Home

Kyselina mravenčí bezpečnostní list

Kyselina mravenčí Bezpečnostní list Datum vydání: 5.3.2014 Kód produktu: 313120800000 Strana 1 z 10 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 EURO-Šarm, spol. s r.o. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina mravenčí 98 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látky Chemická charakteristika Níže uvedená látka. Identifikační čísla Název látky Obsah v % hmotnosti Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008. Název látky Kyselina mravenčí Č. index 607-001-00- Registrační číslo (REACH) 01-2119491174-37-xxxx Číslo ES 200-579-1 Číslo CAS 64-18-6 Molekulární vzorec CH₂O₂ Molární hmotnost 46,03 g/mol Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Kyselina mravenčí ROTIPURAN® ≥98 %, p.a., AC BEZPE ČNOSTNÍ LIST Kyselina mraven čí 85% strana 5 z 6 12.2 Persistence a rozložitelnost: snadné biologické odbourávání 12.3 Bioakumula ční potenciál: nep ředpokládá se bioakumulace (log Pow <1) 12.4 Mobilita v půdě: údaje nejsou k dispozici 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: údaje nejsou k dispozic

Kyselina mravenčí (lat. acidum formicicum, též acidum formicum), methanová kyselina je nejjednodušší karboxylovou kyselinou.Z jejího vzorce vyplývá, že na karboxylovou skupinu —COOH je vázán pouze jeden atom vodíku.Je to bezbarvá, na vzduchu dýmající, ostře páchnoucí kapalina s leptavými účinky. Její teplota tání a hlavně teplota varu jsou podobně vysoké jako u. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 533002 Název výrobku Kyselina mravenčí 98% - 100% pro LC-MS LiChropur® Strana 3 z 16 The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada P308 + P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČN

Kyselina mravenčí 85 % čistá pro technické účely v balení 1 litr v plastové nádobě s uzávěrem. Ředění kyseliny mravenčí z 85% na 65% = do 366 ml vody nalejeme 1 litr kyseliny mravenčí a vznikne 65% roztok kyseliny mravenčí. Při práci s kyselinou, používejte ochranné rukavice a ochranné brýle Bezpečnostní list Strana: 1/21 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. datum / Přepracováno.: 11.12.2014 Verze: 14.0 Produkt: Amasil® 85 KYSELINA MRAVENČÍ Dle směrnice 67/548/EWG nebo 1999/45/EG. Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Charakteristika: Kyselina mravenčí ( lat. acidum formicum ), též značená jako metanová kyselina, je nejjednodušší karboxylovou kyselinou. Je to bezbarvá, na vzduchu dýmající, ostře až dusivě páchnoucí kapalina s leptavými účinky. Její teplota tání a varu jsou podobné jako u vody BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy č. 2, Kyselina mravenčí 64-18-6 9 18 xylen 1330-20-7 200 400 D, I; faktor přepočtu na ppm 0,230 Poznámka D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží Poznámka I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

Stačí dodržovat běžná bezpečnostní opatření pro práci s kyselinami. Kyselina mravenčí je přírodní látka a nezatěžuje životní prostředí. Při dodržení bezpečnosti práce a návodu na použití nehrozí poškození lidského zdraví ani znehodnocení včelích produktů BEZPEČNOSTNÍ LIST Vypracovaný podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830 Datum vydání: 17.8.2017 Datum revize: --- Kyselina mravenčí . PEL NPK-P 4,779 9,558 9 18 . Kyselina mravenčí 85 BEZPEČNOSTNÍ LIST . Kyselina mravenčí 98% strana 1 z 7 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 23.10.2010 Datum revize: 25.8.2017 . KYSELINA . MRAVENČÍ 98 % ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIK Bezpečnostní List Podle přílohy II nařízení REACH - Rady 2015/830 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku KYSELINA MRAVENČÍ Mezní hodnota povolené koncentrace Druh Stát TWA/8h STEL/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK DEU 9.5 5 19 10 TLV DNK 9

