Home

Obnovitelné a neobnovitelné suroviny

Přežijeme, když se vyčerpají neobnovitelné zdroje energie?

OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE Neobnovitelné p řírodní zdroje - jsou to p řírodní zdroje (fosilní paliva, rudy), které spot řebováváním zanikají. Obnovitelné p řírodní zdroje - jsou p řírodní zdroje, které mají schopnost se p ři postupném spotřebovávání částe čně nebo úpln ě obnovovat Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují, patří mezi ně uhlíkově neutrální zdroje, jako jsou sluneční záření, vítr, déšť, příliv, vlny a geotermální teplo. Mezi zdroje obnovitelné energie je často také zařazována biomasa, u které je diskutabilní uhlíková neutralita

Obnovitelné suroviny v našem prostředí. Lidé dnes tráví neuvěřitelných 90 % života v uzavřených prostorách. Pro všechny oblasti stavění a bydlení jsou na trhu výrobky z obnovitelných surovin, které se funkčností a estetikou vyrovnají konvenčním výrobkům. Předčí je ale v tom, co nazveme příjemný pocit. Dřev Obnovitelné suroviny přispívají k udržitelnému rozvoji tím, že snižují emise CO2 a nahrazují neobnovitelné suroviny, avšak ve skutečnosti nejsou udržitelné. V diskusi o obnovitelných surovinách hrají významnou roli otázky jako konkurence v oblasti potravin, využívání půdy či biodiverzita Typy přírodních zdrojů: obnovitelné a neobnovitelné Kategorie: Život a podnikání Přírodní zdroje jsou přirozené součásti, které se používají k výrobě hmotného zboží, stejně jako k udržování v určitých mezích vytvořeného prostředí lidí

Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online] Neobnovitelné zdroje energie ⚫ Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. ⚫ Patří sem tzv. fosilní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online]

Obnovitelná energie - Wikipedi

 1. Mezi nerostné suroviny řadíme vodu a půdu, ložiska nerudních surovin, ložiska rud a dále pak uhlí, rašelinu a ropu.Základní dělení nerostných surovin je na obnovitelné a neobnovitelné, resp. udržitelné a neudržitelné v reálném čase
 2. Energetické suroviny - paliva Jsou to suroviny, ze kterých se vyrábí energie- získáváme z nich teplo, světlo, energii k pohonu aut, elektřinu aj. Dělíme je na : a) pevná-uhlí b) kapalná - ropa c) plynná - zemní plyn 1.UHLÍ - Je hornina složená převážně z uhlíku(vzniklo z rostlin před miliony lety).U nás se těží hnědé - na povrchu (povrchové doly- Most) a.
 3. Do potřeby neobnovitelné primární energie se započítává nejen energetický obsah vytěžené suroviny, ale také neobnovitelná energie potřebná na vlastní těžbu, zpracování, dopravu a uskladnění paliv, případně přeměnu na energii konkrétního energonositele a jeho dopravu (rozvod, distribuci) až na hranici budovy [4]
 4. Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Neobnovitelné zdroje energie. Jsou to energetické zdroje, jejichž množství je omezené a hrozí jejich brzké nebo úplné spotřebování (v řádech desítek nebo stovek let). Jedná se o nerostné suroviny - fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina.
 5. Základní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné zdroje, bioplyn Pracovní list - paliva, vypracovala Mgr. Alena Havranová Organická chemie - úvod, vypracovala Mgr. Alena Havranov
 6. V přírodě existují suroviny, které tvoří zdroj uhlíku, zdroj, z kterého lze chemickotechnologickými procesy syntetizovat a průmyslově vyrábt prakticky ě všechny organické sloučeniny. Surovinové zdroje lze rozdělit na zdroje obnovitelné a na zdroje fosilní, neobnovitelné v historicky krátkém období. Společný
 7. Přírodní zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné zdroje spotřebováváním zanikají. [17] Druhotné suroviny znamenají energetické využití odpadu

