Home

Ústava čr pdf

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 Změna: 347/1997 Sb. Změna: 300/2000 Sb. Změna: 448/2001 Sb. Změna: 395/2001 Sb Ústava České republiky: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných. Ústava České republiky PDF.pdf +1; Velikost 283 kB; Stáhnout rychle za kredit 1 sekunda - 0,01 K. • ČR je budována jako stát všech ob čan ů. • Ústava vychází od ob čan ůžijících v historických zemích. • Český stát se hlásí se ke všem dobrým tradicím dávné státnosti. • ČR je nezávislým, svrchovaným, demokratickým, právním státem. • Respektuje lidská práva a umožňuje rozvoj ob čanské spole.

Ústava ČR (§ 1 - 113) Kdo je právě online. Mgr. Vlaďka Šťastná (soc. prac.) Monika Vybíralová, Dis. (správa textů) Jsme největší bezplatn. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 Změna: 347/1997 Sb. Změna: 300/2000 Sb. Změna: 448/2001 Sb. Změna: 395/2001 Sb. Změna: 515/2002 Sb. Změna: 319/2009 Sb. Změna: 71/2012 Sb. Změna: 71/2012 Sb. (část) Změna: 98/2013 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně: PREAMBUL 1. Kdy nabyla Ústava ČR účinnost. 2. Dělba moci - kdo vykonává moc a. zákonodárnou b. výkonnou 3. Hlavní činnost Parlamentu 4. Z koho se skládá vláda 5. Komu je odpovědna vláda ze své činnosti 6. Z kolika poslanců se skládá Poslanecká sněmovna 7. Podle jaké zásady jsou voleni poslanci do Poslanecké sněmovny 8

Ústava České republiky

 1. a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do.
 2. Částka 112, 306 (pdf, 11,1 MB) 306 / 2010 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011. 5. listopadu 2010 Částka 114, 312 (pdf, 512 kB) 312 / 2010 Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 305/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí. Částka 111, 301.
 3. Ústava tvoří základ každého státu. Ústava ČR byla schválena 16. 12. 1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR pod č. 1/1993 s účinností od 1. 1. 1993. Ústava ČR má nejvyšší právní sílu a stojí na vrcholu hierarchie právních norem (všechny zákony musí být v souladu s Ústavou)
 4. Ú S T A V A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.

Ústavní listina Československé republiky byla ústavou první československé republiky.Přijalo ji Národní shromáždění československé dne 29. února 1920 a vyhlášena byla pod č. 121/1920 Sb. z. a n. (sbírky zákonů a nařízení) dne 6. března 1920, kdy také nastala její účinnost.Zrušila Prozatímní ústavu.V platnosti zůstala (i přes bouřlivé období druhé. Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.. Na základě ústavního zákona o československé federaci z roku 1968 nejenže 1. ledna 1969 vznikla Česká socialistická republika, ale bylo také počítáno s přijetím republikových. Ústava České republiky Zákon 1/1993 Sb., ústava české republiky Platnost od 28. 12. 1992 , účinnost od 1. 1. 199 10.Právní-základy-státu,-Ústava-ČR,-Listina-základních-práv-a-svobod,-státní-symboly.do ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In ýlánek 10 Ústavy ýeské republiky (dále jen Ústava ýR) je klíovou normou pro inkorporaci mezinárodního práva do práva vnitrostátního

Ústava České republiky - 1/1993 Sb

Ústava České republiky PDF

ústavní pořádek ČR, zejména Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Nedílnou součástí právního rámce jsou zákony navazující na ústavní pořádek ČR a dále spojenecké a další mezinárodní závazk ÚSTAVA ČR. Ústava schválená 16.12. 1992 jako ústavní zákon České národní rady s účinností od 1.1. 1993. Je součástí tzv. ústavního pořádku ČR, který tvoří především Listina základních práv a svobod. V úvodních ustanoveních upravuje základní principy ústavního systému republiky, jako jsou demokratický. Ústava ČR Moc zákonodárná náleží parlamentu, který je tvořen dvěma komorami - Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců. Poslanci jsou voleni na 4 roky. Senát má 81 senátorů. Senátoři jsou voleni na 6 let. Každé 2 roky se volí 1/3 senátu Ústava ČR ke stažení Ústavu ČR ve zpracování jako níže ve formátu pro Microsoft Word (.doc) zabalenou ve WinZIPu stáhnete ZDE . Ústavy od Prozatimní Ústavy dne 13. listopadu 1918 po Českou Ústavu s termínem platnosti od roku 1993 stáhnete ve freeware prográmku ZDE Ústava ČR • Zákon č. 1/1993 Sb. • Přijala jej Česká národní rada 16.prosince 1992. • Vysoký počet hlasů pro je ukázkou státotvorné shody vládní koalice a opozice v klíčovém momentu historie. -172 hlasů pro -16 hlasů proti -10 hlasů zdržel s

