Home

Disekce význam

disekce. disekce - oddělování částí těla či tkání podle jejich přirozených ohraničení. D. při operaci, d. při anatomické pitv Popis aneuryzmatu a disekce Aneuryzma. Pod slovem aneuryzma rozumíme patologickou výduť na cévě.Její vznik je možný z několika příčin, mezi nimiž můžeme zmínit vrozené změny na cévní stěně, zejména její zeslabení, dále může být stěna narušena chorobným procesem ze svého okolí, například v důsledku tuberkulózy, zhoubného nádoru nebo velkého ložiska. Knihy Diverzita etnických menšin-- autor: Bittnerová Dana, Moravcová Mirjam Třetí dimenze-- autor: Kubíček Jan, Volf Petr Protektorát 1939 - 1945 s CD (Okupace - Odboj - Denní život)-- autor: kolektiv autorů Z Normandie přes Ardeny až k nám-- autor: Balcar Bohusla

disekce Velký lékařský slovník On-Lin

Aneurysma a disekce: příznaky, léčba (výduť) - Vitalion

Význam slova disekcia v online slovníku cudzích slov. Výklad odborných termínov a ďalších slov prevzatých z cudzích jazykov do slovenčiny The hallmark of this disease is the detachment of inner layer - tunica intima - of aortic wall caused by blood stream. Its clinical signs are variable, dependent on the size of resulting damage. Intensity of the leading symptom - chest pain - can differ too Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto nezáleží zda je zadaný dotaz česky nebo cesky, výsledek je pro oba dotazy stejný. Tip: Vyhledávací modul pro Firefox: zde Její význam je v určení rozsahu disekce, stanovení dilatace aorty, event. její ruptury, zhodnocení trombózy false lumen, vzájemného poměru velikosti pravého a falešného lumina, kolapsu pravého lumen, lokalizace primárního entry, a reentry site, odstupu jednotlivých větví aorty z pravého či falešného kanálu či.

Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení autor: Krahulcová Kristýna, kolektiv autorů doporučená cena: 306 Kč naše cena:285K Kurativní význam regionální lymfadenektomie předpokládáme i dnes, ale jen při masivnější uzlinové metastatické infiltraci. Tradičním zákrokem na lymfatických uzlinách dříve bývala u všech pacientek disekce axily, tedy kompletní odstranění axilárních uzlin Význam VAD v angličtině Jak bylo uvedeno výše, VAD se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Disekce vertebrálních tepen. Tato stránka je o zkratu VAD a jeho významu jako Disekce vertebrálních tepen. Uvědomte si prosím, že Disekce vertebrálních tepen není jediný význam pro VAD Disperze je termín používaný především ve vědě.V mnoha případech se jedná o synonymum pro rozptyl.. disperze (chemie) - proces rozptylování disperze (látka) - směs látek, z nichž jedna je jemně rozptýlena v druhé (příkladem může být pěna) od těchto pojmů odvozené látky jako disperzní lepidlo - disperze; disperze (vlnění) - závislost rychlosti vlnění. Význam LZD v angličtině Jak bylo uvedeno výše, LZD se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Laser Zona disekce. Tato stránka je o zkratu LZD a jeho významu jako Laser Zona disekce. Uvědomte si prosím, že Laser Zona disekce není jediný význam pro LZD

Lékařská etika se zabývá jednáním lékaře vůči nemocnému a její základní forma se vyvíjela už v dávné minulosti. S pokrokem vědy a technologií však vzniká mnoho mravních problémů, které podle všeho přesahují tradiční lékařskou etiku, v důsledku čehož vzniká pojem bioetika - etika zastřešující oblasti všech biologických věd v péči o zdraví člověka Význam slova akutní ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny a polštiny. Slovník cizích slov Akutní aortální disekce, Triton, 2006; Jaroslava Fišerová, Jan Pavlovi. • Disekce aorty - vzácné onemocn ění s vysokou mortalitou • Diagnostický proces na základ ě zhodnocení rizika • význam anamnézy a klinického vyšet ření • Úvodní management - kontrola TF, TK a lé čba bolest Akutní aortální disekce představuje emergentní stav, kdy chybná či opožděná diagnostika významně snižuje šanci na přežití. V zahraniční literatuře je onemocnění někdy označováno The Great Masquerader , neboť správnou diagnostiku ztěžuje široká klinická manifestace a relativně nízká četnost onemocnění..

