Home

Matematika stejnolehlost

Matematika přes hranice; Vyberte stránku. Stejnolehlost - základní pojmy a vlastnosti. Soubory v GeoGebře pro výklad a pochopení základních konstrukcí a vlastností stejnolehlosti. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Stejnolehlost zobrazí pětiúhelník na podobný pětiúhelník. S - střed stejnolehlosti, k =A'S/AS=B'S/BS=... - koeficient stejnolehlosti Stejnolehlost je homotetie, která má jediný samodružný bod, střed stejnolehlosti. Všechny přímky spojující vzory a jejich obrazy se protínají v jediném bodě - středu stejnolehlosti Stejnolehlost kružnic Matematika online www.Math.Kvalitne.cz - Podobnost a stejnolehlost. Jsou-li dány dvě libovolné kružnice k 1 (S 1,r 1) a k 2 (S 2,r 2) s různými poloměry, existují právě dvě stejnolehlosti zobrazující kružnici k 1 na kružnici k 2. Středy obou stejnolehlostí a středy obou kružnic leží na téže přímce 3.4.11 Stejnolehlost I Předpoklady: 030411 Shodné zobrazení : obrazem úse čky je úse čka s ní shodná Podobné zobrazení: obrazem úse čky je úse čka jiné velikosti. Pom ěr velikosti obrazu a vzoru je u všech zobrazovaných úse ček stejný Stejnolehlost. Dobr den, m m za kol sestrojit obraz kru nice k, (Sk,r=3cm) pomoc stejnolehlosti, kter maj st ed mimo kru nici. 1. koeficient stejnolehlosti = -4/3 2. koeficient stejnolehlosti = 3/

Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín říjen 201 Základní principy zobrazení Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín říjen 201 Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic

Stejnolehlost - základní pojmy a vlastnosti - Matematec

 1. Červeně jsou vyznačeny všechny tři výšky trojúhelníku. Všimněte si, že každá výška je kolmá ke své straně. Výšky označujeme malým písmenem v s dolním indexem, kde vložíme označení, z kterého vrcholu výška vede. V případě výšky BP b tak mluvíme o výšce v b.Samotné ortocentrum je označeno zeleným bodem V
 2. Podobné zobrazení s koeficientem k = 1 je shodné zobrazení. Tvrzení ihned plyne z definice shodného a podobného zobrazení. Také platí, že každé shodné zobrazení je podobné zobrazení s koeficientem podobnosti k = 1. V kapitole o shodných zobrazeních jsme zavedli pojmy přímo a nepřímo shodný trojúhelník jednak pomocí přesouvání trojúhelníků v rovině a také.
 3. Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematick
 4. Re: Stejnolehlost ↑ misaH: Mám na mysli, jestli výsledek, tedy obraz, je správně a jestli je to správne narysovane, tak jak říká zadání. Ale podle toho co jsi napsala, bych řekla, že ano
 5. Matematika Základy geometrie Shodnost a podobnost Stejnolehlost. Stejnolehlost. Stejnolehlost bodu. Cvičení: Stejnolehlost bodu. Stejnolehlost: koeficient. Cvičení: Stejnolehlost a její vlastnosti. Další lekce. Shodnost a podobnost. Použití stejnolehlosti u trojúhelníků.
 6. Vztah mezi přímkou a jejím obrazem ve stejnolehlosti. Aktivita. Marek Vejsad
Matematické Fórum / Stejnolehlost

Stejnolehlost - Wikipedi

Použijeme stejnolehlost pro zobrazení bodu při zadaném středu a koeficientu stejnolehlosti. Použijeme stejnolehlost pro zobrazení bodu při zadaném středu a koeficientu stejnolehlosti. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website. Matematika · Základy geometrie. 1) Prove ďte diskuzi o po čtu spole čných te čen dvou kružnic s různými polom ěry a) pro kružnice bez spole čného bodu ( r 1 + r 2 > | O 1O2 | ) - viz návod b) pro kružnice s vn ějším dotykem ( r 1 + r 2 = | O 1O2 | ) c) pro kružnice, které se protínají ( | r 1 + r 2 | < | O 1O2 | < | r 1 - r 2 | ) d) pro kružnice s vnit řním dotykem ( | r 1 - r 2 | = | O 1O2

