Home

Kázání na rovině

Kázání na hoře či Horské kázání je Ježíšova řeč uvedená v 5. až 7. kapitole Matoušova evangelia.Své jméno dostala podle prvních slov Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu a učil je (Mt 5,1). Jde o mimořádně významnou pasáž Nového zákona, která obsahuje některé z nejznámějších a klíčových pasáží poselství Ježíše k lidem, na. Lukáše na rovině, se považuje za souhrn křesťanského poselství o království Božím. Evangelista Matouš (kapitola 5 - 7) sestavil slova Ježíšova a židovské výpovědi do jedné řeči, rozdělené na tyto části: blahoslavenství, výroky k učedníkům o soli a světle světa, antiteze k zákonu, opravdová zbožnost. Mgr. Pavel KAŠKA Diplomová práce Kázání na rovině v podání svatého Ambrože a svatého Cyrila z Alexandrie Theologic reflection and comparision between commentaries of the Sermon on the Plain according to Ambrose and Cyril of Alexandri V Lukášově podání bývá tedy toto kázání nazýváno řečí na poli nebo na rovině. Obě podání - Matoušovo a Lukášovo - se navzájem liší délkou i obsahem. U Matouše zabírá tři kapitoly (5.-7.), u Lukáše jen některé verše v šesté kapitole (20. až 49.) Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Kázání na hoře - Wikipedi

Kázání na rovině kap. 6 ad. (Zvlášť přečíst Lukášova Běda) 2. najít všechny výroky v janově ev. začínající na já jsem (na biblenet.cz) a přečíst si je v kontextu 3. přečíst vybrané pasáže - J. výroky - ze synoptických evangelií: Mt 12, 33 - 37; Mt 18, 15 - 22, Mt 19, Mt 22, 34 - 40. L 11, 27 - 28; L 11, 33. Kázání, přímluvy. Nabízíme vám zde podklady k přípravě na nedělní liturgii od různých autorů. Ze seznamu vespod stránky si vyberte příslušné období a neděli 3.Ale nechtěl bych zůstat u těchto oltářů, ustrnout na rovině obvyklé kazatelské kritiky tržnice konzumního světa. Musíme jít hlouběji, byť tomůže víc bolet. I v našem náboženském životě a v našich křesťanských představách se často usídlil příliš známý bůh namísto neznámého, tj. živého Boha Na této rovině musíme vycházet z toho, že člověk má daleko větší svobodu než zvíře, vázané na instinkty. V tom je pro něho jak nebezpečí, tak i šance, a z této situace pro něj vyplývá úkol, aby se v zodpovědnosti vůči sobě vypořádal se svými pocity, impulzy a činy

základem dnešního kázání bude oddíl z Markova evangelia, z kapitoly 9, verše 2-8. Hned na počátku našeho textu nás pravděpodobně uhodí do očí časový údaj: Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana i uvedl je na horu vysokou.. - kázání na místě polním, rovině - viz předchozí úloha (- místo polní, rovina - zvláštní Lukášův výraz. Rovné místo je dobře přístupné zástupům ze všech stran a okolních zemí. Změna lokality oproti kázání na hoře (Mt 5-7) může naznačovat zvláštní Lukášův zájem: to, co bude vzápět

Na poslední neděli církevního roku. Roku, který byl velice náročný - a to na mnoha frontách. Rozhodně na osobní rovině a také na rovině celospolečenské i v celosvětovém měřítku. Rok setkání s bolestí. Do takové situace promlouvá prorok Ezechiel. Do situace naplněné otázkou, kde je Bůh Zatímco na rovině si člověk staví velkolepá města, jakmile vystoupí do hor, je i dnes rád, když se odtud v pořádku vrátí. Na horách má tedy člověk k Bohu blíž ne proto, že je výš, ale proto, že tam pozná svou slabost a malost Uložit kázání jako mp3.. Kázání na text J 8,3-11 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4 a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 5 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? 6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat Horké kázání je pro evangelistu Matouše základem a středem jeho evangelia a u evangelisty Lukáše Ježíšovo Kázání na rovině udává tón celému jeho evangeliu. Oba evangelisté napomínají, že víra v Ježíše vyžaduje jednání podle jeho slov. Ježíš nezná pro nás tak běžné slovo věřící, Ježíš chce učedníky Dnes začínáme novou sérii kázání na téma podobenství Ježíše podle Lukáše. Po následující 4 týdny budeme mluvit o 4 velmi známých podobenstvích, o boháči a Lazarovi, o dvou stavitelích, o soudcovi a vdově a o hostině. Věřím, že si užijete výklady podobenství i různorodost řečníků