Listina základních práv a svobo

Ústava ústavní zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve znění pozdějších předpisů LZPS Listina základních práv a svobod, vyhlášená jako . 2/1993 Sb. ÚS Ústavní soud R ESLP Evroý soud pro lidská práva ČNB eská národní banka NKÚ Nejvyšší kontrolní úřa Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o., Dubí Výslovně Ústava ČR nikde neuvádí, že Česká republika je parlamentní republikou, avšak obsahuje prvky, které ji jednoznačně řadí mezi parlamentní 1 MALÝ, Rozchod s Ústavně právní kontinuitou a tradicí rakouské ústavnosti, 2010 str. 23-35 2 Důvodová zpráva k Ústavě ČR 3 Typicky hlava státu, předseda vlády, soudc Listina základních práv a svobod čr pdf. základními body byly: lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech, jsou obdařeni rozumem a mají jednat v duchu bratrstvíLisabonská smlouva zavedla ustanovení o dobrovolném vystoupení z EU, čímž uznala, že členské státy mají právo kdykoli z Unie vystoupit.Listina základních práv a svobod je vedle Ústavy ČR a. VY_32_INOVACE_Z0208 - ČR - sídla a administrativní členění VY_32_INOVACE_Z0209 - ČR - hospodářství I. VY_32_INOVACE_Z0210 - ČR - hospodářství II

Tento materiál vznikl v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. tzv. Stalinská ústava SSSR - vydána 5. prosince 1936 - jedna z nejpokrokovějších té doby (prakticky se ovšem nedodržovala Nepožaduje ho ani současná Ústava ČR, která se rovněž v čl. 12 odst. 1 omezila na . 106 delegování způsobů nabývání a pozbývání státního občanství ČR na zákon (nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon); do 31. 12 2 Ústava ČR jako deklarace právního státu - vymezení a ochrana 26. 3 Materiální ohnisko ústavy a otázky vztahu mezi demokratickým právním státem a jeho podstatnými náležitostmi 29. 3.1 Historická a teoretická východiska 29. 3.2 K neodstranitelnosti materiálního jádra 3

Ústava, ústavní zákony - Sbírka zákonů ČR v

5 Ústavní aspekty obrany → Ústava ČR → ústavní zákon o bezpečnosti ČR 6 Stav ohrožení státu a válečný stav → Ústava ČR → ústavní zákon o bezpečnosti ČR 7 Ministerstvo obrany → zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR → zákon o ozbrojených silách ČR Ústava plní řadu funkcí, kterými ovlivňuje společnost a její chod. Tyto funkce můžeme rozdělit na: Funkce právní: Ústava, jako nejvyšší norma. Funkce organizační: Ústava vymezuje základy politického systému, tj. institucí, které zprostředkovávají vztah mezi občanem a státem Obsah 1 Prameny práva 1.1 Pojem pramenů práva 1.2 Druhy formálních pramenů práva 1.3 Právní předpis 1.4 Normativní smlouva 1.5 Precedent a judikát 1.6 Právní obyčej 1.7 Právní princip 1.8 Doktrína a právní apendixy neprávních informací 1.9 Závaznost pramenů práva 2 Tvorba práva 2.1 Pojem tvorby práv

Studijní materiál Ústavní právo - Ústava ČR - maturitní otázka už se na Tebe teší v kategórii Právo, Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-) ústava k nim p řistupuje s respektem a ctí je, tak jako jist ě konzervativní tradice, které vzniknou a upevní se p řijetím této ústavy - budou ctít tuto ústavu - posláním naší ústavy je ob čany ČR sjednocovat v silné a otužilé národní spole čenství Kapitola prvn Ústava (Typy ústav) Ústava ČR (Preambule, Základní ustanovení, Moc zákonodárná, Moc výkonná, Moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, Územní samospráva) Volební systémy (Většinový volební systém, Proporciální volební systém, Smíšený volební systém