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Bref Hygienically Clean & Shine Gel Fresh Mist Nahrazuje verzi ze dne: Č. BL. : 604868 Kyselina mravenčí 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37 >= 5- < 10 % Hořlavé kapaliny 3 H226 Žíravost pro kůži 1A H314 Akutní toxicita 4; Oráln Kyselina L-2-aminopentandiová, Kyselina glutamová: HOOC(CH 2) 2 CH(NH 2)COOH: 56-86-0: Bezpečnostní list: Objednací číslo Kvalita Obsah Kyselina mravenčí. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; HCOOH: 64-18-6: Bezpečnostní list. 05; 06; Objednací číslo Kvalita Obsa

Odpovědnost za bezpečnostní list: info@henkel.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace nouzové tel. číslo pro celou ČR - nepřetržitě 2 2491 9293, 2 2491 5402 Kyselina mravenčí 64-18-6 9 Přípustný expoziční limit (PEL): CZ OEL Kyselina mravenčí 64-18-6 18 Nejvyšší přípustné koncentrace BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28.května 2015, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 kyselina mravenčí 1,5 - 2,1 64-18-6 9 mg.m-3 18 mg.m-3 0,531 Difenylether 0,001. Bezpečnostní List Podle přílohy II nařízení REACH - Rady 2015/830 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku KYSELINA MRAVENČÍ CAS 64-18-6 10 ≤ x < 16 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, EUH07 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 chlornan sodný, technický s obsahem min. 12,3 % aktivního chloru Datum vydání: Datum revize: Strana: 10.6.2004 15.11.2010 3 / 8 ochranné obleky. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postup

Více informací o Kyselina mravenčí. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí BEZPEČNOSTNÍ LIST Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Složení: voda, přírodní škrob, kyselina mravenčí, pomocné látky, <5 % EDTA a její soli, parfém Chemická charakteristika 3.2 Směsi ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Pozn Bobkový list, respektive odvar z něj, se používá k detoxikaci organismu a zbavení těla od přebytečných solí. U nás se bobkový list (vavřín) používá jako koření, a to především do kyselejších jídel. Pěstuje se zejména ve Středomoří, ale jeho velkým vývozce Kyselina solná na WC. Kyselinu solnou je možné využít k čištění toalet, jedná se o velmi účinný odstraňovač vodního kamene, který lze použít na všechny odolné povrchy - od toalety, umyvadla až po spáry mezi dlaždicemi, pozor však na chromové baterie a plastové předměty, ty by zničila

Kyselina mravenčí - Wikipedi

 1. Bobkový list, který se používá především jako koření, jsou v podstatě listy vavřínu. Tento stálezelený keř pochází pravděpodobně z Malé Asie, dnes je pěstován v celém Středomoří. Jedním z největších producentů vavřínu je Turecko. Zjistilo se, že bobkový list
 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina mravenčí 85% ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látky Chemická charakteristika Níže uvedená látka. Identifikační čísla Název látky Obsah v % hmotnost i Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272.
 3. Kyselina máselná má jednoznačně nejhorší zápach, jaký jste kdy mohli dopřát svému nosu. Pokud však máte problém ulovit většího kapra, určitě ji vyzkoušejte. Dosáhnete toho, že se vaše návnada bude výrazně lišit od ostatních a zároveň odradí ryby mladších ročníků
 4. BL BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Z.07.03/1 Název výrobku: Betoncleaner Datum vydání: 24.11.2008 Kyselina mravenčí 64 -186 12 9 8.1.2 Přípravek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozičních testů podl
 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST Určená použití směsi Kyselina mravenčí Nebezpečné látky Strana 1/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.11.15) www.sblcore.cz. Datum revize 27. ledna 2018 Číslo verze 3.0 Datum vytvoření 28. února 2017 Mr.PROFESIONAL RETUR
 6. Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 25.11.2011 Číslo verze 2 Revize: 25.11.2011 Obchodní označení:Kyselina mravenčí 85-87% (pokračování strany 1) DR · Údaje o nebezpečnosti H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. · Bezpečnostní pokyn
 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění N5 Additive Senzibilizace Mravenčí kyselina Cesta expozice Výsledek Metoda Doba expozice Druh Pohlaví Zdroj Není senzibilizující OECD 406 Morče Buehlerova zkoušk

