkumu příčin a léčby vzácných onemocnění Ustavení koordinačních center a evroé referenční sítě pro vzácná onemocnění Okolo 30 milionů lidí v Evropě trpí vzácným onemocněním. EU definuje vzácné onemocnění jako onemocnění, které ovlivňuje méně než jednu osobu ze 2 000. Vzhledem k tomu, že očekávané prodeje léků na vzácná onemocnění jsou malé, znamená to pro společnosti vyrábějící léčiva jen malý podnět pro vývoj nových terapií k diagnostice a léčbě takovýchto. (1) Vzácná onemocnění ohrožují zdraví občanů Evroé unie, jde-li jde o velmi složitá onemocnění s nízkou prevalencí, která ohrožují život nebo jsou chronicky invalidizující. Ač jsou jednotlivá onemocnění vzácná, existuje jich mnoho různých typů, takže celkově jsou jimi postiženy miliony lidí Vzácná onemocnění (rare diseases) jsou v rámci Evropy definována jako život ohrožující nebo závažná chronická onemocnění, jejichž prevalence je menší než 5 osob z 10 000 a která jsou spojená s významným nárůstem morbidity a mortality nebo značnou redukcí kvality života postižených (definice Evroé komise pro. Vzácná onemocnění - Ehker E., a kol. - page 6. 6 | www.solen.cz. Morbus Gaucher. MUDr. Věra Malinová. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Definice. Gaucherova nemoc (GD - Gaucher disease) je vzácné lyzosomální střádavé onemocnění. Je

- onemocnění ledvin - vzácná onemocnění Vznik a tvorba definice pacientské organizace 2016 - 2020 • Analýza potřebnosti • Zjištění potřeby účasti pacientů (cílové skupiny) na tvorbě a implementaci opatření v systému zdravotnictví. Portál Ministerstva zdravotnictví, který shromažďuje informace o pacientských organizacích a pro pacientské organizace. V sekci Databáze organizací najdete seznam především pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním nebo postižením a sdružují pacienty a jejich blízké. Aby byli pacienti zastoupeni také na systémové úrovni, jejich potřeby byly. Vzácná onemocnění (rare diseases) jsou v rámci Evropy definována jako život ohrožující nebo závažná chronická onemocnění, jejichž prevalence je menší než pět osob z 10 000 a která jsou spojena s významným nárůstem morbidity a mortality nebo značnou redukcí kvality života postižených (definice Evroé komise pro. ud ělení statutu léčivého p řípravku pro vzácná onemocn ění v jakémkoliv stádiu vývoje (p řed registrací) pouze pokud se prokáže, že lé čivý p řípravek je zp ůsobilý ovlivnit vzácné onemocn ění ve smyslu definice (slide 4) doporu čuje speciální Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná

vzácná onemocnění - češtině definice, gramatika

Účelem tohoto nařízení je stanovit postup Společenství pro stanovování léčivých přípravků jako léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a poskytnout pobídky pro výzkum, vývoj a uvádění na trh stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Článek 2. Definice. Pro účely tohoto nařízení se. Vzácná onemocnění ohrožují zdraví občanů Evroé unie, jde-li jde o velmi složitá onemocnění s nízkou prevalencí, která ohrožují život nebo jsou chronicky invalidizující. Ač jsou jednotlivá onemocnění vzácná, existuje jich mnoho různých typů, takže celkově jsou jimi postiženy miliony lidí Anasarka často bývá příznakem těžkého poškození orgánů nebo závažného onemocnění. Definice anasarky. Anasarka není totéž co běžný otok (edém). Otoky během života postihují většinu lidí a vznikají z řady různých příčin, jako jsou například poranění, dehydratace nebo nežádoucí účinky některých léků

Registry vzácných onemocnění - Zdraví

Nemoc se v Evropě považuje za ojedinělou či vzácnou, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 000 obyvatel. Tato definice je na úrovni Evroé unie stále propracovávána, zabudovávají se výsledky nových výzkumů i současné vědecké přehledy, definice tak zahrnuje jak incidenci, tak i prevalenci onemocnění. Vzácná onemocnění se v 75 % vyskytují v dětském věku Definice. Neexistuje jediný, široce přijímaná definice pro vzácná onemocnění. Některé definice spoléhat pouze na počtu lidí, kteří žijí s chorobou, a další definice zahrnuje i další faktory, jako je existence adekvátních procedur nebo závažnost onemocnění Národní plán pro vzácná onemocnění by měl obsahovat především následující pokyny a návody na vznik fungujícího sytému péče o nemocné se vzácnými onemocněními: 1.Vymezení specifické kategorie nemocí (jaká onemocnění jsou vzácná), kriteria definice