Podobnost a stejnolehlost - Matematika online - na www

Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P5_3.3: Zaměření: Stejnolehlost: Typ: DUM - pracovní list: Předmět: Matematika, MS Ročník: 4. r. (6leté), 2 Je fakt, že určitě ne všechno má čistě praktické využití, ale kdo už trochu pronikl do oboru IT, tak ví, že matematika zde má své místo. Následující příklady s videi vám mohou ukázat, že matematika může být i zajímavá, zábavná a někdy i praktická v běžném životě Stejnolehlostí se středemSa koeficientem κ nazveme zobrazení v rovině, pro které platí: 1. Ke každému bodu X ≠ S je přiřazen bod X' tak, že ISX'I = IκI.ISXI, a) κ > 0, pak bod X' leží na polopřímce SX, b) κ < 0, pak bod X' leží na polopřímce opačné k polopřímce SX. 2

Matematick F rum / Stejnolehlost - forum

matematika. Vložit novou otázku Stejnolehlost (homotetie) Od: kristyn3* 12.01.14 12:31 odpovědí: 3 změna: 12.01.14 13:35. Dobrý de, mohl by mi někdo polopatě vysvětlit stejnolehlost? nerozumím třeba tomu Trénování a procvičování matematických úloh pro děti na základních školác Kružnici obvykle značíme malým písmenem k nebo l.. Každá kružnice má střed, označuje se S.; Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r.Na obrázku se jedná o úsečku AS.; Úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici se nazývá tětiva.Na obrázku úsečka FG.. Matematika pro základní školy. Do této sekce stránek chystáme tématické sbírky řešených příkladů pro 6. až 9. třídu. Chceme předvést všem žákům základních škol, jak je matematika krásná a snadná.. Dále připravíme malé i velké písemky pro všechny ročníky a všechna témata, která matematika na základní škole zná

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Rych20 Vypracoval, Dne Mgr. Michal Rychtecký, 23.9.2013 Ověřeno (datum) 24.9.2013 Předmět Matematika Třída VI.A Téma hodiny Stejnolehlost Druh materiálu PowerPointová prezentace doplněná. Matematika Úvod » Geometrie. Geometrie je jedna z matematických věd, která se původně zabývala vlastnostmi (tvar a velikost) a vzájemnými vztahy mezi geometrickými útvary (prostorových těles, ploch, bodů, přímek a Podobná zobrazení (stejnolehlost,. Stejnolehlost_kružnic13 Hledání stejnolehlostí dvou daných nesoustředných kružnic s různými poloměry (nejlépe zobrazit celou stránku a vysvětlit postup konstrukce; při pohybu kružnicí l2 lze vidět změnu polohy obou středů stejnolehlostí, především při vnějším a vnitřním dotyku a v př. soustředných kružnic 6. Stejnolehlost s koeficientem -1 je..... 4. Do půlkruhu vepište čtverec. 5. Sestrojte kružnici k(S;4 cm), na jejím obvodu zvolte bod O a sestrojte kružnici l(O;2cm) Sestrojte společné tečny obou kružnic včetně všech bodů dotyku na obou kružnicích

Bakalářský studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání byl od počátku připravován s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia bude následné magisterské studium učitelství matematiky jako všeobecně vzdělávacího předmětu pro ZŠ a SŠ Konstrukce trojúhelníku. Upozornění: Obsah této sekce je možné zobrazit pouze v následujících prohlížečích: Internet Explorer 9 a vyšší, FireFox, Opera, Chrome, Safari.. Na zobrazení postupu, klikněte na tlačítko nebo na jednotlivé kroky prezentace

