Home

Povinná dokumentace výchovného poradce

Výchovný poradce je základním stavebním kamenem školního poradenského pracoviště. Tato specializovaná činnost je povinně ustanovena na každé základní a střední škole. Školský zákon v § 21 odst. 6 uvádí právo žáků na informace a poradenskou pomoc školy. Konkrétní vymezení školních poradenských služeb uvádí v § 7 vyhláška č. 72/2005 Sb Kdo je výchovný poradce Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Jak má vypadat spolupráce výchovného poradce s vedením školy? Formálně výchovný poradce na počátku školního roku vypracovává svůj plán činnosti na celý školní rok, který předává vedení výchovného poradce jsou dány metodickým pokynem MŠMT č. j. 10 194/2002-14, k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Výchovný poradce eviduje neomluvenou absenci žáků

Nejjednodušší je obrátit se na vašeho výchovného poradce! Spolu můžete naleznout váš skrytý talent nebo vzbudit nové záliby. Promluvte si o všem, co vás baví a najdete tu správnou cestu k vašemu budoucímu zaměstnání. Na středních školách se ta drobná kázeň tolik neřeší. Naopak výchovný poradce může opět. výchovného poradce s dalšími poradenskými za řízeními a organizaci systému výchovného poradenství u nás. Teoretická část práce se zam ěřuje na vysv ětlení základních pojm ů dané problematiky. Následuje pohled do historie vývoje této pozice u nás a v anglicky mluvícíc Jsem si vědoma, že pro výkon výchovného poradce (a zařazení do 13.pl.třídy) je nutné specializační studium v souladu s § 8, vyhlášky 317/2005 Sb., prosím o sdělení, zda vzdělávací program, který byl akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-13901/2018-2-408 je také pro uznání kvalifikace VP (vystudovanou mám dále.

Povinná pedagogická dokumentace ZŠ, verze 2.2020 (Program) Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence - základní škola. Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci výchovného poradce a metodika prevence Dokumentace bezpečnosti pracovních činností . technologická dokumentace, pracovní postupy, dokumentace při stavebních pracích atd. Vzhledem k faktu, že základní dokumentace BOZP a PO je povinná bez ohledu na velikost podniku, může často i majiteli malé společnosti připravit mnoho starostí Osobnost výchovného poradce - specifika role výchovného poradce ve školním prostředí Celková povinná časová dotace: 120: 250 * 20 hodin praxe doloží účastník CŽV dle pokynů lektora předmětu - dokumentace zde 10 hodin praxe je společných v rámci studia . Studijní opory Pozice výchovného poradce je na všech školách povinná. Jedná se o nejčastěji se vyskytující se pozici poradenského pracovníka na základních a středních školách v rámci ČR. Výchovný poradce spadá pod ředitele školy a má za úkol poskytovat poradenství žákům, jejich rodičům a jiným zákonným zástupcům Činnost výchovného poradce na škole. Soustava oborů vzdělání Literatura. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákon

2.4. Kvalifikace výchovného poradce. Ustanovení do funkce výchovného poradce je vázáno na povinné další vzdělávání. MŠMT vydává standard Studia pro výchovné poradce, v nové verzi platný od 1.1.2009, kterými se musí řídit všechny organizace vzdělávající výchovné poradce v akreditovaných kurzech Osobnost výchovného poradce. Další vzdělávání výchovných poradců. Postavení výchovného poradce na škole a jeho spolupráce s ostáními pedagogiky (asistent pedagoga). Povinná dokumentace - evidence, náplň práce (standardy) a časový plán výchovného poradce,. Základy mezilidské komunikace, vedení poradenského rozhovoru 6 KAPITOLA 4 Poskytování poradenských služeb a poradenské pomoci ve škoském poradenském zařízení.. 66 4.1 Typy školských poradenských zařízení a jejic Poradenské činnosti, metodické a informační činnosti, vedení dokumentace výchovného poradce: Zaměření dle druhů a typů škol - základní školy, základní školy speciální, střední školy, Distanční a povinná literatura: Elektronický modul Osobnost výchovného poradce zpracovaný v LMS Moodle obsahující.