Bezpečnostní List

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.453/2010 ze dne 20.května 2010, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 kyselina mravenčí (koncentrace 85%) 2 - 2,4 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37- Skin Corr. 1B H314 Acute Tox. 3 H331. Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Bref Hygienically Clean & Shine Gel Floral Delight Nahrazuje verzi ze dne: Č. BL. : 604958 Kyselina mravenčí 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37 >= 5- < 10 % Hořlavé kapaliny 3 H226 Žíravost pro kůži 1A H314 Akutní toxicita 4; Oráln Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Bref 10xEffect Power Gel Protection Shield Nahrazuje verzi ze dne: Č. BL. : 607873 Kyselina mravenčí 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37 >= 5- < 10 % Hořlavé kapaliny 3 H226 Žíravost pro kůži 1A H314 Akutní toxicita 4; Oráln Bezpečnostní list Datum Vydání 05-IV-2018 Datum revize 05-IV-2018 Verze 3 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Formic Acid 85% Chemický název Č. CASČíslo ESRegistrační číslo REACH Kyselina mravenčí64-18-6 200-579-101-2119491174-37-0001 Synonyma Čistá látka. Bezpečnostní list - Katedra chemie FP TUL. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Bezpečnostní list - Katedra chemie FP TUL.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 2015/830) Lexus 2 EU Nightline 1 - Fresh Twist Verze 0.1 Datum vytištění 16.04.2019 Datum revize 14.11.2018 Specifikace číslo: 35000003438 Bezpečnostní list Datum Vydání 04-V-2020 Datum revize 04-V-2020 Verze 4 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Kyselina mravenčí může reagovat s alkáliemi a oxidujícími látkami, jako jsou např. peroxidy, kyselina dusičná a kyselina Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 11 Somat Machine Care Nahrazuje verzi ze dne: Č. BL. : 2819 V000.0 Kyselina mravenčí 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37 >= 1- < 5 % Hořlavé kapaliny 3 H226 Žíravost pro kůži 1A H314 Akutní toxicita 4; Oráln

Kyselina mravenčí 85% čistá - VšeProVčelařství

Kyselina mravenčí je bezbarvá kapalina, která má ostrý pronikavý zápach při pokojové teplotě, na rozdíl od příbuzné kyseliny octové.Je mísitelný s vodou a většinou polárních organických rozpouštědel a je částečně rozpustný v uhlovodících.V uhlovodících a v plynné fázi sestává spíše z dimerů vázaných na vodík než z jednotlivých molekul Odpovědnost za bezpečnostní list: info@henkel.cz Kyselina mravenčí 64-18-6 -0,54 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. 12.6. Jiné. Kyselina mravenčí. Nebezpečnost Požár Přípustné limity Reaktivita Příznaky První pomoc Ochrana obyvatelstva Bezpečnostní list. CAS: 64-18-6. Synonyma: Formic acid Bezpečnostní list ROCA CLARIN Datum revize: 04.08.2017 R180 Strana 4 z 9 Mezní hodnoty Číslo CAS Látka ppm mg/m³ vlá/cm³ Kategorie Druh - Fluoridy anorganické, jako F - 2,5 PEL - 5 NPK-P 64-18-6 Kyselina mravenčí 4,779 9 PEL 9,558 18 NPK-P Biologické mezní hodnoty Okamzik odběru vzorku Parametr Hodnota Zkoušeny materiál Číslo. Odpovědnost za bezpečnostní list: info@henkel.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace nouzové tel. číslo pro celou ČR - nepřetržitě 2 2491 9293, 2 2491 5402 Kyselina mravenčí 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37 >= 5- < 10 % Hořlavé kapaliny 3 H226 Žíravost pro kůži 1A H31

Potraviny obsahující vitamín C pomáhají udržovat hladinu kyseliny močové, protože kyselina citrónová tuto kyselinu rozpouští a následně ji pomáhá vyplavit z těla. Vhodné jsou různé druhy ovoce a některé zeleniny jako kiwi, guava, pomeranč, citrón, rajčata a zelená listová zelenina Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina.Je to za normálních podmínek bezbarvá kapalina ostrého zápachu, dokonale mísitelná s vodou, s ethanolem i dimethyletherem.Čistá bezvodá kyselina tuhne za nižších teplot na bezbarvou až bílou krystalickou látku, připomínající led, které byl.