3.5.11 Stejnolehlost I Př. 1: Narýsuj libovolný obecný trojúhelník ABC a jeho obraz v libovolném podobném zobrazení tak, aby odpovídající si strany trojúhelník ů ABC a A B C′′ ′byly rovnob ěžné. P říklad narýsuj tak, aby oba trojúhelníky ležely vedle sebe a vedle menšího z nich bylo prázdné místo MATEMATIKA. Úvod Číselné obory Číselné obory - př. Poměr a úměra Procenta Množiny základní pojmy intervaly absolutní hodnota čísla Logika výroky kvantifikované výroky Mocniny a odmocniny mocniny s přirozeným exponentem. Stejnolehlost. Výklad. stejnolehlost se středem S a koeficientem k (kde k je různé od nuly) je přímá podobnost, která: bodu S přiřazuje obraz S'=S; bodu X různému od S přiřazuje obraz X' tak, že platí |SX'|=|k|.|SX| a přitom bod X' leží na polopřímce SX pro k>0 (obr. a), resp. bod X' leží na polopřímce opačné k. Matematika přes hranice; Vyberte stránku. Stejnolehlost. Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Stejnolehlost-čtverec v trojúhelníku - kopie.ggb, Stejnolehlost kružnice.ggb, tečny dvou kružnic.ggb. Nejnovější příspěvky

Stejnolehlost Author: Gymnázium VM Last modified by: Gymnázium VM Created Date: 12/6/2007 11:06:00 AM Company: Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27 Other titles Zobrazení v rovině - shodné zobrazení, osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení, stejnolehlost, stejnolehlost kružnic, užití.

Užití stejnolehlosti - 4 úlohy - YouTub

Matematika rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků, vede je k myšlenkové samostatnosti a přispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji.Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů, v pěstování schopnosti aplikace. Stejnolehlost v prostoru. 7. Kombinatorika. Číslo šablony: III/2. VY_32_INOVACE_P5_3.3. Tematická oblast: Geometrie. Stejnolehlost. Typ: DUM - pracovní list. Předmět: Matematika, MS Ročník: 4

STEJNOLEHLOST - YouTub

Matematika SŠ - realisticky

Matematika 1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu používá shodná zobrazení a stejnolehlost při řešení jednoduchých konstrukčních úloh Planimetrie Shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, otočení) Stejnolehlost že Z je stejnolehlost a určete její střed a koeficient. Dokažte, že Z−1je stejnolehlost se stejným středem a koeficientem 1/h. Určete analytické vyjádření zobrazení Z−1. 10. Stejnolehlost v A2s koeficientem h = −2 zobrazuje bod B = [−3,1] na bod B′ = [9,4]. Určete její analytické vyjádření. 11 Podobnost je termín, který může mít následující významy: . Obecný význam. podobnost (obecný pojem) - vlastnost různých věcí nebo dějů, kdy se liší (jen) některé charakteristiky nebo vlastnosti těchto věcí či se jejich charakteristiky liší jen málo. Matematika. stejnolehlost; podobnost matic; Fyzika. Podobnostní čísla; Lingvistika.

Výška trojúhelníku — Matematika

 1. us jedné Správná odpov ěď je a) Body Známka Hodnocení 17 − 20 1 Máš m ůj obdiv, takové studenty bych cht ěl u čit. 13 − 16 2 Celkov ě skv ělé. I posledním testu super výsledek
 2. Title: Microsoft Word - Matematika_geometrie IIb.doc Author: Pitris Created Date: 12/28/2006 10:56:42 P
 3. 3.5.11 Stejnolehlost I příklady. Učebnice v aktuální úpravě. Rámeček obsahuje učivo třetího ročníku. Podle učebnice byla vyučována třída 4.B 2009 ve Strakonicích a 4. 2011 nebo 4. 2012 v Třeboni. 4. Goniometri
 4. Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2020/2021 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky. Kurz bude probíhat od 13. ledna do 21. dubna 2021, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v posluchárně M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. V případě nepříznivé hygienické situace bude kurz probíhat online
 5. Matematika s nadhledem 9 - pracovní sešit . Vyzkoušejte nové hybridní barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí ke všem učebnicím matematiky pro 8. ročník ZŠ a VG. Unikátní propojení s online procvičováním a testováním nabízí okamžitou zpětnou vazbu
 6. Stejnolehlost Úvod (16 MB) Stejnolehlost - část 1 (112 MB) Stejnolehlost - část 2 (64 MB) Volné rovnoběžné promítání Krychle (540 MB) Pravidelný 4-boký jehlan, válec, kužel (55 MB) Pravidelný 6-boký jehlan (68 MB) Matematika 3A-5
 7. Matematika. shodná zobrazení -pracovní listy - zde planimetrie - příklady - zde množiny bodů - výklad stejnolehlost - pracovní lsty - zde a zde funkce - definice - zde funkce - pracovni list - zde kvadratická funkce - pracovní list - zde goniometrické funkce - prac. list - zde goniometrioe příklady - zde a zde 12.3. grafy funkcí sinx a cosx