PRACOVNÍ LIST - NEROSTNÉ SUROVINY 1) Nerostné suroviny využívané pro tvorbu energie mohou být obnovitelné a neobnovitelné. Obnovitelné zdroje je možné využívat opakovaně a jejich vyčerpání není možné. Neobnovitelných zdrojů je omezená zásoba Obnovitelné zdroje. Forms category World Česky Obchod a služby Energetika Obnovitelné zdroje Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Bez aktivního přístupu může Česko přijít o evroé peníze na podporu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE).Na dnešní on-line tiskové konferenci se na tom shodli zástupci. SUROVINY •Obnovitelné suroviny= jsou stále nebo periodicky dostupné, např. dřevo, vláknina, kůže, vlna, kaučuk, řepkový olej. Za zdroj lze považovat vodu, vzduch i půdu •Neobnovitelné zdroje = rychlost spotřeby a využití překračuje rychlost obnovy. Patří sem rudy kovů (Fe, Cu, Al, Zn, Cr, Pb, U), nerudné suroviny

Obnovitelné suroviny : Ekologický institut Veronic

 1. OBNOVITELNÉ - voda, vítr, sluneční záření, půda, vzduch, biomasa, rostlinstvo - mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. NEOBNOVITELNÉ - NEROSTNÉ SUROVINY
 2. imální obnova trvá v řádu několika tisíc až miliónů let. S jejich těžbou jsou spojeny i těžké zásahy do krajiny a řada negativních vlivů mající dopad na přírodu. d/ všechny suroviny jsou nevyčerpatelné a obnovitelné
 3. : vypiš si jaké suroviny řadíme mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje . Týden 16. 11. -20. 11.zápisky . Energetické suroviny = paliva. str. 21 - přečíst a zapsat si. vypsat si všechny zástupce (tučně vytištěné i v rámečku) + z čeho vznikly + způsob těžby +využit
 4. Suroviny. Fosilní (pravěké) - zemní plyn, uhlí, ropa. Recentní (obnovitelné) - dřevo, biomasa, rostliny, živočišné tkáně. Zemní plyn. Doprovází ložiska ropy a uhlí. Hlavní složkou je metan CH 4 - 75%. Dále obsahuje N, CO 2, H 2
 5. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje, PDF Čas poslednej úpravy tejto stránky je 16:28, 14. november 2019..

Obnovitelné suroviny - BAS

Typy přírodních zdrojů: obnovitelné a neobnovitelné

NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE = nerostné suroviny, které vznikaly velmi dlouho, jejich množství je omezené - během několika desítek let tyto zdroje vyčerpáme. patří sem: všechny nerostné suroviny (stavební kámen, železné rudy, paliva) OBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE Proto jde primárně o suroviny a zdroje nevyčerpatelné a vyčerpatelné. A až sekundárně lze vyčerpatelné suroviny rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné. Je možné, že z nějakého tehdejšího semináře či besedy mohla vzniknout sborníček, kde by toto rozdělení bylo v rámci geografie surovin zmíněno

OBNOVITELNÉ A - Jablonec nad Jizero

 1. Které suroviny jsou obnovitelné a neobnovitelné: dřevo, železná ruda, zemní plyn, vápenec, ropa, uhlí, obilí, písek, kamenná sůl, vlna, kaolín. 2. Které energie jsou obnovitelné a neobnovitelné? Které suroviny patří mezi paliva a kde ve světě jsou hlavní oblasti těžby? ATLAS 4
 2. ologie 4 1.2 Pohled do historie a do představ lidstva 4 1.3 Názory na nevyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů surovin 4 1.4 Trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelná spotřeba 5 1.5 Fosilní paliva 6 1.6 Nerostné suroviny 7 2 Neobnovitelné zdroje surovin.
 3. Zvítězí obnovitelné zdroje nebo jaderná energie? Ve světě převažuje v současné době názor, že emise oxidu uhličitého je potřeba v dohledné době celosvětově snížit asi na desetinu současné úrovně. Z energetických zdrojů mají přijatelné emise pouze obnovitelné zdroje a jaderná energie. Jak můžeme již delší.
 4. Obnovitelné zdroje energie: Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách jako pozůstatky rostlin a živočichů, neboli fosílií. Znamená to, že se rychleji spotřebovávají, než obnovují. Neobnovitelné zdroje energie se označují jako klasické zdroje energie a jejich hlavní nevýhodou je.
 5. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje: 3) Neobnovitelné zdroje Všechny suroviny, které se těží jako: stavební kámen, rudy, černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn 4) Obnovitelné zdroje energie ze Slunce sluneční elektrárny energie větru větrné elektrárn