Myslím, že v této oblasti se na rovině sboru pohybujeme v dvou extrémech. Jedním je, že v horším případě se bojíme nebo jsme líní, nebo se nám nechce a nebo v lepším případě to prostě není naše parketa, do vedení vstoupit. Pochopitelně ne každý je k tomuto úkolu poslán, ale stejně tak platí, že mnozí jsou Kázání na neděli 15.listopadu 2020. Musíme mít na paměti, že i ty nejlepší představy jsou vždycky nedostatečné a neměli bychom si plést své představy s Bohem samotným. Naopak, měli bychom dbát na to, aby se do těch představ nedostal strach, protože strach člověka svazuje a člověk pak nerozvíjí dobře dary. O víře. Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula, brož., 236 str., rok vydání 2019 Naše jednání, má-li být etické, musí být primárně řízeno intelektem, a to jak na rovině přirozené, tak na rovině nadpřirozené, kde je rozum osvícen vírou. V traktátu o víře (STh II-II, q. 1-16) se Tomáš tedy nejprve ptá po definic Věnovat se všedním službám a tak dosvědčovat toho, kterému věříme. Všechnu svou starost, jsme nabádáni z Božího slova: vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí! Amen . Kázání o VI. neděli po svatém Duchu 24. května 2020 v Husově sboru ve Vršovicích

Přinášíme přepis kázání, které při této bohoslužbě zaznělo. Kázání na rozloučenou (Telnice 14.7.2019) Milovaní, víte, že jsem se vždycky snažil, aby moje kázání vyčerpalo téma, nikoliv posluchače. Zkusím to i dnes, naposled. Chci mluvit o tom, co je pro mě v životě velice důležité a proč jsem se stal knězem Aféra o kázání vody a pití vína je venku od dnešního rána. Tedy - v Blesku, na idnesu a mnohde jinde. Já jsem však o ní psal zdejší blogový článek už včera navečer Diplomová práce Sociálně-etické aspekty Ježíšova Kázání na hoře pojednává o 5.-7. kapitolenovozákonního Matoušova evangelia. Vychází zrozboru řeckého textu a směřuje knadčasovému uchopení Ježíšových etických požadavků člověkem kterékoli, tedy i dnešní, doby Na liturgické rovině dnes neslavíme pouze jedinečnou událost, ale skutečnost dějin spásy: konkrétní přirozenou skutečnost (protože tou je manželství Marie a Josefa, narození Ježíše a společný život v Nazaretu!), která je však rovněž zcela prostoupena Božím tajemstvím Nejznámější Ježíšovo kázání . Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského a sidónského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli.

Horské kázání - iencyklopedie

KÁZÁNÍ. Jistě většinou víte, že text, který jsme četli, je součástí tzv. Kázání na rovině, tedy Lukášovské obdoby Kázání na hoře, kterou nalezneme u Matouše. Je to text, který nás oslovuje velmi osobně. Je nesnadný k pochopení, nesnadný ke strávení, text, který se nám zarývá do duše Toto Lukášovo tzv. kázání na rovině spolu s kázáním na hoře u Matouše jsou pokládána za jakýsi manifest křesťanství - představení základních hodnot a ideálů křesťanského života. Jsou výzvou ke svobodě ode všeho, co není Bůh, aby byl náš život směrován k Bohu, našemu cíli Kázání na rovině: zvláštní Lukášův pojem oproti Matoušovi (kázání na hoře), Ježíš káže na rovině, na místě, které je dobře přístupné všem, otevřené do všech stran, do všech zemí