Matematika - Podobnos

 1. Matematika 9 s nadhledem 2v1 Hybridní pracovní sešit. Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím matematiky pro 9. ročník ZŠ a VG. Díky unikátnímu propojení s online procvičováním a testování získáváte rozšiřující digitální obsah s okamžitou zpětnou vazbu. ISBN 978-80-7489-518- EA
 2. Matematika 1. část pro SOŠ a studijní obory SOU. Toto jsou učebnice matematiky pro SOŠ. Tyto učebnice mám zakoupeny a Vaše výuka matematiky může probíhat u mne právě podle této literatury. Calda Emil, Stejnolehlost; Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku. Výpočty obsahů a obvodů rovinných obrazc
 3. MATEMATIKA GYMNÁZIUM. Žáci získávají dovednost efektivně provádět operace s čísly (včetně užití kapesního kalkulátoru), poznávají důvody pro rozšiřování číselných oborů, učí se korektně a obratně upravovat číselné i algebraické výrazy, řešit lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy
 4. Otestujte, zda si ze svých matematických hodin ještě pamatujete některé pojmy, věty, definice. Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20
 5. Stejnolehlost: 1 2 Obsahy a obvody rovinných obrazců: 1. přehled vzorců 2. příklady s výsledky 3. příklady bez výsledků 4. řešené příklady 5. online kalkulačka 6. řešené příklady (hackmath) 7. příklady (metodické listy
 6. Je dána kružnice k(S,r) o poloměru r = 2,5 cm a bod P ve vzdálenosti 6 cm od S. Bodem P veď přímku p, jež protne kružnici k v bodech A a B tak, že A je střed PB

Posloupnosti a řady, finanční matematika • určit posloupnost rekurentně; vlastnosti posloupností; • limita posloupnosti a nekonečná geometrická řada. Planimetrie • konstrukční úlohy (trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice), shodná zobrazení, stejnolehlost; • Eukleidovy věty, obvodové a středové úhly v kružnici Tituly Domácí procvičování matematika 2. - 5. podobnost geometrických útvarů, stejnolehlost, soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, funkce, základy finan . 112 Kč . Více informací . Matematika pro 9. ročník ZŠ - Jana Coufalová. MATEMATIKA { FYZIKA { INFORMATIKA ¨asopis pro výuku na zÆkladních a stłedních kolÆch RoŁník XXVIII (2019), Łíslo 1 VydÆvÆ Prometheus, spol. s r. o. ve spoluprÆci s Jednotou Łeských matematikø a fyzikø Redakce: Oldłich Lepil { vedoucí redaktor a redaktor pro fyziku Jaroslav 'vrŁek { redaktor pro matematik