Js48 - Nerostné suroviny - Web pro podporu výuky geografi

Nevyužité suroviny se ale musí likvidovat, aby se nehromadily a nepříznivě neovlivňovaly životní prostředí. Recyklace tedy umožňuje šetřit obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Nejpřednější důvod pro recyklaci je šetření primárních zdrojů a energie. Recyklace dále řeší množství odpadu na skládkách neobnovitelné obnovitelné. NEOBNOVITELNÉ ZDROJE NEROSTNÉSUROVINY = průmyslově využitelné minerály a horniny. DĚLENÍNEROSTNÝCHSUROVIN Staré, neobnovitelné suroviny UHLÍ, ROPA, ZEMNÍ PLY Přírodní zdroje jsou k dispozici v různých formách a typech, například organických nebo anorganických. Nebo možná pevné, kapalné nebo plynné skupenství. Může to být také kovové nebo nekovové. Může to být obnovitelné nebo neobnovitelné. Výše uvedené jsou organické a anorganické, a existují v přírodě Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko

VY_32_INOVACE_04.17 4/12 3.2.04.17 Přírodní zdroje - nerostné suroviny, obnovitelné zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulov Těžba surovinových zdrojů Suroviny jsou OBNOVITELNÉ (voda, lesy, potraviny, živé organismy) a NEOBNOVITELNÉ (paliva, rudy, nerudné suroviny). Rozmístění surovin je na Zemi nerovnoměrné. Těžba nerostů se přesouvá do rozvojových zemí, vyspělé státy si své zdroje chrání

Neobnovitelná primární energie - TZB-inf

Komentář: Suroviny organické chemie . K úspěšnému řešení otázek je třeba číst s porozuměním doprovodné texty a dokázat propojit informace z textu s chemickými znalostmi a s poznatky z ostatních přírodovědných předmětů. Rozdělení na suroviny neobnovitelné a obnovitelné žáci znají již z předmětu přírodopis Přírodní zdroje - . obnovitelné půdy, voda, biomasa, sluneční energie neobnovitelné nerostné suroviny. Zdroje svetla, optické prostredie a šírenie svetla - . svetelný zdroj je teleso.. Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí je: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při.

Hospodářství Nerostné suroviny = nedostatečné množství nerostných surovin těžba: písků a štěrkopísků (Třeboňsko), tedy na zdroje obnovitelné a zdroje neobnovitelné. Mezi obnovitelné zdroje řadíme například energii vodní, sluneční nebo větrnou. Tyto zdroje se vyznačují svojí teoretickou nevyčerpatelností můžeme suroviny dělit na obnovitelné a neobnovitelné. Ze surovin se konkrétním technologickým postupem vyrábí výrobky, jež se ve stavebních konstrukcích neužívají jednotlivě, ale vzájemně se spojují s jinými druhy výrobků.[3] Dále budou popsány suroviny, které se běžně používají při výrobě cementovýc → přírodní zdroje tedy rozdělujeme na obnovitelné a neobnovitelné ZAPIŠ SI DO SEŠITU: Přírodní zdroje - součásti přírody, které lidi využívají z přírody = voda, vítr, vzduch, slunce a nerostné suroviny (ropa, uhlí, písek, rudy kovů) Dělení přírodních zdrojů