Kázání o Trojici. Kategorie článků: Co to však znamená v rovině duchovní? Pane Bože, díky za Tvou věrnost a stálost, na kterou se můžeme spolehnout. Duchu svatý, díky za obdarování, která jsi nám svěřil. Prosíme, abychom je dovedli nabídnout druhým. Amen Co znamená ono postavit dům života na skále, říká Ježíš jasně: slyšet jeho slovo a plnit ho. Když čteme kázání na rovině, případně na hoře, hrozí, že v něm uslyšíme především slovo zákona: Nestačí, že, musíš ještě! Milovat nepřítele, nesoudit, nedovolit ani křivé myšlence, aby v nás našla míst Stále se nacházíme v jeruzalémském chrámě, kde Ježíš vypravuje kněžím a starším lidu další podobenství. Jeden hospodář vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž (Mt 20,33; srov. Iz 5,2). Tato slova pocházejí ze zpěvu o vinici proroka Izaiáše a Ježíšovi posluchači ji velmi dobře znali

Nejde totiž jenom o svobodu na osobní rovině - nejde o vysvobození na duchovní rovině. Před tím nás brzdí právě institut Léta milosti Hospodinovy. To je vlastně docela konkrétní program proti zadlužení obyvatelstva, proti spirále chudoby, program za důstojnost a naději těch, co si život zpackali a svobodu ztratili 1. čtení 1. Samuelova 1,20-22.24-28 2. čtení 1. list Janův 3,1-2.21-24 Evangelium Lukáš 2,41-52. Na svátku Svaté rodiny je více než kdy jindy zřetelný smysl křesťanských svátků: něco oslavují a pomáhají uvádět do života to, co se oslavuje; liturgie osvětluje život a život činí liturgii věrohodnou 13,53-58 6,1-6 Kázání v Nazaretě (podrobné) Povolání učedníků Povolání učedníků srov. kap. 5. Zástupy kolem Ježíše 6,17-19. 5-7. KÁZÁNÍ NA HOŘE . 5. Blahoslavenství srov. 6,20-23. O soli 9,49n 14,34n . O světle 4,21 8,16 11,33. Dovršení Zákona a Proroků. O zabití 12,57n. O cizoložství. O rozluce. O přísaze. O. Jen se na ten můj včerejší článek pozorně podívejte. Je o tom, že u nás příliš mnoho lidí preferuje své zájmy před dodržováním pravidel.Zejména tehdy, když jim dodržování pravidel přináší citelnou újmu.. Zajít si do restaurace posedět s přáteli, dát si dobrého moku, nemuset se zvedat ze židle a opouštět oblíbenou hospůdku krátce po Večerníčku, to je.

Ježíš to formuluje ve svém kázání na rovině, které je zapsáno v Lukášově evangeliu. Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou a bude-li ti brát plášť, nech. Sekce: Kázání. Advent (cyklus B) 1. neděle adventní / Notorický příchod Páně kteří ve vypjatém jednání a bdění vnímají plynoucí čas jako ušlou příležitost pro smysluplný skutek na rovině osobní i společenské. Ti pak mají plné právo na to, aby jménem angažovaných nestraníků volali po příchodu nového. Ale na stranu druhou - teď tady ještě nějaká šance je dozajista. Ještě můžeme zasypávat údolí a srovnávat kopce v naději, že na té rovině bude Hospodinova sláva vidět tak jasně, že to snad i další lidi nějak trkne

Kázání na rovině v podání svatého Ambrože a svatého Cyrila

V rozhovoru s Bohem zůstává, i kdyby na biologické rovině ztroskotal. I dnes jsou hladoví a potřební lidé. Bezhlavé rozdávání bez práce ještě nikdy jejich situaci nezlepšilo. Jídlo není to hlavní, co potřebují. K pravému životu nestačí jen jíst. Je třeba život naplnit, přijmout Boží slovo, které nenasycuje jen. Kázání na pohřbu sestry Václavy Skálové . Hospodin dokoná za mě, nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž dílo rukou svých kdy opustíš. Ž138,8 . Život věřícího člověka se odehrává na jedné základní vztahové rovině, která ten život zcela určuje. Ten základní vztah je vztahem k Bohu Ježíš nám právě na tom pastýři, sám na sobě, odhaluje jednu ze svých vlastností, jednu z Božích vlastností. Že totiž Bůh zdaleka není tak vyrovnaný, v takové rovnováze, jak máme sklon si jej představovat. Pokud jde o spásu duše, o záchranu jediné ztracené ovce, pak jen na ní právě záleží V kázání na rovině se Ježíš obrací k učedníkům, což je taková Lukášova šifra jejíž pomocí nám evangelista sděluje, že Ježíš zde promlouvá ke křesťanům, že to slovo je určeno věřícím lidem, tedy nám. Člověk prostě musí padnout Výroky v Kázání na hoře nemá smysl přetvářet do nějakých obecných pravidel. Bylo by absurdní žádat spolucestujícího, který vám v tramvaji stoupnul na nohu, aby byl tak laskav, a stoupl vám i na druhou. Tudy cesta nevede, to je jasné. Spíše než pravidla zde máme k dispozici popis možných scénářů