Matematické Fórum / Stejnolehlost

 1. Učebnice pro 9. ročník obsahuje tato témata: lomený výraz, řešení lineárních rovnic, podobnost geometrických útvarů, stejnolehlost, soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, funkce, základy finanční matematiky, povrchy a objemy těles, pravoúhlé promítání
 2. Leden. 1. týden - vánoční prázdniny. 2. týden. 23. Goniometrické funkce, vztahy mezi nimi. 24. Goniometrické rovnice. 3. týden - písemka na MO 20-2
 3. Matematické HTML5 Apps. Souhlasné, střídavé a vedlejší úhly: 21.3.2006 - 24.5.2018: Součet vnitřních úhlů v trojúhelník
 4. Matematika pro netechnické obory pro SOŠ a SOU - 2 racionálním exponentem 3 Funkce exponenciální a logaritmická 4 Zobrazení 5 Shodná zobrazení v rovině 6 Stejnolehlost 7 Posloupnosti Výsledky úloh Seznam použitých symbolů a značek Rejstřík Schválilo MŠMT č.j. 29002/07-23 dne 8. července 2008 k zařazení do seznamu.
 5. Posloupnosti, řady, finanční matematika • určit posloupnost rekurentně; vlastnosti posloupností; • limita posloupnosti a nekonečná geometrická řada. Planimetrie • konstrukční úlohy (trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice), shodná zobrazení, stejnolehlost; • Eukleidovy věty, obvodové a středové úhly v kružnici
 6. Stejnolehlost - test 2. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 7. Matematika Mathematics geometrie geometry algebra algebra analýza analysis aritmetika arithmetic logika logic Struktura matematických textů Structure of mathematical texts definice definition věta (matematická) theorem důkaz proof stejnolehlost dilatation, dilation

Stejnolehlost: střed (video) Stejnolehlost Khan Academ

Matematika sexta, 2. ročník vlastnosti formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické vzorce v úlohách početní geometrie aplikuje funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuje s proměnnými a iracionálními čísly definuje stejnolehlost určí. didaktis Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice . Pátý díl učebnice svým obsahem úzce navazuje na čtvrtý díl Funkce I. Od algebraických funkcí a řešení příslušných rovnic a nerovnic tak studenti plynule přechází k funkcím transcendentním (exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce) MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 - 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000, č.j. 21 307/2000-22 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem -shodná zobrazení a stejnolehlost,.

Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Algebra. Vektorové prostory, podprostory, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze. Matice a determinanty, jejich užití pro řešení soustav lineárních rovnic. Relace, ekvivalence, uspořádané množiny, svazy Matematika. Matematika. Matematika 1; Matematika 2; Matematika 3; Matematika ZŠ. Letní hrátky GK; Třídy. 3.B4; 2.B4 ; Stejnolehlost - videa. Princip zobrazování v závislosti na koeficientu stejnolehlosti: Zde je obsaženo 20 videí, ve kterých jsou řešeny úlohy využívající stejnolehlost . Další 4 úlohy na stejnolehlost.

Stejnolehlost - GeoGebr

Matematika online - Geometrie - Základy geometrie, shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Pythagorova věta, Euklidovy věty, rovinné útvary a jejich vzorce, stereometrie, tělesa a vzorce, analytická geometrie - vektory, analytická geometrie v rovinně a prostoru, elipsa, kružnice, parabola a hyperbola.. Obsah článku Základy geometri Rozšiřující studium Kvalifikační studium na rozšíření aprobace o předmět matematika. Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské vzdělání, vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika (hodinová dotace a rozložení předmětů v ročnících, další informace v katalogu kurzů. Stejnolehlost - test 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Matematika ZŠ . Letní hrátky GK Stejnolehlost - videa. Princip zobrazování v závislosti na koeficientu stejnolehlosti: Zde je obsaženo 20 videí, ve kterých jsou řešeny úlohy využívající stejnolehlost. Číst dál... Konstrukční úloha 5. Matematika a její aplikace, matematika, matematická gramotnost: Představme si situaci, kdy probíráme stejnolehlost a diskutujeme závislost velikosti a polohy obrazu na poloze středu stejnolehlosti. V Geogebře velmi názorné, vyzkoušejte sami (pohybujte středem S, měňte koeficient stejnolehlosti k)