X-VÁZANÁ HYPOFOSFATÉMIE: KOLÉBAVÁ CHŮZE A ZAKŘIVENÉ KOSTI

Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění

Agnózie obvykle postihuje jen jednu z drah, kterými mozek získává a zpracovává informace. Pokud pacient trpí agnózií může stále myslet, mluvit a komunikovat se světem, ale má jen potíže s rozpoznáváním některých věcí nebo míst Nádorová onemocnění představují i nadále jednu z hlavních příčin úmrtí mezi nemocemi napříč věkovým spektrem. Nádory u dětí však představují méně než 1 % z celkového počtu nádorů v populaci a z hlediska definice vzácných onemocnění v Evropě jsou všechny dětské zhoubné nádory vzácná onemocnění Kardiální onemocnění. Srdeční arytmie - přehled. Fibrilace síní Poruchy vědomí I - definice, klinické vyšetření hypertermie centrálního původu je vzácná a bývá přítomna u subarachnoidálního krvácení či hypothalamických lézí. Vzácná onemocnění rare disease, rare disorder, orphan disease Definice Evroé komise: život ohrožující či invalidizující onemocnění s velmi nízkou prevalencí, které vyžaduje zvláštní péči Evroá unie: méně než 5 z 10 000 = 1 : 2 0001 USA: méně než 200 000 obyvatel USA2 ≈ 1 : 1 59

Primární kožní lymfomy jsou vzácná a velmi heterogenní skupina lymfoproliferativních onemocnění postihující kůži. Diagnó - za kožních lymfomů vyžaduje hodnocení jak klinických tak histopatologických nálezů. Léčba závisí především na podtypu kožního lymfomu a klinickém stadiu onemocnění léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (nejsou-li zároveň léčivými přípravky pro moderní terapii), které lze používat při lůžkové i ambulantní péči a které pro ambulantní péči nemají stanovenu úhradu, nově vždy podléhají regulaci ceny původce a maximální obchodní přirážky Vzácná onemocnění a nemoci zřídka. Některé vzácné onemocnění mají mediální pokrytí: jedná se o trisomii 21 , autismus, familiární rakovina prsu, myopatie. O vzácné onemocnění, kdy pacienti jsou podle definice malých a různých symptomů, bude sdružení pomáhají mobilizovat dobrovolníky pro klinických studiích. 00:01:18 Co jsou to vzácná onemocnění? To je skupina chorob, 00:01:22 která zahrnuje v podstatě všechny klinické jednotky 00:01:25 a jejich společnou charakteristikou je to, že jsou málo častá. 00:01:29 A podle definice Evroé unie a nakonec i Spojených států 00:01:33 jsou to ta onemocnění, která postihují méně ne

Hyperlipoproteinémie jako vzácná onemocnění - Zdraví

Vzácná onemocnění: 6-8 tisíc diagnóz Pro vzácná onemocnění neexistuje přímá definice. Jde o život ohrožující nebo chronicky invalidizující onemocnění, která postihují. Periodontální onemocnění je subakutní, chronické onemocnění, takže jeho akutní forma je extrémně vzácná, a to zejména u starších pacientů, při patologických procesů stávají systémové a komplexní charakter - Pyorrhea kombinaci s zhoršení vnitřních chorob Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění Definice HCM: Klinick Nonkompaktní kardiomyopatie, nazývaná také spongiformní kardiomyopatie, je vzácná onemocnění přítomná při narození. Je výsledkem abnormálního vývoje srdečního svalu v děloze. Diagnóza může nastat v jakémkoli stádiu života. Patří mezi (zatím) neklasifikované kardiomyopatie - nejblíže. 3 cesty pro léky na vzácná onemocnění (orphany) • Poradní orgán při MZ • Fáze posuzování x Fáze rozhodování • Poskytnutí pohledu pacienta, zlepšení kvality života • Jaká pacientská organizace se může zapojit? • Definice pacientské organizac

Systémová mastocytóza - Velmi vzácná hematologická a36

Volitelný mutismus: definice, znaky a léčba. Facebook. Twitter. Google+. Je třeba poznamenat, že léčba volitelného mutismus pomocí léků je extrémně vzácná. Nejčastěji jsou pacientovi předepsány léky, které přispívají k syntéze serotoninu. Charakteristiky vývoje onemocnění u dospělých E-Rare 3 JTC 2018: výzkumný program zaměřený na vzácná onemocnění 06. 09. 2017 The Final Czech-Norwegian Research Conference - Prague 2017 06. 09. 2017 Závěrečná česko-norská výzkumná konference - Praha 2017 21. 08. 2017 PODUNAJSKÁ SPOLUPRÁCE 10. 11. 201