VY_32_INOVACE_VO3.VM19 Výukovýmateriál č.19 - Člověkaspolečnost Státaprávo--Výchovakobčanství6-9 Mgr.PavlínaLechnýřová,prosinec201 ÚSTAVA = základní zákon státu (právní předpis nejvyšší právní síly) ÚSTAVNÍ POŘÁDEK = soubor všech ústavních dokumentů SAMOTNÝ TEXT ÚSTAVY ČR LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ÚSTAVNÍ ZÁKONY (např. o volbě prezidenta republiky, o přistoupení k EU, o bezpečnosti ČR) ÚČINNÁ OD 1. 1. 199 Ústava a) Vysvětlete místo ústavy v právním řádu - ústava jako zákon s největší právní silou - určuje, jak stát vydává, provádí a interpretuje zákony - psané a nepsané ústavy - flexibilní a rigidní ústavy (jak je možná změna samotné ústavy) - princip oddělení mocí (legislativa, exekutiva, jurisdikce

Ústava ČR První Ústava České republiky nabyla účinnosti dnem 1.1. 1993. V demokratickém právním státě představuje Ústava základní zákon země, právní normu, s níž musí být ostatní zákony v souladu. Ústava určuje: Soustavu nejvyšších stát. orgánů Charakter státu Státní symboly Postavení občanů Státoprávn V následujícím článku Ústava vymezuje také pasivní volební právo do Parlamentu ČR, jinými slovy příležitost být zvolen do některé z komor Parlamentu ČR. Konkrétně pro Poslaneckou sněmovnu je věková hranice stanovena na 21 let, přičemž mandát vzniká zvolením (Ústava ČR, čl. 18-19) společenských věd PdF UP v Olomouci. Jejím záměrem je - jak již napovídá název - přehledné zachycení dějin Československa od jeho vzniku až do rozdělení československé federace. V závěrečné kapitole je rovněž zmapována historie samostatné České republiky až do roku 2009

Ústava ČR - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Ústava České republiky PDF 2019 - PDF

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod Psáry

Ústava ČR - koncepce, význam ústavních principů. Preambule. Moc zákonodárná: Parlament ČR - koncepce bikameralismu. Jednací řády a vnitřní struktura komor PČR. Status poslance a senátora. Legislativní proces. Moc výkonná 1: prezident ČR. Moc výkonná 2 (exekutivní): vláda ČR a ostatní orgány moci výkonn - zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR - zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod (právo na uspokojivé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance) - právní předpisy EU, ratifikované mezinárodní úmluvy, vnitrostátní právní předpisy, normy. strana

Výroční zpráva za rok 2019

Téma je vybráno s přihlédnutím k faktu, že ústava je právním předpisem s nejvyšší silou každého demokratického státu, a proto ovlivňuje život všech občanů dané země. Je zde popsán ústavní federativní vývoj a jeho krize v letech 1989 - 1992, která vyústila v přijetí Ústavy ČR a Ústavy SR a ve vznik dvou. 01. Právní pojmy a prameny práva.pdf (57,5 kB) 02. Právní norma a právní systém.pdf (59,5 kB) 03. Právní vztahy.pdf (49,9 kB) 04. Právní odpovědnost.pdf (95 kB) 05. Aplikace práva.pdf (29,9 kB) 06. Pojem a prameny ústavního práva.pdf (29,7 kB) 07. Ústava a ústava ČR.pdf (183,7 kB) 08. Ochrana.. Dynamismus a stabilita ústavy. Procedura ústavní změny. Ústava ČR a úprava evroýchotázek. Euronovela Ústavy ČR -ústavní zákonč. 395/2001Sb. Smlouva zakládají Ústavupro Evropu. 3. Ústavní základy formy ČR. Územní organizace ČR a význam členství v EU. ČR jako jednotnýstát. Svrchovanost ČR a členství v EU

QUO VADIS, FEMINA?