Stejnolehlost bodu (video) Stejnolehlost Khan Academ

Matematika-fyzika-informatika232014 161. Úloha 2 (pomocná konstrukce) Sestrojte pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník ABC s pravým úhlem Vzhledem k tomu, že otočení i stejnolehlost v rovině zachovávají úhly, zachovává úhly i spirální podobnost celá matematika pro Školy s multilicencÍ Pro více informací zhlédněte minutové YouTube Video ZDE . 72 magických karet v nejmodernějším stylu Rozšířené reality, na kterých je na 400 živých animací podle témat, pokrývá veškerou látku všech ročníků od úplných začátků až po maturitu 06 - Kružnice (update 08.01.2020) - věty o obvodových, středových, úsekových úhlech, mocnost, chordála, potenční střed, další vlastnosti kružnice trojúhelníku vepsané a opsané, stejnolehlost kružnic, Mongeova věta, příklad na mocnost 1, příklad na mocnost 2, 06_monge.ggb + cvičení (update 20.12.2018 Matematika učí: nepřehlížejte nuly! Zobrazení v rovině. Řešené příklady na stejnolehlost najede dole ke stažení v souboru stejnolehlost_resene.pdf. Rovnice a nerovnice. Rovnice, nerovnice, jejich soustavy, ukázkové příklady a testy s vyhodnocením Matematika a fyzika. Doplňující materiály k výuce. Úvod > Matematika > 2. ročník, sexta. 2. ročník. Stejnolehlost. Aplet vytvořený v programu geogebra ke zkoumání vlastností stejnolehlosti. Zkuste posouvat posuvník k, kterým ovlivníte koeficient stejnolehlosti a sledujte, jak se mění velikost a poloha obrazu.

Učebnice Maturitní otázky z matematiky obsahuje 55 přehledně řešených maturitních otázek s komentářem na téměř 370 stránkách textu.. Na stránkách učebnice můžete:. najít všechny informace o učebnici a kompletní seznam řešených otázek stáhnout několik ukázkových kapitol. objednat tištěnou verzi a/nebo digitální verzi - na CD nebo ke stažení z internet Matematika rezin@email.cz Nekomerční využití pro studijní potřeby povoleno v plném rozsahu. Obsah: Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin Logické spojky Kvantifikované výroky Definice, věty Množiny Vztahy mezi množinami Operace mezi množinami Číselné intervaly Společný násobek a dělitel Matematické důkazy Mocniny a odmocniny, mocninné funkce Mocniny. b) Podobná zobrazení, stejnolehlost 9. a) Lineární rovnice s parametrem b) Analytická geometrie hyperboly 10. a) Neurčitý integrál b) Úpravy algebraických výrazů 11. a) Mocniny s reálným exponentem b) Polohové úlohy ve stereometrii 12. a) Nekonečná geometrická řad Poradna škola, matematika. Spočítáme cokoliv, pokud si s něcím nevíte rady. Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 86 Matematika má i další problémy. Pro žáky je často velmi abstraktní. Nechápou smysl, proč se mají učit stejnolehlost nebo logaritmické rovnice. Chybí jim motivace. A bez ní v hodinách nepracují a nedávají pozor. S tím souvisí, že si velice špatně vedou poznámky

Matematika 9

matematika a řešení úloh. download Stížnost . Komentáře . Transkript . matematika a řešení úloh. Stejnolehlost ; Matematika - řešené úlohy - 2. ročník. Funkce - definiční obor, fce lineární, kvadratická, lomená, exponenciální, logaritmické Matematika - řešené úlohy - 3. ročník. Analytická geometrie - vektory a jejich vlastnosti, parametrické vyjádření přímky, roviny, obecné rovnice. stejnolehlost konstrukce obrazu rovinného útvaru ve stejnolehlosti goniometrické funkce v intervalu od 0°do 360° Konstrukční úlohy základní pravidla přesného rýsování množiny bodů dané vlastnosti základní konstrukční úlohy - trojúhelníků, rovnoběžníků, lichoběžníků konstrukce čtyřúhelník Stejnolehlost Mgr. Martin Mach Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Matematika, 2. ročník MA3 17 Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Elektronická prezentace, která je určena pro výuku planimetrie ve všech oborech vzdělání na střední zdravotnické škole. Prezentace je zaměřena na stejnolehlost Kategorie: Matematika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracovaný přehled maturitních témat z matematiky.V práci je uvedena jak teorie, tak vzorové výpočty, grafy a tabulky