Akt. 29.8.2017 AKB aortokoronární bypass AKS akutní koronární syndrom akut akutní alb. ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšet ření, odb ěrů - albumin ALI akutní plícní trauma - acute lung injur Význam zobrazovacích metod vzrůstá v situaci, kdy je krk obtížně vyšetřitelný z anatomických důvodů, pro obezitu nebo pro stav po léčbě. Uplatňuje se CT, MR a sonografie. Za parametry suspektní z postižení uzlin nádorem je považována velikost uzlin nad 1-1,5 cm, kulovitý tvar uzliny, centrální rozpad a skupina 3 a. zobrazuje se stěna cévy (důležité k diagnostice trombózy, disekce, ztluštění cévy apod.) Význam vyšetření . diagnostický. umožňuje posoudit anatomické poměry jednotlivých oblastí poruchy průchodnosti cév (stenózy, uzávěry - embolie, trombóza) rychlost průtok

Návykové látky – WikiSkripta

dislokace - ABZ.cz: slovník cizích slo

Úvod Stav regionálních lymfatických uzlin je jedním z nejdůležitějších prognostických faktorů karcinomu prsu a významnou měrou rozhoduje o typu další systémové léčby. Pro adekvátní stanovení prognózy a léčby je zapotřebí disekce a histopatologického vyšetření minimálního počtu 10 lymfatických uzlin (LU) z I. a II. etáže tomograf - význam neurologického vyšetření pro traumatologa petr hon neurologická klinika FNO 20 LET TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA FNO 23.listopadu 2011. tepen urychlila diagnostiku traumatické disekce sestupné aorty muž,65 let • cyklista, sražen osobním automobile

V programu uvedeno pod názvem Význam metodiky ARM (axillary reverse mapping)a naše zkušenosti Biopsie sentinelové uzliny přinesla významné zlepšení pooperační morbidity žen s karcinomem prsu. Avšak i biopsie sentinelové uzliny je dle literárních údajů spojena až s 5% rizikem otoku horní končetiny. Situace, ve kterých je nutná disekce axily (postižení sentinelové.. 5. disekce 6. hemodynamické důsledky subklaviálních (pre-vertebrálních) stenóz a okluzí - steal efekt. Uvedené rozdělení vyhovuje nejlépe z hlediska sonografické klasifikace a většinou i z hlediska hod-nocení významu nálezů a dalšího léčebného postu-pu. Jinak jde ovšem o poněkud nesourodé jednotky disekce. disekce - oddělování částí těla či tkání podle jejich přirozených ohraničení. D. při operaci, d. při anatomické pitv ; 2015, 64, . 2 OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE 93 Kr ní disekce u papilárního karcinomu títné lázy elakovský P. 1, Plzák J. 2, Kalfe t D. , Chrobok V. , Betka J. 2 SOUHRN Sou asným Cylindrická disekce. Cylindrická disekce - stejný zákrok jako konizace, výsledný tvar získaného materiálu je váleček (cylindr) a ne konus, užívá se u pacientek s hlouběji uloženými změnami v děložním čípku

Aortální disekce a jiné akutní aortální syndromy na

Disekce aorty typu B s těžkou viscerální a končetinovou ischemií řešená kompletní endovaskulární revaskularizací - kazuistika Stáhnout PDF English info Type B aortic dissection with severe visceral and limb ischaemia treated with a complete endovascular revascularisation - a case repor Spontánní disekce koronární tepny představuje vzácnou příčinu akutních koronárních syndromů, která je zatížena poměrně vysokou mortalitou. Vyskytuje se častěji u mladších žen bez přítomnosti rizikových faktorů aterosklerózy. V diagnostice onemocnění má zásadní význam koronární angiografie, případně. disekce, karotidokavernózní píštěl, antikoagulační léčba, antiagregační léčba, trombolytická léčba a další se zaměřením na klin ické vý- obvykle nemá funkční význam. Přívodná tepna nebo i několik tepen z různých povodí bývají rozšířené a největší dilatace jsou v oblasti tzv. nidu,.