Ústava České republiky, ústava ČR online k prohlédnutí

b) Ústava c) Listina základních práv a svobod. 5. Dnešní platná Ústava ČR je založena na základech: a) přirozeně právních b) pozitivně právních c) ryzí nauky právní. 6. Jedna z níže uvedených státních mocí není zapracována v Ústavě: a) soudní b) zákonodárná c) ideologická. 7 Aktualizace Obranné strategie ČR je jedním z řady systémových opatření k posílení zajišťování obranyschopnosti České republiky. Vláda již dříve schválila novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR a Parlament ČR přijal novou brannou legislativu. Ministerstvo obrany provádí celou řadu kroků k rozvoji schopnost

Pracovní List A

 1. Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1385 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 10. srpnu 2020 F. Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Správní práv
 2. •ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR •ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků •zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) •zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) •zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praz
 3. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro jeho činnost je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Městský obvod Plzeň 5 - Křimice je částí územně členěného statutárního měst
 4. Občanská ústava ČR. Zdeněk Trinkewitz. 23. května 2012. Tento návrh ústavy ČR vychází ze Švýcarské ústavy z roku 1980 a z Ústavy Spojených států Amerických, ze dne 17. září 1787. Česká republika prochází již řadu let krizí politického systému, která zesílila zejména.

Hlava TŘETÍ - Moc výkonná : Ústava České republiky - 1

 1. ZÁKONODÁRNÝ PROCES POSTUP - ÚSTAVA ČR Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Pozměňovací návrhy nejsou při.
 2. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republik
 3. 2.7. ÚSTAVA-r. 1918 byl schválen zákon č. 7/1918 tzv. Prozatímní ústava-29. 2. 1920 byla schválena Ústavní listina Československé republiky-9. 5. 1948 - Ústava 9. května-r. 1960 byla vyhlášena Ústava ČSSR-1. 1. 1993 vstupuje v platnost Ústava České republiky Ústava ČR obsahuje: - preambule (úvodní prohlášení
 4. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY - PRACOVNÍ LIST. v ČR tvoří: Okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy, Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR. Obecné soudy rozhodují v soudní řízení (spoj spolu související)
 5. práva ústavního jsou Ústava, Listina základních práv a svobod ČR a ústavní zákony. Trestní právo - se dělí na trestní právo hmotné a trestní právo procesní. Trestní právo hmotné upravuje trestněprávní odpovědnost subjektů, definuje trestný čin a vymezuje tresty, které lze za trestné činy uložit
 6. Nejdůležitější zákonná norma České republiky - Ústava - v úplném znění po novelizaci, ke které došlo v souvislosti se změnou způsobu volby prezidenta. V roce 2012 došlo ke změně Ústavy ČR, když se Parlament České republiky dohodl na změně způsobu volby prezidenta

Ústava ČR předpokládá existenci široké škály právních předpisů. Nejvýznamnějším z nich je přirozeně zákon, jehož přijetí může iniciovat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo kraje (čl. 41 Ústavy ČR) a jež se používá ke zřízení orgánů veřejné moci a stanovení jejich pravomocí. Systém dělby moci v ČR Veřejná správa ZS 2010 Němečková, Strnadová, Zedníková Úvod a cíl Základní dělení mocí ve státě - srovnání unitární stát a federace (ČR x USA) Podrobný popis všech tří mocí v ČR včetně jejich vztahu k právnímu systému Popis konkrétní kauzy kompetenčního konfliktu Závěr, zhodnocení, křížovka Základní dělení systémů 1. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. JEDN N PRVN OBRAZ PRVN Právní stát Základní znaky právního státu Základní principy právního státu Principy právního státu Ústava ČR Listina základních práv a svobod Moc zákonodárná Zákonodárný proces Moc výkonná Moc soudní Ústavní soud Otázky ke zkoušení Použité zdroje.