Kyselina močová vzniká v ledvinách a v játrech. Ledviny dokážou vyloučit ale jen asi 7, 5 - 13 % této látky z těla. Zbytek v těle zůstává a pomáhá chránit organismus (pokud ho v těle není nadmíru). Podíl kyseliny močové v krvi by u muže měl být mezi 220 - 420 mmol/l, u ženy pak 140 - 340 mmol/l. V případě podílu. Tak už mám taky svou první zkušenost s kyselinou mravenčí. Dneska mi přišly balíčky, co jsem si objednal. Byli v něm odpařovače Nassenheider a kyselina mravenčí 65%. Ve druhém balíčku kyselina mravenčí 85 %. A právě tahle kyselina se mi kvůli mé zvědavosti a neopatrnosti vylila na zápěstí!!

Bezpečnostní list podle na Kyselina mravenčí >=0,1 - <=1,0 64-18-6 200-579-1 R35 C Strana 1 / 4 . Strana 2 / 4 4. Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte m Kyselina mravenčí je pesticid jako každý jiný. KM je ale na rozdíl od celé řady jiných pesticidů biologicky odbouratelná a rozkládá se na oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý a formaldehyd (a ten se dále rozpadá také na oxidy uhlíku). Viz bezpečnostní list KM a formaldehydu Strana: 3 / 6 BL BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Z.07.03/1 Název výrobku: Betoncleaner Datum vydání: 24.11.2008 Datum revize: 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice 8.1.1 Expoziční limity pro pracovní prostředí Přípravek obsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na. The list of the fruits cannot be generalized because it is a personal matter. On the other hand, we have some fruits that must be avoided Bezpečnostní list: Glycerol. Bezpečnostní list: Van Gieson`s Solution. Bezpečnostní list: Roztok kyseliny osmiové 2% . Kyselina octová 99,8% - PENTA - Laboratorní chemikál

Bezpečnostní list na základě údajů poskytnutých výrobcem provedla, Stiborová Marcela Kyselina mravenčí 85% 64-18-6 7% 200-579-1 C 34 Všechny složky přípravku jsou uvedeny v jednom ze seznamů ELINCS, EINECS nebo NLP. 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Kyselina chlorovodíková (solná) - technická; Kyselina chlorovodíková (solná) 1 l / 2 l; Kyselina mravenčí 85%; Kyselina octová; Kyselina sírová akumulátorová 38%; Kyselina sírová chemicky čistá; Kyselina sírová 38%; Kyselina sírová 96%; Kyselina sorbová E200; Kyselina šťavelová; Líh denaturace EU; Líh obecně.

Bezpečnostní list

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady ES č.1907/2006 v platném znění Název výrobku: AMSTUTZ OEKO datum vydání: 26. 11. 2018 revize: 26.11.2018 Strana 2 ze 7 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 mravenčí kyselina <0,02 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 Acute Tox. 3, H331 EUH071 Specifický koncentrační limit: Skin Irrit. 2, H315: 2 % ≤ C < 10 BEZPEČNOSTNÍ LIST Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Obsahuje: přírodní škrob, voda, pomocné látky, parfém, kyselina mravenčí, optický zjasňovač, tetrasodium EDTA. Chemická charakteristika 3.2. Směsi ODDÍL 3: Složení/informace o.