Domů » Kázání » Kázání - nedělní sborové bohoslužby - 8. Srpna 2010 (VP) Kromě toho, že se lidské zákony mění (na rozdíl od těch Božích), ještě v jedné podstatné věci jsou trvale radikálně jiné než zákony Boží. Lidské zákony dělí vždy společnost na dvě části Kázání 21.9.2014 - Dělníci na vinici. Publikováno 21.9.2014 ¬ 10.25h. David Frýdl Komentáře nejsou povoleny. Jon 3, 10-4,11 Fp 1, 21-30 ev. Mt 20, 1-6. Z naší rodiny, ve které žije vedle sebe více dětí, jsem se za ty roky naučil jednu důležitou věc. Chcete-li zachovat v rodině klid, vyhnout se napětí a narůstajícím. Stále například moc nerozumíme tomu, proč a jak impulsy předhusitských kazatelů ovlivnily to, co se stalo v Čechách na začátku 15. století. Pokud jde přímo o Husova kázání, ta jsou v obecné rovině známá a víme, že v nich Hus ostře kritizoval církev Horské kázání (Mt 5-7) a řeč na rovině (L 6,20-49) Matouš i Lukáš sestavili z různých materiálů základní Ježíšovu řeč. V obou je jádrem přikázání lásky k nepřátelům. Ježíšovi učedníci mají osvědčovat v jednání s druhými nesobeckou, odpouštějící Boží lásku s kterou se v Ježíšovi setkali Provinciál Petr Vaculík na slavnost sv. Jana Boska při mši svaté ve Zlíně mluvil v kázání o 21. článeku Stanov SDB: Náš vzor Don Bosco. Kázání zde uvádíme v plném znění a pod ním najdete i zmíněný článek stanov. Náš vzor Don Bosco. O Donu Boskovi existuje mnoho knih, filmů a pojednání

Katolicita nespočívá v jakési slitině kompromisů a ústupků stavěných na rovině všechno je stejné, a tak je to vlastně jedno, ale naopak katolicita spočívá v hledání základů oněch fundamentů naší víry, která právě díky Stvořiteli se dotýká každého člověka, celého lidstva Na přirozené rovině je pro Tomáše posledním cílem života samozřejmě život ctnosti, na rovině nadpřirozené Bůh. Tyto dvě roviny pak dávají i smysl rozlišení mezi štěstím, které se vztahuje na přirozenou rovinu našeho života, a blažeností představující nejdokonalejší štěstí, jehož dosažení není v našich. V Bibli označuje především změnu směru a zaměření, a tudíž také změnu smýšlení. Na rovině mravního a duchovního života znamená odvrácení od zla a obrácení k dobru, od hříchu k Boží lásce. Tak učil Křtitel na poušti v Judsku, kde »hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy« (v.4) Nabízím kázání na našich webových stránkách www.farnostsalvator.cz, jako to ostatně děláme už léta. Salvátor se stal během posledních 30 let jednou výraznou podobou českého křesťanství, které zdaleka není omezeno zdmi kostela a přesahuje i hranice mezi církvemi, ba i hranice mezi věřícími a nevěřícími Kázání na text Mt 2,13-23 Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z.

České katolické biblické dílo - Kázání na hoř

 1. Film Vlk z Wall Street přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolníků na koních se tu prohánějí jachty a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víří vzduchem bankovky. Někdy dokázal vydělat i 1
 2. - o povolání, studiu. Nezabíhejte do podrobností, zůstaňte v lidské rovině, neptejte se na příjmy, nevyžadujte služby. - o koníčcích, volném čase, sportu. Nedělejte ale přednášky, neagitujte pro svou zálibu. - o domácích zvířatech. Tady je dobré vyhnout se morálnímu kázání. - o cestování, dovolené
 3. Na jedné straně je varování před špatnou volbou a na druhé straně příslib nekončícího dobra, blaha, štěstí a zdaru. I Ježíš v kázání na rovině vyslovuje jednak požehnání, blahoslavenství, ale na druhé straně zaznívá z jeho úst i varování v podobě zlořečení či běda