Stejnolehlost Digitální učební materiály - Matematika

MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ 27. 5. 2012 Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST roviny a jejich obrazy k - poměr podobnosti; k > 0 zvláštní případy: k = 1 shodnost k > 1 zvětšení 0 < k < 1 zmenšení Útvary U a U´ nazýváme podobnými Matematika(Obsah: 1 Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin 1. 2 Matematické důkazy 2. 3 Mocniny a odmocniny, mocninné funkce 3. 4 Úpravy algebraických výrazů 3. 5 Funkce a jejich základní vlastnosti 4. 6 Lineární a kvadratické funkce 4. 7 Lineární funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Matematika roník TÉMA VÝSTUP žák: UýIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY G5 5.1 Teorie množin, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; provádí správně operace s množinami 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G, kde je vzdělávací oblast současně vzdělávacím oborem

Článek je druhým dílem dvojdílného seriálu o metodách, nástrojích a zkušenostech, které ve výuce matematiky používám, které se mi osvědčily a které vedou k vyšší motivovanosti žáků Předmět matematika - studijní obory - 4-leté stejnolehlost, množiny bodů a jejich vlastnosti. 2. ročník: Goniometrie trigonometrie. Oblouková a stupňová míra, goniometrické funkce, vlastnosti a grafy, goniometrické rovnice, řešení pravoúhlého trojúhelníku, řešení obecného trojúhelníku.

Matematika pro střední školy 3Obvody a obsahy teles | SlevistedruhýObraz trojúhelníku ve stejnolehlosti 1 – GeoGebraMáte rádi kružnice? - 9788085849905 od PROMETHEUS,spol

Úlohy z učebnice Matematika pro gymnázia - Planimetrie (Eva Pomykalová) Číslování úloh dle 4. dotisku z roku 199 Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace Křenová 304/36, 602 00 Brno, tel.: 543321352, 543245861, e-mail: gymnazium@gymkren.cz, IČO: 00558991 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Maturitní témata z matematiky Profilová zkoušk Schválilo MŠMT č. j. MSMT-35860/2019-20 dne 15. června 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Matematika s dobou platnosti 6 let MATEMATIKA GOA BUČOVICE. Hledat. Úvod 1.ROČNÍK 2. ROČNÍK 3.ROČNÍK 4. ROČNÍK MATSEM DESKRIPTIVA CVIKA Z M PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Kontakt Úvod > 2. ROČNÍK > Geometrická zobrazení. GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ STEJNOLEHLOST. Kontakt. Kateřina Dvořákov. Oproti původnímu pracovnímu sešitu jsme vynechali kapitolu Stejnolehlost a výrazně jsme zredukovali počet obtížnějších konstrukčních úloh ve prospěch snazších konstrukcí a početních úloh jako obsahy a obvody trojúhelníku, mnohoúhelníku a kruhu. Matematika pro střední školy 9.díl Zkrácená verze: Posloupnosti.

 • Netflix movies with czech subtitles.
 • Island v září.
 • Decathlon cz cz orderdetail.
 • Senilita wiki.
 • Tisk narozeninových pozvánek.
 • Ceny kuba 2019.
 • Bratrský pravopis.
 • Jindřich viii příčina smrti.
 • Song i will marry you.
 • Garaze k pronajmu teplice.
 • Polanski oliver twist.
 • Jiri kodet.
 • Nejlepší hormonální antikoncepce.
 • Vojenská akademie vyškov historie.
 • Mrs. claus.
 • Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti pn.
 • Undertale oblečení.
 • Badoo 3d secure.
 • Nuzkovy zvedak moto.
 • Youtube večerníček znělka.
 • Caribe viaggi playa del carmen.
 • Povinná dokumentace výchovného poradce.
 • Vlajka laos.
 • 2 socky 7x01.
 • Elektrický minibike.
 • Koupelnové předložky favi.
 • Ostrov mako existuje.
 • Connect videos online.
 • Odívání v rokoku.
 • Jak připravit ovesné vločky pro kojence.
 • Hobart.
 • Kletba bellovy čarodějnice.
 • Buchara samarkand.
 • Holistický co to znamená.
 • Kvartet divadlo bez zábradlí.
 • Trekové boty dámské.
 • Ilumináti oko.
 • Metro iv c.
 • Hip hop radio stanice.
 • Těhotenské focení liberec.
 • Direction pink.