Mravenčí kyselina (85 %) 2,75 CAS: 64-18-6 C R 35 ES: 200-579-1. Bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů bezpečnostního listu výrobce a zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů a nařízení (ES) č. 1907/2006 a údajů databáze EKOLINE Brno. Revize se týká změny druhu a obsahu nebezpečných látek v. Bezpečnostní list . podle nařízení Komise (EU) 453/2010, kterým se mění nařízení EP 1907/2006. Datum vyhotovení v ČR: 14.01.2013 . Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 14.11.201 Kostival lékařský je vytrvalá statná bylina dosahující maximálně 130 cm výšky. Lodyha kostivalu je přímá, chlupatá a v horních oddílech větvená. Bělavý oddenek volně přechází na větvený kořen. Listy jsou podlouhlé, střídavé, vejčitě kopinaté, z rubové stran Složení: 5-15% kyselina mravenčí, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, barvivo. Bezpečnostní upozornění: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí BEZPEČNOSTNÍ LIST Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Složení: voda, přírodní škrob, <5 %: kyselina mravenčí, ricinový olej, pomocné látky, EDTA a její soli, parfém Chemická charakteristika 3.2 Směsi ODDÍL 3: Složení/informace o.

PENTA - Bezpečnostní list

KYSELINA MRAVENČÍ - Acidum formicum - Vyberte balení: 100

 1. Odpařovače kyseliny mravenčí - léčení Varroáz
 2. Kyselina Mravenčí 9
 3. Laboratorní chemikálie Lach-Ner - VERKO
 4. Kyselina mravenčí VW
 5. Bobkový list a cukrovka - cukr v krv

Kyselina solná - České nápady c

 1. Čaj z bobkového listu - ceskaordinace
 2. Kyselina mravenčí 85
 3. Kyselina máseln

Kyselina mravenčí, Laboratorní chemikálie Lach-Ner - VERKO

 1. Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie
 2. Bezpečnostní list - Perstor
 3. Bezpečnostní list - Katedra chemie FP TUL - Chemi
 4. Bezpečnostní list ProMyr™ NT 510 - Perstor
 5. Kyselina mravenčí - Formic acid - qaz
 6. Kyselina mravenčí Portál krizového řízení HZS Jm

Potraviny snižující kyselinu močovo

 1. Kyselina Mravenčí Bezpečnostní List
 2. Kyselina octová - Wikipedi
 3. Kyselina močová - babská rad
 4. Včelařské fórum - o včelách a včelaření - Kyselina mravenčí
 5. Kyselina octová bezpečnostní list - kyselina octová (la
 6. Produkty VIA-REK, a.s
 • Popis osoby angličtina příklad.
 • Záchranná stanice vysočina.
 • Pěticípá hvězda v kruhu.
 • Youtube sade soldier of love.
 • Láďa křížek 2019.
 • Čím lze nahradit kyselinu citronovou.
 • Air force one plane.
 • Amazonské akvarijní ryby.
 • Softforming.
 • Protažení hýžďových svalů.
 • Dětský baldachýn.
 • Waco csfd.
 • Autoškola macek cena.
 • Ministerstvo dopravy odbory.
 • Gify cz.
 • Glock 19 bazar.
 • Násobení a dělení pracovní list.
 • Mikado 2017.
 • Prosanum rezervace.
 • Hyperinzerce koně.
 • Slovensky hydrometeorologicky ustav predpoved pocasia.
 • Albínská fretka cena.
 • Pavlovnie koupit.
 • Přenosný ultrazvuk cena.
 • Akátová prkna na terasu.
 • Vtipná ženská jména.
 • Krtek hvězdonosý.
 • Lg g6 prodám.
 • Baťa sledování objednávky.
 • Online balerina.
 • Přesčasy ve výpovědní lhůtě.
 • Nejlehčí test.
 • Běžné nemoci.
 • Námořní mapy chorvatsko.
 • Lana parrilla children.
 • Přívěšek na klíče štír.
 • Pantone 186 cmyk.
 • Zamecke schody hra.
 • 20 denní jóga výzva.
 • Yo soy betty la fea.
 • Silniční kola praha.