Disekce stěny arterie nad stentem - postup řešení komplikace: Výsledek. Legenda a závěr: Konečný efekt procedury - proximálně bez reziduální stenózy, tok do periferie bez omezení, hraniční endotelizovaná restenóza v distální části stentu ponechána, protože po 9 měsících od původní PCI je jen malé riziko progrese význam koronární angiografi e, případně intravaskulární ultrazvuk. Není znám přesný patomechanismus onemocnění a není jednoznačně stanovena optimální léčebná strategie. Popisujeme případ mladé ženy s akutním STEMI, u které jsme diagnostikovali přítomnost sp ontánní disekce levé věnčité tepny hypertense (disekce aorty, intrakraniální krvácení). Léčba intoxikace. symptomatická (diazepam, midazolam, nitráty, nifedipin); u p.o. podání aktivní uhlí, jiné eliminační metody nemají význam. Opiáty [upravit | editovat zdroj] Opiáty působí na opioidní receptory v CNS, mají tyto účinky: analgetické až narkotické Heraldika je věda, která studuje a definuje význam různých symbolů na generických a vojenských emblémech. V západní Evropě se kompilace předků člověka neděje bez studia obecných symbolů, protože heraldika je také malebnou zkratkou několika generací Pozn: Dodejme, že v anglické literatuře má slovo daltonismus užší význam a je chápán jako synonymum zmíněné deuteranopie (tj. poruchy vnímání zelené barvy). Diagnostika: Daltonismus může být zjištěn při očním vyšetření za použití speciálních tabulek. Tyto tabulky obsahují tečky různých barev

disekce (AD) a podán popis tří různých klasifikací AD a akutního aortálního syndromu. Je popsán klinický obraz a možné komplikace, které může AD způsobit. Jsou rozebrány i jednotlivé diagnostické postupy a význam jednotlivých vyšetření pro stanovení diagnózy. Správně je zdůrazněna hlavní rol laparoskopická disekce uterinních cév. LE. lupus erythematodes. LED. lupus erythematodes disseminatus. LEEP, LOOP. výkon pomocí elektrofrekvenční kličky (loop electro excisional procedure) Leu. leucin. LF UK. Lékářská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. LG. nízký stupeň (low grade) LGA. hypertrofický novorozenec (large for. Význam; dispensarisatio: onis, f. (l. dispensatio odvažování, rozdělování) dispenzarizace, aktivní a včasné vyhledávání a léčení osob potřebujících zdravotnickou pomoc disektor, operační nástroj k provedení disekce: disseminatio: onis, f. (l. disseminare rozsévat) diseminace, rozsev, rozšíření chorobných.