Povinná školní docházka. Poradenské činnosti, metodické a informační činnosti, vedení dokumentace výchovného. Poradce. Rozdílnost úlohy výchovného poradce ve škole běžné a ve škole určené pro žáky se zdravotním postižením. 5.Školní třída, její vedení a diagnostika. MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol Práce výchovného poradce na základní škole přináší radost, ale i mnohá úskalí. Hodně věcí se povede, ale existují také skutečnosti, které se nepodaří vyřešit. Každý výchovný poradce ví, že náplň jeho práce je široká, a proto vyžaduje maximální nasazení 2 ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE Právní vymezení Dokumentaci škol a školských zařízení stanovuje především § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 2.1 Povinná dokumentace vyplývající z uvedeného §: rozhodnutí o zápisu do školského rejstřík

výchovného poradce, dále o nejčastěji řešených problémech, průběhu poradenského procesu a intervenční činnosti. Část praktická je založena na terénním výzkumu na jedné základní a jedné střední škole. Je zaměřena zejména na analýzu nejčastějších problémů, se kterými se výchovn Jsme partnery projektu Gymnázia Prachatice Modernizace výuky přírodních věd na Gymnáziu v Prachaticích 2014, reg. číslo CZ.1.14/2.4.00./27.02884 Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 - 15:00 (více informací ZDE) Elektronická podatelna Dokumentace školního metodika prevence Mgr. Ivo Bernát. Metodické doporučení bylo vytvořeno na základně závěrů z dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu a vysvětluje postup a podmínky při jeho využívání. Výchovný poradce - Mgr. Petra Húsková, 775 221 151, 596 633 962/34,. Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy - učitelé.

VÝCHOVNÝ PORADCE - Katalog podpůrných opatřen

Bakalářská práce Povinná dokumentace škol se zabývá rozdíly ve vedení dokumentace škol v elektronické a listinné podobě. Na základě analýzy odborné literatury, platných předpisů a empirického zjištění zkušeností a postojů učitelů na středních odborných učilištích a základních školách bylo provedeno porovnání ve vedení povinné dokumentace škol v. Rozbor příslušné dokumentace ve vybraném spisu (zejména zpráva z vyšetření a podklady pro IVP) A - E je volitelná, F je povinná vždy): které se bezprostředně nejvíce týkají praxe výchovného poradce. B) Intervence (konzultace s klientem, rodiči, učiteli), pokud to situace, etické zásady a běh poradny daného.

Liší se povinná dokumentace u žáků původem z Indie a ze Slovenska? Jak tyto žáky hodnotit - známkou, nebo slovně? Jak postupovat, když dítě, ani rodiče neovládají češtinu? Přinášíme ty nejdůležitější informace jednoduše a přehledně. Role výchovného poradce - způsoby monitoringu inkluze. Publikace - základ pro výchovné poradce a jejich kolegy. Poskytuje bohatý zdroj informací pro jejich činnost. Přináší odpovědi na komplikované otázky z řady disciplín - od psychologie a speciální pedagogiky až po právo - a obohacuje je o užitečné momenty a příklady z české i zahraniční praxe Dotaz: Jak má vypadat tzv. výkaz práce pro učitele? Po starém vedení ąkoly jsme zdědili formulář, na který se do sloupce cca 30 vertikálních políček zaznamená průběh pracovní doby odliąný od daného rozpisu pracovní doby, a to za období 1 měsíce

Výchovný poradce rizeniskoly

Tiskopisy výchovného poradce ke stažení který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z jiných než touto. Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační Činnost výchovného poradce zahrnuje zabezpečování a účast na poskytování výchovného poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání formou informačních, koordinačních, konzultačních, metodických a jiných souvisejících činností, dále zahrnuje zprostředkovávání odborné terapeuticko-výchovné činnosti podle potřeb. Rozbor příslušné dokumentace ve vybraném spisu (zejména zpráva z vyšetření a podklady pro IVP) F je povinná vždy): které se bezprostředně nejvíce týkají praxe výchovného poradce. Intervence (konzultace s klientem, rodiči, učiteli), pokud to situace, etické zásady a běh poradny daného dne umožňuje.. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Režim činnosti ve škole. Vyučování začíná v 7:25 hodin

Povinná dokumentace školy dle zákona č. 258/96 Sb. Organizační řád. Školní řád. Plán práce výchovného poradce na školní rok 1998/99. Maturitní a jiné písemné práce žáků. Hospitační záznamy ředitele, zástupce ředitele a členů inspekčního týmu 10. Personální dokumentace učitelů sledovaných předmětů - školní rok 2003/2004 11. Zápis zjednání vedení školy a ČŠI na závěr inspekce dne 2. 10. 2003 12. Hospitační záznamy ředitele školy (školní rok 2002/2003) a ČŠI (2003/2004) 13. Plán výchovného poradce - školní rok 2002/2003 14