Vzácná onemocnění byla poprvé určena prioritní oblastí pro akce v rámci veřejného zdraví v Evroé unii ve sdělení Komise ze dne 24. listopadu 19935 o rámci pro činnost v oblasti Cíle akce: Stanovení jasné definice vzácného onemocnění je základním předpoklade Definice. Hypersenzitivita karotického sinusu (CSH) je přehnaná odpověď na stimulaci karotického sinusového baroreceptoru. CSH je vzácná před dosažením věku 50 let. EKG může být použito k vyloučení arytmií a indikuje strukturální a funkční srdeční onemocnění. 1 Může být vyžadováno ambulantní.

Definice a status orphan drugs. Evroá legislativa definuje orphan drugs jako léky určené pro diagnózu, prevenci či léčbu život ohrožujících nebo chronicky invalidizujících onemocnění postihujících (v okamžiku podání žádosti) ne více než 5 z 10 000 osob v EU.Cílem EU je podpořit výzkum a vývoj sirotčích léků tam, kde by se jinak z ekonomických důvodů. Kniha Vzácná onemocnění - nemoc se v Evropě považuje za ojedinělou či vzácnou, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 000 obyvatel - kúpite na medicinskaliteratura.s V Americe se předpokládá, že vzácná onemocnění postihují 1 osobu z 1500, v Japonsku - 1 z 2500. V evroých zemích se za vzácná onemocnění považují pouze chronické život ohrožující patologie. V Ruské federaci se za osiřelé nemoci považují ty, které nejsou častěji než 10 případů na 100 000 lidí. Odkud pocházej

Vzácná onemocnění. Známé jich asi 7000, ale víme o nich pořád docela málo. Pacienti čelí řadě překážek, které nemocní s běžnými chorobami neznají. Ani lékaři, kteří se na jejich léčbu specializují, nemají snadnou práci vzácné onemocnění vůbec při běžné praxi), poznat (stanovit správnou diagnózu), pomoci. (zvolit účinnou terapii), profinancovat (zavádění finančně náročných léčiv do praxe). Na 28. únor připadá mezinárodní Den vzácných onemocnění, ten by nám mj. měl připomenout Vzácná onemocnění jsou onemocnění s mimořádně nízkou prevalencí. Onemocnění se v Evroé unii považují za vzácná, postihují-li nejvýše 5 z 10 000 osob. To nicméně znamená, že v Evroé unii odhadem 29 milionů lidí trpí nebo bude trpět 5 000 až 8 000 různými vzácnými onemocněními Vzácná onemocnění v kostce 336 CZK Nov Ošetřovatelské diagnózy - Definice a klasifikace 2012-2014 Očkovanie v špeciálnych situáciách. Diagnostika a léčba poruch plodnosti Akutní poranění ruky. Diabetes mellitus Karcinóm prsníka. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

 • Keepcup zoot.
 • Dřevěné nohy.
 • Jak udělat řízky z marihuany.
 • Eldorado karaoke.
 • Zhu zhu pets křeček.
 • Zdalo se mi ze mam dite.
 • Loupe se bedla.
 • Tetování rukáv.
 • Magický hrnek s vlastní fotografií.
 • San andreas.
 • Hmotnost země.
 • Vinylové podlahy bez ftalátů.
 • Nestabilní kyčel.
 • Seal team 6 topserialy.
 • Vaky do pufu.
 • Era pobočky praha 4.
 • Rybízový koláč apetit.
 • Snubní prsteny z oceli.
 • Cute unicorn wallpaper.
 • Edvard beneš.
 • Xbox 360 lego harry potter 5 7.
 • Sicílie bezpečnost.
 • How to run hyper v on windows 10.
 • Horniny a nerosty pro děti.
 • Jáma a kyvadlo.
 • Frekvence rádia impuls.
 • T mobile nano sim.
 • Citaty trny.
 • Tkanina neopren.
 • Siamese cat.
 • Statický.
 • Prší pravidla sedma.
 • Adobe characterizer.
 • Pýcha a předsudek národní divadlo herci.
 • Mobilní jeřáby.
 • Koupaliště jihlava ceník.
 • Máša a medvěd česky.
 • Obchody cheb.
 • Ashley judd wikipedia.
 • Těhotenská rolnička bazar.
 • Modni prehlidka praha 2017.