ELU

Nerostné suroviny •základem průmyslu je těžba nerostných surovin •dělíme je na obnovitelné a neobnovitelné •Jaké znáš obnovitelné a neobnovitelné suroviny? Napiš do tabulky Obnovitelné Neobnovitelné V atlase vyhledej 3 světově významná naleziště: uhlí ­ ropy ­ zemního plynu ­ uranu Na samotné zpracování energie potřebujeme další energii, tedy suroviny, ze kterých ji budeme získávat. Zdroje energie jsou primární a sekundární. Ty se pak dále dělí na obnovitelné, neobnovitelné a alternativní. Naším cílem je zajistit v domě obnovitelnou energii Navrhování z hlediska životního cyklu, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, voda, energie, recyklace, místní suroviny, přírodní materiály v moderní architektuře. Přednášející: Dalibor Hlaváče o obnovitelné (voda, rostlinstvo) o neobnovitelné (některé nerostné suroviny) o nevyčerpatelné (sluneční záření) o vyčerpatelné. TĚŽBA - ročně se celosvětově vyváží 6 km3 nerostných surovin • převládá mechanický způsob těžby, který značně porušuje vzhled krajin Ve stavebnictví jsou v současné době v převážné míře využívány neobnovitelné suroviny. Pro některé stavební materiály však lze použít i suroviny obnovitelné, mezi něž patří zejména dřevo, ale lze využít i jiné alternativní obnovitelné suroviny

Podíváme se na nejběžnější nerostné suroviny a povíme si, které prvky se na naší planetě vyskytují nejčastěji. Zjistíme také, že přírodní a energetické zdroje nemusí být takovou samozřejmostí, za jakou je považujeme. Fyzika - energie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energi stříbro), energetické suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn) určování vybraných vzorků, pokusy I. 4 h 5 Př ICT Vyjmenuje některé druhy energie a způsoby jejího získávání a využití člověkem. energie mechanická, tepelná, světelná, elektrická; způsoby získávání elektrické energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje I. cs zdůrazňuje, že jeden z vůdčích principů biohospodářství je posílit využívání zdrojů a snížit závislost na dovážených surovinách, energii a obnovitelných zdrojích; zdůrazňuje význam odvětví lesního hospodářství a dalších biotechnologických průmyslových odvětví a tvrdí, že uhlíkově neutrální obnovitelné přírodní zdroje a suroviny, jako je. Využíváním dřeva - naší obnovitelné suroviny - prospíváme naší společnosti i planetě tím, že: chráníme neobnovitelné zdroje, a tím i životní prostředí, zvyšujeme zaměstnanost, zejména na venkově, podporujeme české firmy. Vydejte se po této cestě s námi → přírodní zdroje tedy rozdělujeme na obnovitelné a neobnovitelné. ZAPIŠ SI DO SEŠITU: Přírodní zdroje - součásti přírody, které lidi využívají z přírody = voda, vítr, vzduch, slunce a nerostné suroviny (ropa, uhlí, písek, rudy kovů) Dělení přírodních zdrojů

Jsme Nadace dřevo pro život a naším posláním je podporovat využívání dřeva, naší domácí obnovitelné suroviny. Už od roku 2005. Proč? Využíváním dřeva šetříme neobnovitelné suroviny, a tím chráníme životní prostředí pro další generace. Naše motto zní: Dřevo je naše budoucnost Nerostné suroviny, které nám poskytuje neživá příroda jsou Energie Slunce, větru, pohybu vody, biomasy jsou... Blahopřeji Šablona č.6 Vypracovala: Květuše Vendégová 5.ročník ZŠ Přírodověda Význam energie pro život a její získávání. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Ochrana životního prostředí Pochopili jste, co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny? A máte napsaný DÚ z minulé hodiny? Dobře. Kdybychom byli ve škole, ukázali bychom si pokus, jak funguje předávání záložní elektrické energie v baterii, nevím, jestli máte doma malou žárovičku a baterii, abyste to mohli zkusit