Význam disekce krčních uzlin v záchovném protokolu

 1. příčin, zejména v důsledku disekce či ruptury aneuryzma-ticky dilatované ascendentní aorty či srdečního selhání při déletrvající chlopenní vadě. Časné stanovení diagnózy má zásadní význam, ne-boť u aortálních aneuryzmat o průměru větším než 6 cm dochází k významnému nárůstu frekvence ruptur a disekcí
 2. VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav genetiky Klinická genetika Ing. Leona Vychodilová, Ph.D
 3. Cysty a tukové bulky se objevují všude po těle. Některé jsou skryté uvnitř těla a nepůsobí vůbec žádné zdravotní potíže. Jiné mohou tlačit na vnitřní orgány, pak je nutné, aby se pacient podrobil operaci nebo prošel jinou léčbou. Podkožní tukové bulky a cyst
 4. Marfanův syndrom je poměrně vzácné vrozené onemocnění, které spočívá v poruše pojiva. Své nositele ohrožuje některými komplikacemi, z nichž nejzávažnější je disekce aorty. Nemoc je relativně vzácná, každým rokem se s Marfanovým syndromem v ČR narodí pouze cca 10-12 dětí. Příčiny: Příčinou je genetický.
 5. Význam disekce axily v diagnostice a léčení karcinomu prsu. Gatěk J.,Bakala J.,Duben J., Dudešek B. Vybrané otázky z onkologie V. Jitka Abrahámová str. 127-128 Galén 2001 . Můžeme se vyhnout disekci axily ? Gatěk J., Duben J., Hnátek L., Vybrané otázky z onkologie V. Jitka Abrahámová str. 125 -126 Galén 200
 6. Význam axilární disekce Terapeutický význam Disekce axilárních uzlin (axillary lymph node dissection - ALND) má u žen s karcinomem prsu kontroverzní léčebný účinek. Již Fisher uváděl, že se jedná pouze o diagnostický výkon bez léčebného významu (18). Postižení regionálních mízních uzlin tedy uváděl pouze jako.

Defekace - Wikipedi

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii (prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.) 14. Závislost mezi objemem štítné žlázy a joduri Hydratace a její význam pro naše tělo a sprá.. Tweet. Hydratace a její význam pro naše tělo a správnou funkci mozku. Článek byl publikován 28.05.2018 - 16:32. Voda společně se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na zeměkouli. Voda je také základní stavební látkou všech živých organismů. Význam subklasifikace postižení sentinelových uzlin u karcinomu prsu pro další chirurgickou léčbu. Pokud disekce axily nebyla provedena, byl pozorován výskyt axilární recidivy v rozsahu 19%, v případě, že byly odstraněny méně než dvě uzliny, byla pozorována recidiva v axile v 10%, v případě, že bylo odstraněno. Kardiochirurgie je chirurgický obor, zabývající se operačním léčením nemocí srdce a velkých cév. Nejčastěji se jedná o operace věnčitých tepen, srdečních chlopní, aorty, operace pro poruchy rytmu a náhrady srdce včetně transplantace srdce.. Nejčastějšími operacemi srdce dnes jsou přemostění věnčitých tepen - bypassy, náhrady a plastiky (záchovné operace. Význam pozitivní lymfatické uzliny u rakoviny prsu Iveta Sedláková Bakalářská práce 2015 . Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v Komplikace disekce axily..38 3.2.2. Pozitivní sentinelová uzlina..38 3.2.3. Význam mikrometastáz v sentinelových.

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky Metoda biopsie sentinelové uzliny, na rozdíl od standardní axilární disekce, kdy je vyšetřováno v průměru více než 10 uzlin, představuje vyšetření obvykle 1-3 uzlin. Při standardním vyšetření axilárních uzlin po disekcci je uzlina rozdělena na poloviny nebo třetiny.Více řezů není vyžadováno balonové disekce). Veressova jehla není požadována. 2.3.2 Disekce Základními instrumenty nezbytnými pro laparoskopickou preparaci jsou: • zahnuté endoskopické nůžky s rotační-mi břity • zahnutý endoskopický disektor • odsávací a irigační sonda. Volitelným, ovšem užitečným instru-mentem je: • ultrazvukový disektor

397. VYHLÁŠKA. ze dne 2. října 2020. o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67. 3.1 Miniinvazivní výkony v cévní chirurgii. Miniinvazivita v chirurgii spočívá v minimalizaci operačních vstupů (ran). Jednoznačné výhody miniinvazivního přístupu spočívají ve snížení pooperačních obtíží (snížení bolestivosti, zkrácení pooperační závislosti na ventilátoru), lepším hojení, umožnění včasnější rehabilitace a návratu do běžného. Mrklovský M, Klzo L, Geier P. Disekce bazi-lární tepny jako příčina ischemické CMP Disekce tepen vertebrobazilárního povodí patří mezi méně obvyklé příčiny mozkové is-chémie. S rozvojem zobrazovacích metod se magnetická rezonance (MR) stala význam - nou modalitou v diagnostice nejen rozsah Význam disekce axily v určení stadia a prognózy onemocnění.....62 3.2.2.2. Terapeutický význam disekce axilárních uzlin.....62 3.2.2.3. Význam disekce axily v lokoregionální kontrole onemocnění.....63 3.2.2.4..