Stejnopisy Sbírky zákonů - Ministerstvo vnitra České republik

 1. istři(moc výkonná
 2. Řešení - Ústava ČR 1. Ústava je nejvyšší zákon České republiky. 2. Preambule - úvodní, slavnostní část textu nějaké písemnosti. 3. Podle Ústavy má občan ČR nejen práva, ale i povinnosti. 4. Lidská práva - právo na život, právo na vzdělání, právo na nedotknutelnost osoby, obydlí atd. 5
 3. 7 úpravu poměrů zaměstnanců veřejné správy zákonem zakotvila Ústava ČR vjediném ustanovení (čl. 79 odst. 2) o státní službě 8 zák.č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 9 Ust

Ústavní listina Československé republiky - Wikipedi

Kniha Ústava České republiky: Zákon o volbě prezidenta republiky na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Ústava České.. Ústava ČR, moc výkonná. Vláda ČR - její postavení, složení, působnost a pravomoc. Akty vlády. Ústavní základy organizace a činnosti veřejné správy. Správní rozhodnutí - základní a zvláštní formy správního rozhodnutí, jeho obsahové a formální náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí

Ústava České republiky - Wikipedi

3. 3. 1. Ústava a ústavní principy 84 Vymezení, druhy a funkce ústavy 84 Dělba moci a princip brzd a rovnováh 84 3. 3. 2. Ústava ČR 85 Český ústavní vývoj 85 Současná ústava ČR 86 kkniha osz2 _08-precislovany_rejs6 6niha osz2 _08-precislovany_rejs6 6 33.6.2009 15:51:11.6.2009 15:51:1 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou

jakou právní úpravu referenda umožňuje ústava dané země, tedy v našem případě Ústava ČR (J. Kysela). Těmto otázkám se nyní můžeme postupně stručně věnovat. 2.1ůzné druhy referenda R - různé účely referenda1 Když se za účelem porozumění institutu referenda rozhlédneme po zemích Evro Citace z ústavy Text dotazu. Dobrý den, píši jeden text a měla bych v něm uvést citaci. Jenomže text jsem převzala z Ústavy a nevím jak z ní citovat (nevím, jak mám uvést zdroj při citaci z Ústavy) Ústava ČR je základní zákon České republiky. Není-li ústava, tak není ani náznak státnosti, ani náznak skutečného státu. Pan Minář tvrdí, že prezident Zeman nedodržuje Ústavu ČR, ale to je předmětem výkladu, kdy se na tomto tématu nedokáží shodnout ani erudovaní právníci Ústava Československej republiky z roku 1920, oficiálne nazývaná Ústavná listina Československej republiky, bola ústava prijatá Dočasným Národným zhromaždením 29. februára 1920 ako ústavný zákon č. 121/1920 Zb. s účinnosťou od 6. marca 1920. Štrukturálna skladba Ústavy ČSR pozostávala z týchto častí: a) Slávnostná preambula b) Úvodzovací zákon c) 6 hláv.

Ústava České republiky - BusinessCenter

 1. Státní symboly určuje Ústava České republiky jako oficiální a nezaměnitelné označení suverenity. Představují soubor znamení vycházejících z historických tradic státu, jeho územního vývoje i státoprávní povahy a navenek jej reprezentují. Velký státní znak. Velký státní znak tvoří čtvrcený štít se čtyřmi poli
 2. - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod - zákon o obcích - zákon o úřednících - stavební zákon - živnostenský zákon - zákon o živnostenských úřadech - Informační memorandum (.pdf, 234kB, do nového okna) - Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing
 3. 5. Ústava ČR 6. Listina základních práv a svobod 7. Občanské právo hmotné 8. Právo závazkové 9. Druhy smluv 10. Dědické právo 11. Správní právo 12. Etický kodex úředníka ve státní a veřejné správě 13. Právo duševního vlastnictví -autorský zákon, patenty, vynálezy, ochranná známka, značka 14
 4. Ústava ČR Ústavou ČR je zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ústava). Ústava ovlivňuje odsouzené zejména omezením některých práv a určením některých povinností, které se vážou ke ztrátě svobody
 5. Níže najdete zadání referátů i se jmény a daty. Jsou seřazeny podle tříd: 8.A, 8.B, 8.C. Referáty mi posílejte na školní mail k.trojanová@zstgmivancice.cz v zadaných termínech na stránkách škol
 6. Evroá ústava stru práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. Část III popisuje fungování EU jak z hlediska hlavních unijních institucí, tak z hlediska jednotlivých politik, ve kterých EU působí, od společnéh