Výukový portál [CH] 2

1 Vysvětli, co jsou obnovitelné a co neobnovitelné přírodní zdroje.Uveď také konkrétní příklady 3 Některé druhotné suroviny z předchozí otázky patří do speciálních kontejnerů lišících se svou barvou. Kontejnery vybarvi a do rámečků napiš, které druhotné suroviny do nich patří.. fosilní energetické suroviny nebudou lidstvu k dispozici navždy, dostávají se do pop ředí úsporné technologie a alternativní zdroje energie. 1.2.1 Neobnovitelné zdroje energie Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme ložiska fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), jejichž zásoby jsou omezené a vznikaly po miliony let

Učivo: Elektrická energie, Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje (učebnice s. 19 - 22) - videokonference dle rozvrhu na MS Teams . Zadaný úkol: kvíz (energetické suroviny), zápis do sešitu (výukové materiály) - zadání na MS Teams. Tělesná výchova Nerudné a rudné suroviny. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. První pomoc při úrazech elektrickou energií, ochrana před úrazy. Mgr. Pavlína Neumanová / 17. 9. 2020

obnovitelnÉ a neobnovitelnÉ zdroje V celé Evropě pracují speciální výtopny a elektrárny, které jako palivo používají biomasu. Spalují slámu, zbytky po mletí obilí, zbytky ze zpracování dřeva (piliny, štěpky), někdy i cíleně pěstované rostliny 33. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje II 2/0 ZK P 3 Zachariáš, J. RNDr., Ph.D. 2 LS 34. Hospodaření s vodními zdroji 3/0 ZK P 3 Hrkal, Z. doc., CSc. 2 LS 35. Terénní kurz z věd o Zemi 1 týden Z P 2 Přikryl, R. doc., Dr. 2 LS 36. Tělesná výchova II 0/2 Z P 1 Feitová, K. Mgr. 2 LS 37 Nadace dřevo pro život je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat využívání naší obnovitelné suroviny - dřeva - v našem každodenním životě.Díky tomu můžeme šetřit neobnovitelné zdroje a chránit tak životní prostředí pro další generace. Ve svých projektech ukazuje propojenost mezi udržitelně obhospodařovaným lesem, dřevem, naší.

Školní program: Surovinu na rovinu / VIDA! v Brně

Studijní materiál MO 8. SEKUNDÉRNÍ, TERCIÉRNÍ A KVARTÉRNÍ SEKTOR HOSPODÁŘSTVÍ, GLOBALIZACE z předmětu Zeměpis, střední škol Nerosty a horniny - energetické suroviny Člověk a energie - elektrická energie, přírodní zdroje - charakterizuje základní paliva - má základní poznatky o využití el. energie - rozezná obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje Půda - vznik, význam, složení Vesmír a Země - Slunce, souhvězd a obnovitelné. Neobnovitelné zdroje spotřebováváním zanikají, obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat. Mezi neobnovitelné zdroje patří nerostné suroviny (rudy, nerudy, fosilní paliva, radioaktivní suroviny). Mezi obnovitelné

PPT - Přírodniny, suroviny, výrobky PowerPoint

Neobnovitelné zdroje. Za obnovitelné zdroje naopak není považována biomasa, která je součástí geologických formací a je přeměněna v nerostné suroviny označované jako fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, ). Sluneční energie se v nich akumulovala před delší dobou Neobnovitelné zdroje energie Je to fosilizovaná biomasa, která je součástí geologických formací a je přeměněna v nerostné suroviny označované jako fosilní paliva (uhlí, ropa,zemní plyn, rašelina). Sluneční energie se v nich akumulovala před delší dobou Neobnovitelné - nerostné suroviny, jejichž množství je omezené, v současné době už nevznikají a během let se vyčerpají. všechny nerostné suroviny, stavební kámen, železné rudy, paliva - musíme hledat zdroje, které by je nahradily. Obnovitelné - jsou nevyčerpateln Takže se nechá prohlásit, že čím dražší výroba, tím horší dopad na přírodu. Dotace tu drahotu zakrývají, takže jsou velice škodlivé. Zdroje energie se nedělí na obnovitelné a neobnovitelné - to je jen nesmyslná zelená ideologie. Zdroje energie se dělí jen podle spotřeby surovin a práce na výrobu každé kWh