Diseminace Slovník cizích slov - infoz

Co to je? Jod je prvek nezbytný pro naše tělo a je součástí hormonů vylučovaných štítnou žlázou. Pokud ho je v těle nedostatek, obzvláště v době růstu, nevyvíjí se správně pohybový aparát a mozek disekce oÇu( ] lÉ Z uzlin . Závěry 1. Vždy zvažujeme EMR/EPMR jako metodu 1.volby 2. ESD/TEM jen u lézí podezřelých z karcinomu ESD je akceptovatelná jako stagingová metoda 7. Význam lokální situace. Title: ESD v rektu- pro a proti Author: ondrej.urban Created Date: 11/14/2015 9:34:10 AM. Význam disekce axily v diagnostice a léčení karcinomu prsu. Gatěk J.,Bakala J.,Duben J., Dudešek B. Vybrané otázky z onkologie V. Jitka Abrahámová str. 127-128 Galén 2001. Můžeme se vyhnout disekci axily ? Gatěk J., Duben J., Hnátek L., Vybrané otázky z onkologie V. Jitka Abrahámová str. 125 -126 Galén 200 Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry Fiber Dissection Technique of the Tracts of the Lateral Aspects of the Hemisphere Souhrn Cíl: Cílem práce je objasn ní pr b hu jednotlivých drah laterálního aspektu mozkové he-misféry, dokumentace jejich polohy v i sob i ostatním strukturám mozku. Pedkládám Projekty. Řešené projekty Grantová agentura ČR. Drobní savci východoafrických hor: evoluce rozmanitosti a endemismu v jednom z celosvětově nejdůležitějších center biodiverzity (2020-2022

 1. Aortální disekce - nebo-li roztržení cévní stěny aorty, kdy vlivem inzultu (nejčastěji vysokým krevním tlakem) ve stěně aorty vzniká trhlina, kterou pod tlakem proniká krev a rozpolcuje stěnu aorty v různém rozsahu i délce. Jde o náhlou a život ohrožující příhodu. Úmrtnost na toto nemocnění (v případě akutní.
 2. Lymfadenektomie tím ale svůj význam zcela neztratila. Z terapeutického hlediska si lymfadenektomie . svůj význam ponechává zejména u radio- a chemorezistentních nádorů (melanom), i když je jednoznačně indikována pouze při prokázaném postižení . lymfatických uzlin. Neindikovaná disekce nejeno
 3. Význam regionálních uzlin pro terapii maligního melanomu. Journal of Clinical Oncology 2/2014 Sporný je také vhodný rozsah disekce lymfatických uzlin u pacientů s pozitivními SLN. Chirurg musí hledat kompromis mezi prioritní doplňující disekcí a možností zvýšení nemocnosti tím, že uváží relativní vliv faktorů.
 4. arteriopatie (megadolichobasilaris), disekce aj. Adekvátnímu vyšetření VB povodí bychom měli věnovat stejnou pozornost jako povodí karotickému i proto, že podle některých autorů incidence symptomatických ≥ 50 % VB stenóz je vyšší nežli v karotickém povodí (Marquardt et al., 2009). Hlavním problémem bývá izolované.
 5. Akutní aortální disekce (AD) je těžké one-mocnění postihující aortu s možností postižení veškerých systémů, se kterými je aorta provázá-na (srdce, mozek, břišní orgány, končetiny). I při současném stavu diagnostiky a možnostech chirurgické a intervenční léčby představuje A
 6. Zjišťování přítomnosti HPV infekce má význam u žen nad 30 let. HPV infekcí onemocní asi 80 % populace (zákrok je pak označován jako cylindrická disekce) k histologickému vyšetření změn a k léčbě přednádorových stavů a mikroskpoické rakoviny na sliznici děložního čípku. Je pro
 7. Neznáme přesně význam uzlinových mikrometastáz (6). Pelvinní lymfadenektomie. Pánevní lymfadenektomii zahajujeme po otevření a preparaci kompartmentů, jak bylo popsáno výše. Věnujeme vždy pozornost nejprve psoatickému sulku za šetření genitofemorálního nervu. Pokud jsou anatomickou překážkou kompletní disekce.