 1. Povinná školní docházka Předškolní vzdělávání Základní pedagogická dokumentace Plány sestavované ředitelem školy Činnost výchovného poradce na škole Soustava oborů vzdělání . 8 4. Standard Studia pro vedoucí pedagogické pracovník
 2. Upozorňujeme návštěvníky, že do budov MPSV je možné vstupovat pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest! Vzhledem k aktuální situaci žádáme veřejnost, aby sledovala průběžně aktualizované informace na webu MPSV, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády. Osobní schůzky v budovách MPSV jsou možné jen po předchozí telefonické či e-mailové domluvě
 3. istrované testy s dílčími výsledky, výsledná zpráva z vyšetření, doporučení pro tvorbu.
 4. Žádná z uvedených pracovnic nesplňuje pro tuto činnost další kvalifikační předpoklady (pro funkci výchovného poradce a školního metodika prevence). Se zákonnými zástupci a odbornými pracovišti však školní poradenské pracoviště spolupracuje účelně. Řádně je vedena povinná dokumentace ZŠ i družiny. Školní.
 5. Vymezení standardních činností výchovného poradce. Poradenské činnosti, metodické a informační činnosti, vedení dokumentace výchovného. Poradce. Rozdílnost úlohy výchovného poradce ve škole běžné a ve škole určené pro žáky se zdravotním postižením. 5.Školní třída, její vedení a diagnostik
 6. Povinná dokumentace školy ve smyslu § 38a odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol Dokumentace výchovného poradce Dokumentace školní družiny Dotazníky pro rodiče Inspekční zpráva č.j. O-02-05/9596-143/Ki . Komplexní inspekce - str.

Výchovný poradce, co řeší a co obnáší jeho práce - TOPZINE

úlohy výchovného poradce a školního metodika prevence). 15. Komunikace. Verbální a neverbální komunikace. Možné problémy v komunikaci mezi uiteli a žáky. Zásady efektivní komunikace uitel s žáky, s rodii a s kolegy. 16. Sociální vnímání a poznávání ve vztahu mezi vyučujícími a studujícími. Chyby v Povinná dokumentace MŠ v době inspekční činnosti vykazovala dílčí nedostatky ve zpracování nebo v aktuálnosti. V průběhu inspekční činnosti byly některé dokumenty upraveny (ve školním řádu provoz a vnitřní režim školy) a dány tak do souladu s právním předpisem * v případě elektronické formy dokumentace ŘÍZENÝ DOKUMENT Číslo jednací: ZŠPEK8P/01989/2019 D jsou umístěny na pavilonu A v přízemí u kanceláře výchovného poradce dveře č.8, kroužků je pro přihlášené žáky povinná, přihlásit nebo odhlásit žáka mohou zákonní zástupci písemně vždy ke konci. činností výchovného poradce je současně předpokladem pro zařazení do 13. platové třídy. Vzhledem ktomu, že výchovný poradce vedle své běžné pedagogické či Povinná dokumentace Na škole je vedena tato dokumentace (dle §28 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). a) rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a jeho změnách a doklady s tím související (§147)

OTÁZKY A ODPOVĚDI - Asociace výchovných poradců, z

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií § 65 (2) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném. POVINNÁ DOKUMENTACE. Je vedena v souladu s právními normami (§28a Školského zákona), je uložena v ředitelně, sborovně a pro rodiče žáků ve vestibulu školy a poté je archivována dle zákona o archivnictví a o účetnictví: 1. Zřizovací listina, Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol. Třídní knihy, třídní výkaz

aTre - E-Obcho

podle zákoníku práce povinná. 2.1 Zhodnocení plánu za školní rok 2019/2020 29.5.2020 Dokumentace v mateřské škole - Aktualizujeme školní vzdělávací program 1 Bc. Dana Motyková škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informujeme o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, požádat o pomoc vychovatele, výchovného poradce nebo jiného zaměstnance školy, který mu bude vždy věnovat náležitou pozornost. Žáci mají povinnost: řádně docházet do školního klubu dle údajů uvedených v zápisním lístku - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, - na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 1.2 Povinnosti žáků. Žáci mají povinnost: - řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