To, kam Babišovy oči nedohlédly, je právě devastující těžba uranu - neobnovitelné suroviny a odpadu, který elektrárna produkuje. Jaderný odpad je nejnebezpečnější odpad, který kdy lidstvo vyprodukovalo a doposud neexistuje uspokojivé řešení, jak s ním bezpečně a trvale naložit To znamená přeměnit jej na druhotné suroviny k opětovnému použití. Jedná se o neobnovitelné zdroje, jejich zásoby se zmenšují. Jejich spalováním vzniká CO 2, Mezi obnovitelné zdroje energie patří i využívání biomasy. Sluneční energie se tak zužitkovává pomocí fotosyntézy

Ve všech fázích vývoje civilizace byly hlavním bohatstvím lidstva přírodní zdroje. Lze je rozdělit na dva typy: obnovitelné a neobnovitelné. První kategorie zahrnuje zdroje živočišného nebo rostlinného původu. Druhým typem jsou minerály, které jsou základem existence moderního lidstva ‒ člověk a energie - obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje; ‒ půda. Žák: ‒ uvědomuje si podmínky života na Zemi, jejich nezbytnost pro život organizmů; ‒ dělí nerostné suroviny na nerudní suroviny, rudy a paliva (energetické suroviny), dokáže uvést konkrétní příklady. Jižní Čechy - Andrej Babiš pronesl, že bude bojovat za to, aby jaderná energetika byla započítána mezi obnovitelné zdroje. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

PPT - VY_32_INOVACE_07PPT - SEKUNDÁRNÍ SEKTOR PowerPoint Presentation, free

Využíváním dřeva, naší významné obnovitelné suroviny, chráníme neobnovitelné zdroje a navíc uvádíme do rovnováhy všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální. Dřevo je pro člo­věka zdravé, přirozené a má pozitivní vliv na jeho náladu a hladinu stresu • Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda, ložiska nerudních surovin, ložiska rud, dále pak uhlí, rašeliny a ropy • základní dělení nerostných surovin je na obnovitelné a neobnovitelné, respektive udržitelné a neudržitelné (v reálném čase) Nejvýznamnější ložiska nerostných surovin Rozdělí nerostné suroviny na obnovitelné a neobnovitelné, ty pak následně na paliva, rudy a nerudní suroviny. obnovitelné suroviny, neobnovitelné suroviny, paliva, rudy, nerudné suroviny 33 6 Z EV 3 (výroba energie) F Vyjmenuje jednotlivé druhy elektráren. elektrárny 6 Z Pd Rozliší jednotlivá průmyslová odvětví. průmys

 • Salmonela pohotovost.
 • Co znamená slovo planeta.
 • Brigada v zoo.
 • Změna formátu fotky.
 • Brian green csfd.
 • Radio plzeň živé vysílání.
 • Motýlí efekt dokument.
 • Franco dave.
 • Světadíly podle velikosti.
 • Šmidrkal tenzidy.
 • Chráněné území čr kniha.
 • Kernigův příznak.
 • Cemix cementový potěr 20 40kg 010.
 • Červené znaménko u miminka.
 • Jak zkopírovat bootovací usb.
 • Spirálka pro odstranění chloupků na obličeji.
 • The autopsy of jane doe recenze.
 • Zápřednice doma.
 • Abája.
 • Christina aguilera broadway 4d.
 • Sexting messages.
 • Slaninové tyčinky z listového těsta.
 • Léčba kalcifikace.
 • Černé tečky vznik.
 • Papaya strom.
 • Mariah carey youtube.
 • Velké mezery mezi slovy word.
 • Úkryt v zoo herci.
 • Bumbu rum cerny.
 • Dubai mall wiki.
 • Práce v norsku agentura.
 • Noční směny v těhotenství.
 • Pripjat prohlidka.
 • Doro 8035 recenze.
 • Nejděsivější místa na světě.
 • Karnaubský vosk na auto.
 • Uran 235.
 • Kilimanjaro kolo 20.
 • Jak odmitnout vypovidat.
 • Filtr pevných částic superb cena.
 • Tilda swinton narnia.