Historický vývoj obce Sokolnice. Sokolnice, Sokolníky, ves v rovině na pravém břehu říčky Zlatého potoka, jihovýchodně od Brna 11 km, stanice dráhy císaře Ferdinanda, pošta, velká katastrální a polní obec 11,16 km², mívala 1588 měr polí I. třídy a 178 měr vinic; roku 1750: 1722 měr polí orných, 162 měr ladem ležících, 15 měr zahrad, 162 měr pastvin, 18 měr. Ježíšovo kázání na hoře. Překlad z řeckého textu 24. Nestle-ho vydání z r. 1960, uvedení do problematiky a výklad. Autor se mj. zabývá zařazením kázání v evangeliu Matoušově, srovnáním s kázáním na rovině u Lukáše, adresáty kázání, biblickou etikou i dějinami výkladu Ježíšovy řeči Pojďme se ještě podívat na další důvod, proč měl Saul Amáleka pobít. Dt 25:17 Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. 18 Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když tys byl ochablý a unavený; a nebál se Boha. Amálek zaútočil na churavé a ochablé, na zadní voj Kázání na hoře, jak bylo vyřčeno, je evoluční cestou na této vývojové cestě k Božímu srdci postoupili kupředu, pomáhají zase těm, kteří stojí teprve na začátku cesty. Ve všech a nad všemi září Kristus, který Já Jsem

Kázání na rovině - YouTub

Mgr. Pavel KAŠKA Bakalářská práce Kázání na hoře v podání Hilaria z Poitiers From the birth of Christ to the sermon on the mount according to Hilary of Poitiers (Commentary of Hilary on the first seven chapters of the Gospel of Matthew Jeremjáš 17 /b/Jer/17. Jeremjáš 16; Jeremjáš 18; 1 Judův hřích je zapsán železným rydlem, je vyryt diamantovým hrotem na tabulku jejich srdcí, na rohy vašich oltářů.; 2 I jejich synové si připomínají jejich oltáře a posvátné kůly u zelených stromů na vysokých pahorcích.; 3 Horo má v poli, vydám v plen tvé zboží, všechny tvé poklady, tvá posvátná.

Kázání Jana Štefana při pohřbu Jiřího Štorka. autor: Na osobní rovině býval na počátku přátelství sním zápas; a zůstat jeho přítelem znamenalo nějak tento zápas vydržet. Naprofesionální rovině byl jeho život životem plným bojů, bojů uvnitř církve inavenek. Nebylo lehké být jeho farníkem, nebylo lehké. Zkusme si to představit: zástup, který právě vyslechl Kázání na hoře (u sv. Lukáše vlastně Kázání na rovině), který poslouchal, že jejich spravedlnost má převyšovat zákoníky a farizeje, tedy ty nejzbožnější z Židů, dostane najednou za vzor tohoto snaživého neobřezance, který v kritickém okamžiku vsadil na Ježíše - a vyšlo to

Tohle je nejznámější Ježíšovo kázání. Kázání na rovině. Jeho jednotlivé výroky, myslím dobře známe: Milujete své nepřátele. Těm, kdo vás proklínají, žehnejte. Když ti někdo dá facku, nastav druhou tvář. Dělejte dobře těm, kteří tě nenávidí. Když někomu něco půjčíš, nech mu to Ale na druhou stranu, když je člověk zdráv, když má moc alespoň nad vlastním tělem, jeho nejčastější starostí je, že musí někam jít a něco udělat. To mu nejčastěji znepříjemňuje život. Ochrnutého zde přinesli právě na posteli. Přitom pracující člověk začíná každý den právě tou mrzutostí, že musí z. Ten název navazuje na žalmistovu prosbu ze 119. žalmu: Otevři mi očiPřed chvílí jsme ji slyšeli. Církevní perikopy tentokrát nabízejí zvěst podle sepsání Janova. Oddíl o Ježíšově akci v chrámu zazněl v prvním čtení. A perikopy zároveň nabízejí i Ž 19, z něhož je text kázání. Ty verše jsou jako báseň