I pro Vás je povinná dokumentace BOZP a PO BOZPinfo

Studium pro výchovné poradce - Pedagogická fakulta J

 1. Úast ve výuce nepovinného předmětu je pro přihlášené žáky povinná, a to alespoň do ukonení pololetí. do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy a jiného ocenění se zaznamenává u výchovného poradce, případně metodika prevence a ředitele školy
 2. Základní škola Štětí, Ostrovní 300, Štětí 411 08, okres Litoměřice, IČ: 467 733 04, www.zssteti-ostrovni.cz, tel. 416/ 812 520 OBSAH A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztah
 3. Povinná dokumentace školy je vedena v požadovaném rozsahu i obsahu. zároveň vykonává i funkci výchovného poradce, studium pro výkon specializačních činností absolvovala také metodička prevence. Zájmové vzdělávání zabezpečují dv
 4. pedagogická dokumentace a dokumentace žáků, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program, rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností, výstupy z vlastní kontrolní činnosti, z pozorování, písemné podklady, zejména inspekční zprávy, záznamy kontrol, návštěv

Specifika a metody poradenské práce u zdravotně a sociálně

Organizace školy a pedagogického procesu - Ústav práva a

Ukázka studijního textu: Osobnost výchovného poradce

 1. Funkci výchovného poradce a školního metodika prevence vykonává jeden vyučující. Mezi jeho standardní činnosti vymezené ročním plánem patří metodická a informační Povinná dokumentace (školní řád, školní matrika, doklady o přijímání žáků, o průběh
 2. žádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů či jiného zaměstnance školy, pokud by se cítili z nějakého důvodu v tísni či měli nějaké problémy. 2. Žáci jsou povinni: neprodleně po nástupu do školy se řádně seznámit se školním řádem
 3. • Praktická pedagogicko-psychologická poradenská péče má své začátky v Anglii. Již v roce 1884 otevřel Francis Galton (1822-1911), eugenik, evolucionalista a pracovník v teorii, metodách a využívání psychologie jako vědy v praxi (který je znám hlavně svými výzkumy dědičnosti psychických vlastností) tzv. antropometrickou.
 4. Povinná dokumentace je Je zaměřena jednak na úkoly v oblasti volby povolání, individuální péče a výchovného působení na ţáky ve škole. Z pozice výchovného poradce je vše zabezpečeno a připraveno, někdy však ze strany učitelů chybí důkladnější realizace. Vynikajícím způsobem se osvědčil
 5. 3. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. Součástí prevence je: a) pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků, b) součinnost se zákonnými zástupci
 6. Plán výchovného poradce zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů ţáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné.

Video: Sylaby jednotlivých předmětů: Osobnost výchovného poradce

dokumentace - Poradce ředitelky mateřské škol

Role výchovného poradce ve škole rizeniskoly

vzdělávání - tyto informace lze získat od pedagogických pracovníků, zejména výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga. 2) Žáci (studenti) jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat Funkci výchovného poradce vykonává p. ué. Kolomazníková Rosana, chemii vyuöuje p. Krémová Vlasta. Ve školní družinë a klubu pracují opët vychovatelky Martináková J achaëová D, Opálková b. Provozní zamëstnanci, kteFí se starají o úklid i stravování jsou stejní jako v pFedešlém roce

výchovného poradce. Zástupce ředitele pro praktické vyučování je zároveň zástupce statutární. Řídí: vrchní mistry odborného výcviku jednotlivých úseků, Povinná dokumentace školy - teoretická výuka. třídní kniha, třídní výkazy, katalogové listy (vede třídní učitel),. Základní škola a mateřská škola Bečov, . okres Most, příspěvková organizace. 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Č.j. 498/05-4.4. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Nemáme zatím studium pro výchovného poradce a studium preventisty. Výměny hodin místo suplování

školy, učitele, výchovného poradce, metodika prevence školního psychologa nebo vedení školy. f) Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (např. předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. do dokumentace školy Plán výchovného poradce pro školní rok 2017/2018 8. Minimální preventivní program 9. Dokumentace výchovného poradenství - PLPP, IVP pro děti s doporučením školského poradenského zařízení a pro děti s Podpůrným opatřením 10 · požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod. 1.2 Povinnosti žáků . Žáci mají povinnost · se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem

50. Plán výchovného poradce - školní rok 2011/2012, 2012/2013, ze dne 28. 8. 2011 a 31. 8. 2012. 51. Plnění plánu výchovného poradce za školní rok 2011/2012. 52. Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012, ze dne 14. 9. 2011 a pro školní rok 2012/2013, ze dne 13. 9. 2012. 53 Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě

týdenní plány práce, plán práce výchovného poradce, plán kontrolní ahospitační činnosti, zápisy z hospitací ředitele školy, hospitační záznamy ČŠI, kritéria hodnocení zaměstnanců školy, vnitřní Povinná dokumentace školy je vedena na velmi dobré úrovni. 7. Výroční zpráv - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, - na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 1.2. Povinnosti žáků. Žáci mají povinnost: - řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce - či jinou osobu, na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. předmětů je pro zařazené žáky povinná. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně neb Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na. Účast není povinná. Konzultace budou probíhat ve třídách 4.A (v kmenové třídě 4.A), 4.B (ve třídě 2.V a učebně ANJ) a 3. ZF (v učebně 2.ZF a v dílnách) Maximální počet žáků je 15 v jedné třídě. Žáci svoji účast potvrdí pro jednotlivé dny a předměty prostřednictvím Edu Page - Zde. (Přihlášení na.

třídní učitel za pomoci výchovného poradce nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojen Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Vede také k posílení pozice výchovného poradce a metodika prevence patologických jevů, k intenzivnější a odbornější péči o žáky s rizikovými prvky chování m) žádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů či jiného zaměstnance školy, pokud by se cítili z nějakého důvodu v tísni či měli nějaké problémy Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec Vítkov 69, 463 31 Chrastava Identifikátor školy: 600 079 80

vytvořit fungující vztah učitel - žák - zákonný zástupce (popřípadě i PPP) → při řešení problémů podporovat osobní jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti žáků, výchovného poradce, metodika prevence, pracovníka PPP, třídního učitele, vedení školy. Na základě jednání přijmout opatření žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. c) Žák chodí do školy vhodně a istě upraven a obleþen d) Žák zachází s uebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v þistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí d Směrnice školy 02 - Školní řád strana 3 z počtu 27 1. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se všemi zaměstnanci škol v případě, že se žák cítí být ohrožen šikanou, nepřátelstvím nebo se cítí být diskriminován, je povinen se v dané věci obrátit na svého třídního učitele, popř. výchovného poradce, preventistu sociálně patologickýcj jevů nebo jiného zaměstnance školy, kterému důvěřuj

školní výchovnou komisi. Účast zákonného zástupce na jednání komise je povinná. V souladu se svou oznamovací povinností zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. výchovného poradce, třídního učitele a zákonného zástupce žáka. Ztráta žákovské knížky Při první ztrátě žákovské knížky bude. 8.3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Docházka do zájmových útvarů (kroužků) je pro přihlášené žáky povinná. Další informace jsou poskytovány prostřednictvím školní dokumentace, webových stránek školy, vývěsek, žákovských. Výchovný poradce výchovná poradkyně pro 1. - 5. ročník Mgr. Zdeňka Zděnková tel. 261 261 887 l. 123 e-mail: zdenkova@zsbitovska.cz výchovná poradkyně pro 6. - 9. ročník Mgr. Markéta Benešová tel. 261 261 887 l. 103 e-mail: benesova@zsbitovska.cz Hlavní oblasti podpory: 1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním.

 • Pomsta nebo láska 79 80.
 • Ticketstream promoter.
 • Euroklip na míru.
 • Bernard de clairvaux.
 • Eliptický trenažér el120.
 • Gabon varroa.
 • Xbox com friends.
 • Superhrdina vážka.
 • Glan kabel.
 • Vitamín b17 recenze.
 • Punta cana dovolená.
 • Muzeum stockholm.
 • Nervové jedy.
 • Květná zahrada kroměříž bludiště.
 • Cedulky na oblečení výroba.
 • Námořní mapy chorvatsko.
 • Betonové schody ceník.
 • Náhrdelníky swarovski.
 • Jihočeská univerzita den otevřených dveří 2018.
 • Květná zahrada kroměříž bludiště.
 • Polyston cennik.
 • Konstrukce na houpačku.
 • Ciliární aparát.
 • Pračka a sušička miele set.
 • Mega kino najserialy.
 • Oděvní stuhy.
 • Hyperadrenokorticismus.
 • Softball tempo.
 • Závěsná operace močového měchýře.
 • Hadoop definice.
 • Želva skalní prodej.
 • Samopal wehrmachtu.
 • Aktivita miminka před porodem.
 • Breyer horses eu.
 • Velikosti trenýrky.
 • Galax s5.
 • Zámecký park slatiňany.
 • Jak změřit míry kalhot.
 • Her2 pozitivita.
 • Amd64 x86.
 • Cedulky na oblečení výroba.