Aneurysma - WikiSkript

Význam zobrazovacích metod u hematologických malignit z pohledu: - zjištění rozsahu onemocnění - hodnocení odpovědi - navigace bioptické verifikace. Ing. Helena Trojanová, CSc. prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc. prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. 1. MR monitorace u neurologických onemocnění 2. MR zobrazení patologií. -Další (plicní embolie, disekce aorty..) Moya A, et al. European Heart Journal (2009) 30, 2631-2671. Syndromy ortostatické intolerance Moya A, et al. European Heart Journal (2009) 30, 2631-267 zervativní nebo endovaskulární přístup u disekce magist-rálních tepen (V. Procházka a kol., Ostrava), význam nu-trice a jeho ovlivnění imunitního stavu v akutní fázi iktu (P. Hon, Ostrava), byly prezentovány zkušenosti s indivi-duálním řešením méně obvyklých příčin iktů (J. Fiedler Po resekčním výkonu bude následovat systematická disekce stejnostranných uzlin mediastina. Všechny uzliny budou odeslány na podrobné histologické vyšetření. Strážní uzlina bude rozpoznána jako uzlina vychytávající podané barvivo. Detekce sentinelové uzliny a její význam v chirurgické léčbě nemalobuněčného.

disekcia - význam slova Webslovník

 1. ABZ slovník českých synonym - on-line hledán
 2. Endovaskulární léčba disekce aorty typ B a ischemických
 3. oddělení - ABZ slovník českých synony
 4. Operace mízních uzlin u karcinomů prsu - současný pohled
 5. VAD definice: Disekce vertebrálních tepen - Vertebral
 6. Disperze - Wikipedi

LZD definice: Laser Zona disekce - Laser Zona Dissectio

 1. Lékařská etika a její význam v medicíně - Hippokratova
 2. Akutní Slovník cizích slov - infoz
 3. Jaký Je Význam Stanovení D Dimerů V Diagnostice Akutní
 4. Uzlinové metastázy nádorů hlavy a krku a jejich léčba
 • Veřejný statek.
 • Příklady na volný pád.
 • How to run hyper v on windows 10.
 • Co na vrasky.
 • Samopal wehrmachtu.
 • Kolín zajímavosti.
 • Fazol šarlatový pěstování.
 • Antický oděv.
 • Zoloft začátek.
 • Siamese cat.
 • Angličtina slang slovník.
 • Poznámka pod čarou powerpoint.
 • Walk the line youtube.
 • Yamaha fazer s2 2008.
 • U bláznivé slepice jídelní lístek.
 • Leh vznesmo skrčmo.
 • Squatty potty.
 • Isotonický nápoj wiki.
 • Edvard beneš.
 • Linoleum levně eshop.
 • Vrtané studny pardubice.
 • Konzultace s neurochirurgem.
 • Masajové náboženství.
 • Bmw x6 test.
 • Vnitřní cizopasník.
 • Ztracené kočky praha.
 • Thomas hobbes empirismus.
 • Uncompress online.
 • Přívěsné vozíky za auto.
 • Ms salvatrucha.
 • Cukrárna olomouc.
 • Tmavá oblast na měsíci.
 • 13 svatých nocí.
 • Euroklip na míru.
 • Porodní asistentka magisterské studium.
 • Dětské korunky do vlasů.
 • Amx m4 mle 51.
 • Těhotenská rolnička bazar.
 • Florsalmin afty.
 • Stavební deník online.
 • Funradio playlist.