Kvakeři - Wikipedi

 1. A tohle vnímání času se Izraelcům promítlo i do kalendáře. Nepočítali roky na dekády či staletí jako my, nebo podle technologické vyspělosti jako když mluvíme o době železné, bronzové či věku páry. Dělili čas podle tzv. let odpočinutí (1x za 7 let) a podle let milosti Boží (jedenkrát za 7x7 let - padesátý rok)
 2. Ale to už bychom se dostali k tématu příští - Svatodušní neděle. Říkám si ale, že kázání na pokračování jsem ještě nezkoušel a třeba přišel ten správný čas. Ježíšovo nanebevstoupení, když o něm uvažuji, musím si říct, že je to z mého pohledu Boží provokace - v dobrém smyslu slova
 3. 2. Vyvolení Dvanácti a Ježíšova kazatelská ( řeč na rovině ) a thaumaturtická činnost (6,12- 8,56) 3. Poučení a poslání Dvanácti, Herodes se táže na Ježíše, nasycení 5 000, Petrovo vyznání, první a druhá předpověď utrpení, proměnění na hoře (9,1-50) 9,51- 19,27 Cesta do Jerusaléma 1
 4. (ČB 9/2016) Šedesátá léta se stala obdobím, kdy se v poezii obnovuje váha slova. Namísto mnohomluvných, rozvláčných a dekorativních veršů se objevují spíše úsporná, významově hutnější vyjádření se záměrnými pomlkami a nedořečenostmi. Utváří se tak linie básníků, která částečně navazuje na básnický typ Františka Halase, jehož tvorbě se.
 5. Na rovině myšlení je prostředkem naplňování boží vůle - být zdravý, silný a vitální. Na rovině řeči je jídlo možností B-u žehnat, a na rovině činu je příležitostí jak se scházet s druhými a jak mu společně děkovat. Naproti tomu Ježíšovo slovo je stálým varováním před zbožštěním jídelního rituálu.
 6. Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0 Historie > 9. 9. 2005: Kázání o naší době a době konce: Stanislav Heczko: 2. 9. 2005: Kázání o pravdě: Stanislav Heczko: 29. 1. 2005: Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé: Zdeněk Bárta: 24. 1. 2005: O lásce, protože té.

Proslovy a kázání - Tomáš Halí

K posouvání hranic nedochází pouze na rovině osobní, ale i ve velkém, na společenské a kulturní rovině, a to především díky dvěma oblastem: a) psychologové prohlašují, že sexualita se musí ventilovat. Sex je představován jako něco, bez čeho nelze být - to jsou lži s razítkem vědy Reverend Cotton Marcus přijíždí na odlehlou louisianskou farmu Louise Sweetzera, aby tu provedl další ze svých rutinních seancí vymítání ďábla. Náboženský fanatik Sweetzer v charismatickém knězi vidí poslední naději, jak ze své dcerky Nell, ktero Stačí, pamatuj na mne! Mnozí Ježíše prosili o spásu (Zachraň nás!) nebo o uzdravení a on svou pomocí odpovídal na jejich víru. Neboť ty prosby a přivolávání jeho pomoci jsou projevem víry. A může se stát, že k víře člověk přijde až na poslední chvíli a při spravedlivém výkonu trestu zde na zemi

MŠ a ZŠ Na rovině Chrudi

Aféra o kázání vody a pití vína je venku od dnešního rána. Tedy — v Blesku, na idnesu a mnohde jinde. Já jsem však o ní psal zdejší blogový článek už včera navečer. Article body. Jen se na ten můj včerejší článek pozorně podívejte Evangelická církev metodistická - Horšovský Týn. Biblická místa: Exodus 14:19-31, 15:1b-11, 20-21, list Římanům 14:1-12. Hlavní místo pro kázání: Matoušovo evangelium 18:21-35. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší Tomáš Machula to ve své knize znázorňuje trojúhelníkem: Zatímco na horizontální rovině je ctnost středem mezi dvěma krajnostmi, které jsou obě špatné, je na rovině vertikální ctnost tím nejlepším stavem. Čím blíže jdeme od krajnosti do středu, tím lepší jednání je, a po překročení středu k opačné. Text Kázání: Dobré dopoledne bratři a sestry, Jednou v neděli přišel těsně před začátkem bohoslužby do nejmenovaného sboru CB člověk. Všem přítomným bylo hned na první pohled jasné, že tam je určitě poprvé Poslechněte si slova povzbuzení, tentokrát na téma ‚Podobenství o zlých vinařích'. Slovo pro vás připravil Husův sbor na Peruci. Kázala sestra farářka Helena Smolová. Neděle 4. října 2020. 27. neděle v mezidobí, 4. října 2020. Texty: Iz 5, 1-7; Fp 3, 4b-14; Mt 21, 33-46 Modlitby: 1/ Dobrý Bože, s..