Listina základních práv a svobod

Maturitní témata ze ZSV 1. Psychologie jako věda. Metodologie psychologie. Volby a volební systémy. 2. Právní základy českého státu ústava (od 4. B řezna 1852). Sérii rakouských ústav završila v prosinci 1867 nová ústava, podle doby vzniku byla nazývána jako prosincová. Prosincová ústava byla tvo řena zákony č. 141-147/1867 ř. z. O všeobecných právech státních ob čan ů pojednával zákon č. 142/1867 ř. z. Práv Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; ĉ: VY_32_INOVACE_283.doc Zobrazit Stáhnout: ČR - demokratický stát - pracovní list 266 k Referendum o přistoupení ČR k EU podle ústavního zákona č. 515/2002 Sb. 8. Dělba státní moci v ústavním právu ČR. Pojem dělby moci a dělby mocí. Monistická, dualistická, trialistická a kvadrialistická koncepce dělby moci. Ústava ČR a koncepce dělby moci. Prvky dělby moci na příkladu Ústavy ČR

Ústava České republiky - Novinky

ÚSTAVA_ČR.pdf; DEMOKRACIE.pdf; POLITICKÉ_IDEOLOGIE.pdf; PRÁVNÍ_ŘÁD_ČR.pdf; STÁT.pdf; STÁTNÍ_OBČANSTVÍ.pdf; VOLBY_VOLEBNÍ_SYSTÉMY.pdf; ZÁKLADY. Dokumenty ČR Ústava České republiky • Ke stažení : Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v aktualizovaném znění - pdf) • Zdroj : Ústava České republiky - server Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kompletní aktualizované znění) Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. Soustava právních předpisů ČR • Obecné zásady: • V čele stojí Ústava a další ústavní zákony. Pod nimi zákony a prováděcí předpisy, které upravuji podrobnosti zákonů. • Předpis nižší právní síly musí být vždy v souladu s předpisem vyšší právní síly. • Zákon nepůsobí zpětně Ústava ČR + Listina základních práv a svobod (bez reflexe) Tymothy Snyder: Cesta k nesvobodě (vybrané kap.) Platon: Gorgias Jan Patočka: Sókratés (kap. 5 Péče o duši + kap. 6 Aréte a blaženost) Martin Buber: Já a Ty Septima B Ústava ČR, Listina základní práv a svobod (bez reflexe č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro jeho činnost je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Městský obvod Plzeň 7 - Radčice je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svýc

Právní úprava Ústavní sou

6 Ústavní orgány ČR mohou ratifikovat jen mezinárodní smlouvy, které jsou v souladu s ústavní listinou, jinak ratifikaci zruší Ústavní soud. 7 (Ústava ČR, čl. 10) tovat důstojnost a svobodu člověka, zejmé-na jeho právo na život, na vzdělání, zdraví, sociální začlenění a rovné zacházení Příslušná ÚZ (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákoník, trestní řád, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, správní řád, živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích) - vše zajišťuje škola V

 • Hokejová helma jofa.
 • Ubytování vysočina s bazénem.
 • Anakin's betrayal soundtrack.
 • Gormiti dracik.
 • Pirates dowland.
 • Libanonský obchod praha.
 • Unc prodej bazar.
 • Výpočet souhrnného vzorce.
 • Náramek z korálků kytičky návod.
 • Leh vznesmo skrčmo.
 • Batáty estrogen.
 • Radiozurnal.
 • Píseň vysočinou.
 • Výsledky krajský přebor fotbal.
 • Biolih do krbu levne.
 • Prodej cd plzeň.
 • Oh ramona actors.
 • Dřevěné modely letadel.
 • Ad landek pronajem bytu.
 • Soč témata chemie.
 • Zpravy ze zahranici.
 • Síňové extrasystoly.
 • Sardinie ferries.
 • Čištění prostoru svící.
 • Čokoládové ozdoby na dort výroba.
 • Měsíčkový olej saloos.
 • Wal mart germany.
 • Mora praha 6.
 • Povstání film.
 • Blancheporte plavky.
 • Elasmotherium.
 • Pes klape tlamou.
 • Mass calculator.
 • Tanec na trekových bruslích.
 • Hodnosti městské policie.
 • Wo němčina.
 • Suzuki gsxs 125.
 • Čaj z aronie.
 • Váhy znamení kameny.
 • Schodová dlažba s nosem.
 • Divadelní hry pro dva herce.