V druhé části kázání bych se chtěl zaměřit na praktický dopad. Jak můžu dávat? Dovolím si tu půjčit několik myšlenek od našeho kazatele Marka Potmy, který měl výborné kázání na toto téma v roce 2009. Na webu Skalky najdete i pozdější kázání od Marka na téma dávání, které je výstižnější než to moje dnes Pojetí Ježíše jako učitele mravnosti, lze odvodit z Kázání na hoře (u Lu-káše na rovině - obojí je z pramene Q), ale pokud se jen trochu sezná-míme s Ježíšovskou tradicí jako celkem, pochopíme rychle, že Ježíše za učitele etiky považovat nemůžeme. Mezi jeho výroky najdeme i slov proslovená na rovině (kázání na rovině) 6,20-49 a pak vyprávění 7,1 - 9,50. Veršem 9,51 zaíná velká epická kompozice, která je dí-č lem redakčního uspoádání tř řetího evangelisty a nemá ob-dobu ani u Mk ani Mt, totiž vyprávění v rámci Ježíšova pu (ČB 9/2019) Jako farář pro menšiny jsem byl vyzván k reakci na příspěvek bratra Jiřího Marka, kterým reagoval na Otázku na tělo z Českého bratra 6/2019 (Téma: Vztahy a nevztahy). V odpovědích na otázku Co pro vás znamená svatba? bratru Markovi vadilo, že se tři ze čtyř respondentů v odpovědi zastali možnosti pro svatbu osob stejného pohlaví Kázání - 3.neděle po Zjevení - 24.1.2016, Břevnov. Když si tohle uvědomíme, obrovsky nás to může posunout na cestě poznání, může nás to otevřít úplně jiné rovině prožívání života, opravdovému životu, žití, a ne jen přežívání, mrhání drahocenným časem..

Vezmi a čti - 4. neděle v mezidobí - cyklus

Slova z kázání monsignora Petra Piťhy rezonují ve společnosti i měsíc poté. Podle katolického kněze Tomáše Halíka měl Piťha svá slova uveřejnit spíše na proruských bulvárních webech. Podobná vystoupení přitahují antisemity, říká Halík v rozhovoru pro iDNES.cz. S ohledem na skandály sexuálního zneužívání by podle něj měli být kněží pokorní Opat zbraslavského kláštera Petr Žitavský (1. pol. 14. st.) je znám především jako autor převážné části Zbraslavské kroniky. Tato publikace přináší vědeckou edici jiného jeho literárního díla - sbírky kázání na velké svátky (Sermones de principalibus festis), a to na základě rukopisu dochovaného v univerzitní knihovně v Liu A teď ještě, bratři a sestry, se vraťme ke slovům Pána Ježíše, k Jeho kázání, kterému se říká kázání na rovině: Z něj chci dnes především vypíchnout tuto Ježíšovu výzvu: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Pán Bůh miluje své stvoření

2. ročník - Proseminář bibl. znalostí NZ - úkol

 1. Kapitola první: Velká bouře. část 6. Odhalení. Podstatou reality není nehybný statický stav bytí, ale vzájemná dynamická provázanost a propojenost - na rovině kvantové a atomové; rovině molekul a buněk, orgánů, organismů, skupin, národů, ekosystémů, planet a vesmírných těles
 2. — V podobné rovině, ačkoli ji v pozdějších sledovaných dílech takto přesně vy-jádřenou nenacházíme, se pohybuje i hrozba v kázání o sv. Tomáši, v níž Hus vychází ze Sir 2, 14-22: Běda dvénásobným srdcém a rtóm hřéšným a ve všech věcech zlé činícím a hřéšní-ku vcházějíciemu v zemi dvěma cěstoma
 3. Unie na svých internetových stránkách zároveň zveřejnila zvláštní modlitby k tomuto dni a vybízí řeholnice, aby nynější dobu prožívaly v klidné a oddané poslušnosti, jak na církevní rovině, tak jako soukromé občanky. Nedělní kázání (nejen) pro děti - 23. neděle v mezidobí.
 4. • Kázání na hoře a na rovině • Lukáš a Skutky apoštolů: členění a teologický profil • Jan a janovské epištly: vztah k synoptikům, členění a teologický profil Nejstarší (předpavlovské) látky v NZ • Homologie a věroučné formule • Hymny v NZ • Christologické tituly Pavlovský okruh • Apoštol Pavel.
 5. Vyvolení Dvanácti a Ježíšova kazatelská ( řeč na rovině ) a thaumaturtická činnost (6,12- 8,56) Poučení a poslání Dvanácti, Herodes se táže na Ježíše, nasycení 5 000, Petrovo vyznání, první a druhá předpověď utrpení, proměnění na hoře (9,1-50) 9,51- 19,27 Cesta do Jerusalém
 6. Naopak, Boží vůlí je, abychom brali ohled na druhé a snažili se ho uctívat způsobem, který druhé buduje (1. Korintským 14:19). Ale ohleduplnost vůči mému bližnímu po vzoru Krista je na míle vzdálená svazujícímu strachu - strachu, který je modlářský a sobecký, nikoliv Boha oslavující a ostatním prospěšný
 7. Kázání. Ten dnešní text je už hodně velikonoční, určitě jste to poznali. My se sice ocitáme v církevním kalendáři v postním období, tedy krátce před velikonocemi a najednou tu máme před sebou už evangelium velikonoční. Jakési křivdy, které vnímáme ať už na širší rovině či na té úzké. V mnohém nejsme.

Kázání, přímluvy - Pastorace

Kázání na hoře - utopie nebo psychická realit

Baptistický sbor Na Topolce - Kázání - Proměnění Pán

Dnes je to rozdělení na rovině společenského postavení a sociální. Mám příležitost vcházet do různých společností. Ale jsou to uzavřená ghetta, jsou to uzavřené skupiny, které vůbec nejeví zájem o to, co se děje s těmi druhými, prohlásil biskup Foto: Hans Štembera Popisek: Kardinál Dominik Duka reklama Pane docente Vašíčku, obdržel jsem Vaše stanovisko k mé promluvě (najdete ZDE) při svatovojtěšské bohoslužbě spojené s návratem kardinála Josefa Berana do vlasti a do jeho katedrály, jak ji nazýval, sv. Víta.Pozorně jsem si přečetl Váš e-mail a dovolte vyjádřit můj údiv nad jeho obsahem

- po rovině kolem strahovských kolejí a hvězdárny (bus 143, 149, 176, 191, 265 - zastávka Stadion Strahov). Parkování automobilů je možné zdarma u strahovských kolejí. katedrální chrám sv

 • Cestovní postýlka sleva.
 • Kdy sekat novou trávu.
 • Valašské meziříčí park.
 • Odolný telefon xiaomi.
 • Eshop kovap.
 • Křesťanské knihkupectví ječná.
 • Oblečení na svatbu pro maminky.
 • Jean serge bokassa.
 • Rockfoil.
 • Symboly na troubě.
 • Blomdahl brno.
 • Angličtina v hladině alfa.
 • Mars curiosity 2018.
 • Wolksvagen golf 6.
 • Dílenská příručka ford focus mk1.
 • Hoi an zajimavosti.
 • Zoey deutch.
 • Sdi panel.
 • Svědění v krku alergie.
 • Bsplayer win 8.
 • Burcak 2019.
 • Jake silonky k tmave modrym satum.
 • Fusariové mykotoxiny.
 • Pohon fwd.
 • Brad pitt news.
 • Opel crossland.
 • Kavyl stříhání.
 • 3d ultrazvuk hořovice.
 • Kuřecí supreme vyslovnost.
 • Bumbu rum cerny.
 • Výstava psů české budějovice 2018.
 • Co kryje povinné ručení.
 • Mvc architektura.
 • Mxgp loket 2019.
 • Jean michel jarre oxygene.
 • Plastika močových cest.
 • Mega kino najserialy.
 • Chicago bulls jordan.
 • Obestavba kamen.
 • Sumerské božstvo.
 • Nažehlovačky na textil nike.